Elfelejtettem a jelszót.

paypass


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a paypass. hu domain név tárgyában indult eljárásban

  

A MasterCard International Inc (2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577-2509, Amerikai Egyesült Államok) jogi képviselője útján Erdős Gábor magánszemély ellen a paypass.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a paypass.hu név tekintetében a Kérelmet helybenhagyja, és a regisztrációs szabályzat 28. pontja alapján annak visszavonását és Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

Indokolás

A Kérelmező arra hivatkozott, hogy a paypass.hu domain azonos a kérelmező Magyarországon is hatályos korábbi elsőbbségű védjegyeivel. A kérelmező bizonyította, hogy 2005. december 21-i elsőbbséggel jogosultja a 187 928 lajstromszám alatt regisztrált a domain névvel azonos nemzeti szóvédjegynek, 2003. február 5-i elsőbbséggel pedig jogosultja a 003037629 lajstromszám alatt regisztrált a domain névvel azonos közösségi szóvédjegynek. A Kérelmezett rosszhiszeműségét a Kérelmező arra alapozza, hogy a Kérelmezett nem rendelkezik jogosultsággal az elnevezés használatára.

A Kérelmezett ellenkérelmet nem terjesztett elő.

A www.paypass.hu weboldalon nincs tartalom.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezett az eljárás során nem igazolta, hogy joga vagy jogos érdeke fűződne a névhez. Önmagában az a tény, hogy egy társaság forgalmaz meghatározott termékeket, nem alapozza meg a védjegyoltalom alatt is álló domain név használatát a védjegyjogosult hozzájárulása nélkül és kifejezett tiltakozása ellenére. A Kérelmező kielégítően bizonyította, hogy a védjegyoltalom a domain bejegyzés dátumánál korábbi.

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint:

„31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

c)   a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

 

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

 

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

A fentiek alapján megállapítható a Kérelmezett nyilvánvaló rosszhiszeműsége, amelyet alátámaszt az is, hogy a weboldalon nem érhető el tartalom.

Az eljárási Szabályzat 28. pontja szerint:

28. A Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.

A fentiek alapján a Döntnök a kérelmet alaposnak találta és a domain név visszavonását rendelte el, továbbá annak átruházását a kérelmező javára.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. augusztus 19.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum