Elfelejtettem a jelszót.

dunaauto.hu


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

a dunaauto.hu. domain tárgyában indult eljárásban

 

A Duna Autó Zrt.  Kérelmező által a Porche Hungaria Kereskedelmi Kft. Kérelmezett ellen a dunaauto.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a háromtagú tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a dunaauto.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

 

Indokolás


A dunaauto.hu domain név ügyében a Kérelmező a cégnevével történő egyezésre, továbbá a javára regisztrált 190155 lajstromszámon nyilvántartott védjegyre hivatkozva kérte a domain név kérelmezettől történő visszavonását és javára történő átruházását.

 

Kérelmezett a kérelemre előterjesztett érdemi védekezésében előadta, hogy a kérelmezett domain név 2002-ben került a Kérelmezettjavára regisztrálásra, abból a célból, hogy azt a Skoda márkahálózat tagja, a Dunarent Kft. megjelenésére használja.  A Kérelmező Óbuda Autó Kft. néven 2003-ban márkakereskedői szerződést kötött Kérelmezettel. Kérelmező társasága egyesülés során átalakult, és ekkor, 2005-ben „vette fel” a Duna Autó Zrt. cégnevet, valamint jóval később, 2006. április 3.-án kérte a „DUNA AUTÓ az autóváros” ábrás védjegy lajstromozását. Kérelmező, mint márkakereskedői partner folyamatos tájékoztatást kapott a a partner honlapok címéről, így nyilvánvalóan a www.dunaauto.hu web oldal ismeretében döntött a cégnevének megválasztásáról, valamint annak ábrás védjegy részeként történő lajstromozásáról.  Kérelmezett a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 5.§ (2) bek. a.) pontjára hivatkozással vitatta továbbá Kérelmező védjegyre történő hivatkozását. Kérelmezett a Otp. 4.§ (1) bekezdésére hivatkozva előadta, hogy a Kérelmező védjegy választása a tisztesség és jóhiszeműség elvét sérti, és kizárja az oltalomra való hivatkozás lehetőségét. A kérelmezett domain név olyan megjelölés, ami lajstromozás nélkül, de korábbtól fogva ténylegesen használatban volt belföldön. Erről a tényről a Kérelmezőnek tudomása volt.

 

Kérelmezett hivatkozott továbbá arra, hogy komoly gazdasági hátrányt jelentene a domain nevet ténylegesen használó Dunarent Kft.-nek amennyiben a domain név visszavonásra kerülne és más domain alatt kellene folytatnia internetes megjelenését.

 

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére tett észrevételében korábbi álláspontját fenntartva előadta, hogy 2004 októberéig álláspontja szerint a honlap nem működött. Kérelmező ismételten hivatkozott cégnevére és védjegyére, azzal, hogy az mindenkire nézve kötelező jogot biztosít számára a névhasználatra. Kérelmező utalt továbbá arra is, hogy akár 2002-ben, akár 2004-ben még az internetes megjelenés jóval kisebb értékű volt, és az internet minél általánosabb elterjedésével vált egyre fontosabbá a kereskedelemben is ezen csatorna hasznosítása.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy a domain név tényleges használója a Dunarent Kft., és nem Kérelmezett, aki a domain nevet ténylegesen nem is használja. Kérelmezettnek tehát nem származik kár a a domain név tőle történő visszavonásából. Éppen a Dunarent Kft. által történő domain név használat a megtévesztő, hiszen a vele való azonosságot a dunarent.hu domain név használata biztosítaná.

 

Kérelmező utalt továbbá arra is, hogy a Dunarent Kft. tevékenységi köre azonos a Kérelmezett tevékenységi körével, és sem Kérelmezett, sem a Dunarent Kft. tulajdonosi körében nem szerepel a dunaautó kifejezés. Ugyanakkor Kérelmező olyan cégnevet választott, amelyet semmilyen más gazdasági társaság nem használt, és ezzel „le is védte” az elnevezést. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett nem igazolta, hogy joga lenne a névhasználathoz, és kérelmét változatlanul fenntartotta. 

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező cégnevének vezérszavával, valamint a Kérelmező javára lajstromozott ábrás védjegy egyik szó összetételével is. A kérelme teljesítésének azonban az a feltétele, hogy az a.) b.) pontokban foglalt kritériumok megállapíthatók legyenek.

 

A regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 30. pontja értelmében

az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

Kérelmezettnek a domain név igénylésekor nem volt hazai vagy közösségi jog által biztosított joga a domain név használathoz. Jogos érdekét azonban mind a 30. a.), mind a c.) pont alapján meg lehet állapítani azzal összefüggésben, hogy a vele szerződött partner cég vezérszava részét, valamint a tevékenységre utaló autó szót összekapcsolva alkotta meg a domain nevet, amelyet a márka partner internetes megjelenítésére már jóval a Kérelmező jogszerzését, valamint a kérelemről történő értesítést megelőzően használt.

 

A Döntnök vizsgálta azt is, hogy megállapítható-e rosszhiszeműség a domain név használattal kapcsolatban.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Regisztrációs Döntnök nem tartotta megállapíthatónak, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte, illetve használná.

 

Kérelmezett bizonyította, és a Kérelmező sem vitatta, hogy a javára névhasználati jogot alapító cégbírósági bejegyzés, illetve védjegybejelentés jóval későbbi, mint a Kérelmezett által történő domain név választás időpontja. Kérelmezett továbbá bizonyította, hogy a domain nevet ténylegesen használja. Megjegyzi a Döntnök, hogy a tényleges használat vonatkozásában közömbös, hogy az Kérelmezett saját javára, vagy saját üzleti tevékenységével összefüggésben másnak átengedve használja-e.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata alapján tehát a domain nevet nem lehetett Kérelmezettől visszavonni, mivel sem azt nem lehetett megállapítani, hogy annak használatához a Kérelmezettnek ne fűződne jogos érdeke, sem azt, hogy az adott domain nevet rosszhiszeműen használná.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megüldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó oldja fel a kérelmezett domain név átruházásának felfüggesztésére elrendelt tilalmat.

 

Budapest, 2009. március 27.

 

 
 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum