Elfelejtettem a jelszót.

godikorkep


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS

 

DÖNTÉSE

 

a godikorkep.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) Kérelmező által a Városvédők Egyesülete (2131 Göd. Fenyves u. 36.) Kérelmezett ellen a godikorkep.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmet elutasítja.

 

 

Indokolás


 


 

A Kérelmező előadta, hogy hivatalos lapja a Gödi Körkép nevezetű újság, és „az újságot 1989-ben alapította Göd Város Önkormányzata, azóta szolgálja a gödi és környező lakosok tájékoztatását, az önkormányzat és Göd városának híreiről, eseményeiről”. Álláspontja szerint a Kérelmezett „visszaélve a domain név és a Gödi Körkép című önkormányzati havilap nevének azonosságával, rendszeresen a lakosságot megtévesztő, valóságban nem helytálló kijelentéseket és híreket tesz közzé. (Polgári peres eljárás indult rágalmazás és becsületsértés gyanújával.) A honlap üzemeltetőjének rosszhiszeműségét alátámasztja az a tény is, hogy az internetes kiadványban impresszum nem található, így a honlap tartalmáért nem világos, hogy ki viseli a jogi és szakmai felelősséget”.

 

A Kérelemre a Kérelmezett részletes érdemi védekezésben válaszolt. Előadta, hogy a Városvédők Egyesülete pártoktól független civil egyesület, amely kiterjedt tevékenységi körrel rendelkezik és a nyilvánosság jegyében a különböző feladatokra különböző honlapokat tart fenn (www.varosvedok.hu, www.god.t-online.hu, és a www.godikorkep.hu . Előadta, hogy célja a civil érdekérvényesítés és kontrol gyakorlása a helyi önkormányzati ügyekben. Ennek érdekében az egyesület 3 képviselőt is bejuttatott a gödi képviselőtestületbe. Az egyesület által delegált képviselők szólásszabadságának biztosítására hozták létre a “Gödi Kórkép” nevű portált, amelyet az egyesület „non-profit hírportálként” üzemeltetet, és amely „tartalmát tekintve nem feltétlen kell megegyezzen az egyesület véleményével”.

 

Hivatkozott arra, hogy a Kérelmezőnek van évek óta működő weboldala más domain név alatt: http://god.hu. A városi lapot mindenki a Kérelmező honlapja alatt, a http://god.hu/korkep/ név alatt keresi és találja meg évek óta.

 

Álláspontja szerint a „korkep kifejezés nem alkalmas arra, hogy azt a fogyasztók kizárólag a Kérelmező tevékenységével azonosítsák Gödön. Kérelmező soha nem működtetett internetes kiadású lapot”.  Hangsúlyozta, hogy 2006 óta egy internetes hírportált valósított meg Gödi Kórkép név alatt. Ehhez igényelte a http://godikorkep.hu domain nevet, amely név „még elírással sem egyezik Kérelmező nevével (Göd, Göd Város Önkormányzata)”.

 

A rosszhiszeműséget a Kérelmezett visszautasította. E tekintetben hangsúlyozta, hogy a www.godikorkep.hu domain nevet abból a célból igényelte az egyesület, hogy:

 

(a)        Gödi Kórkép nevű portálját szabályszerűen üzemeltesse alatta, a domain név értékesítésére az Egyesület nem tett soha kísérletet és nem is szándékozik ilyet tenni;

(b)       a Gödi Kórkép portál kizárólag közéleti, non-profit célokat szolgál, a portál küldetése olyan közéleti cikkek bizonyítékok megjelentetése, amelyek megvalósítják a civil kontrolt az önkormányzati életben és nyomtatásban is terjesztésre kerülnek Gödi Kórkép cím alatt.

 

Az adott domain név alatt, azzal összefüggésben a web oldalon tényleges tartalomszolgáltatás

történik, illetve az adott domain név a névvel összefüggő tartalmú web oldalra mutat. Kérelmező maga is csak a leközölt cikkek tartalma alapján fogalmazta meg állításait, amely állításai szintén cáfolásra kerülnek az alábbiakban. Így a domain nevek igénylésével és használatával kapcsolatos eljárási szabályzatban megfogalmazottak szerinti rosszhiszeműség nem áll fenn. A kérelmezett felhívta a Döntnök figyelmét, hogy az eljárásra tekintettel figyelmeztetést helyezett el az oldalán: ”Ha Ön Göd város hivatalos újságját kereste, akkor

nem jó helyen jár!”.

 

A honlap alsó részén a következőt tette közzé: “Impresszum. A Gödi Kórkép a Városvédők Egyesülete önkormányzati képviselőinek és képviselői frakciójának honlapja. A honlap küldetése: a gödi közügyekről kórkép felvétele, a kóros közéleti események nyilvánosságra hozása”.

 

A Kérelmezett észrevételeire a Kérelmező jogi képviselője útján válaszolt és részletesen cáfolta a Kérelmezett állításait. Tájékoztatta a döntnöki tanácsöt, hogy Göd Város Önkormányzata a hivatkozott domain névvel kapcsolatban megindított mediátori eljárás mellett büntető feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen becsületsértés alapos gyanúja miatt. A feljelentés alapja a hivatkozott domain név alatt kiadásra kerülő Gödi Kórkép című kiadványban megjelent egyes állítások alapozták meg. 

 

Álláspontja szerint „nem változtat a domain név felhasználásának jogsértő módján az az érdemi ellenkérelemben hivatkozott álláspont, hogy Göd Város Önkormányzatának Gödi Körkép című havilapja más internetcímről érhető el. Mint arra az érdemi ellenkérelem is hivatkozik, a Gödi Kórkép névválasztás alkalmat adhat arra, hogy a hivatalos gödi újsággal összetéveszthessék”.

 

Hangsúlyozta, hogy a domain név visszavételét pont azért kezdeményezte Göd Város Önkormányzata, mert jogi álláspontja szerint a Gödi Kórkép című internetes kiadvány stílusában és tartalmában is a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekbe ütközik.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője az ügy összes körülményeinek mérlegelését követően, annak ellenére, hogy a Kérelmező egy személyes döntnöki eljárást kért, az ügyet három személyes döntnöki tanács elé utalta.

A felek észrevételeinek vizsgálata után a döntnöki tanácsi tanács megvizsgálta, a „godi korkep” weblapot. Megállapította, hogy első ránézésre egyértelművé teszi a Kérelmezett az oldal behívásakor, hogy „Gödi Kórkép” című online újságról van szó, amely nem azonos a város „Gödi körkép” elnevezésű hivatalos lapjával.

 

A döntnöki tanács külön figyelembe vette, hogy a „Gödi Kórkép” elnevezésű portál létjogosultságát a Kérelmező nem kérdőjelezte meg, így eljárásában arra szorítkozott, hogy használható-e egy nyomtatott lap elnevezésével azonos karaktersorozat ékezetek nélkül internetes domain névként, amennyiben más jogi védelem nem illeti meg a karaktersorozatot. (A döntnöki tanácsi tanács megjegyzi, más jogi megítélés alá esett volna, ha a Kérelmező a „Godi kórkép” elnevezés használatát arra hivatkozással vitatná, hogy az a saját lapjának karikírozása, és önmagában alkalmas lehet például hírnévrontásra).

 

A döntnöki tanács figyelembe vette továbbá, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett a lapkiadási tevékenység szempontjából versenytársak. E tekintetben azonban nincs jelentősége sem annak, hogy a Kérelmezett magát „non-profit” lapnak nevezi, sem annak, hogy a Kérelmező pedig „hivatalos lap”-nak nevezi az újságját.

 

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint:

 

„A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

 

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A 31. pont első feltétele teljesül, hiszen Kérelmezőnek nyilvánvaló érdeke fűződik a hivatalos lapjával azonos karaktersorozathoz. Ugyanakkor a Kérelmezett „Gödi Kórkép” elnevezésű portáljának jogosultságát a Kérelmező nem vitatta, és az nem a döntnöki tanácsi eljárás megindítását követően került átnevezésre. A Kérelmezettnek is jogos érdeke fűződik tehát a lapjával azonos ékezetek nélküli karaktersorozathoz. A 31. pont a) pontjában foglalt feltételek fennállásának vizsgálata során a Döntöki Tanács a „Gödi Kórkép”, mint az Interneten keresztül nyújtott tartalomszolgáltatáshoz választott elnevezés domain névkénti használatát a véleménynyilvánítás alkotmányos szabadsága, illetőleg az e szabadságjogot értelmező Alkotmánybírósági gyakorlatban kialakult jogelvek szerint értékelte. A szabad véleménnyilvánításhoz való jogot az Alkotmánybíróság kommunikációs alapjogként nevesíti. Az Alkotmány a véleménynyilvánítás szabadságát annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi, a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s alapjogként nem annak tartalmára vonatkozik (30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 179). A www.godikorkep.hu portált üzemeltető Kérelmezett névválasztását – ugyancsak az Alkotmánybíróság által kialakított értelmezési elvekkel összhangban – a Döntnöki Tanács szimbolikusnak tartja, az oldalon közzé tett információk tény- és jogszerűsének vizsgálatára azonban hatásköre nem terjedhet ki.

 

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK Irányelv (az un. Infosoc Irányelv), és a vonatkozó hazai joggyakorlat (16/08 SZJSZT szakvélemény)  a szatíra, paródia esetét egyaránt a nem engedélyköteles, szabad felhasználás körébe eső átdolgozásként értékeli. Így a Gödi Körkép újságcím, mint elnevezés és szerzői jogvédelem alatt álló alkotás szabad átdolgozásához, szatirikus felhasználásához a Kérelmezettnek joga van, a Kérelmezettnek tehát joga van a Gödi Kórkép elnevezés, és ehhez kapcsolódóan a godikorkep.hu domain név használatához.

 

A domain név visszavonására azonban abban az esetben is sor kerülhet, ha a 31. pont b) pontjában foglalt feltételek (név rosszhiszemű igénylése vagy használata) teljesülnek. A 33. pont tartalmazza a rosszhiszeműség egyes eseteinek felsorolását. Ezek az alábbiak:

 

 

a.)    a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A fentieket is figyelembe véve az ékezet nélküli karaktersorozat Kérelmezett általi használata akkor lenne rosszhiszemű, ha szándékosan és megtévesztésre vagy a versenytárs szakmai tevékenységének megzavarására alkalmas módon, az ékezet nélküli azonosságra hivatkozással használná a domain nevet. Ez azonban a jelen esetben nem állapítható meg, hiszen a Kérelmező sem vitatta, hogy „Gödi Kórkép” elnevezéssel jelenik meg a Kérelmezett lapja.

 

Összegezve, mind a Kérelmezőnek, mind a Kérelmezettnek a mérlegelés szempontjából egyenlő érdeke fűződik a lapukkal azonos ékezet nélküli karaktersorozathoz domain névként történő használathoz. Ennek megfelelően az jogosult a használatára, aki hamarabb igényelte, azaz a Kérelmezett.

 

 

 

Budapest,  2009. február 11.

 

 
 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum