Elfelejtettem a jelszót.

mul-t-lock


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

A mul-t-lock.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A MUL-T-LOCK Limited, Mul-T-Lock Park, P.O.B. 637, Yavne 81104, Izrael Kérelmező által a Shommer-Rubin Kft.,  1165 Budapest, Újszász utca 144. Kérelmezett ellen a mul-t-lock.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a mul-t-lock.hu domain nevet a Shommer-Rubin Kft. Kérelmezettől visszavonja és a név a Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

A mul-t-lock.hu domain név ügyében a MUL-T-LOCK Limited gazdasági társaság meghatalmazott képviselője útján kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását– a meghatalmazás és névhasználati jogosultságát igazoló okiratok csatolása mellett -,kérelmében a mul-t-lock.hu domain név Kérelmezettől való visszavonására és átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Shommer-Rubin Kft.-t (1165 Budapest, Újszász utca 144.)  jelölte meg.

 

A kérelemben előadottak szerint a Kérelmező kizárólagos jogosultja a 131 882 lajstromszám alatt bejegyzett "MUL-T-LOCK" magyar nemzeti szóvédjegynek és a 131 881 lajstromszám alatt bejegyzett "MUL-T-LOCK" ábrás védjegynek. A védjegyek lajstomkivonatait Kérelmező a kérelemhez mellékelte. Kérelmező előadta, hogy a Mul-T-Lock cégcsoport intézményi, ipari, kereskedelmi és háztartási területeken is alkalmazható magas biztonságú zárszerkezeteket fejlesztő és gyártó cég, amely világszerte piacvezető pozíciót tölt be ezen a területen. A Mul-T-Lock termékei között találhatóak mechanikai cilinderek, zárszerkezetek, lakatok, ezen felül pedig elektronmechanikus és automatikus kulcskészítő berendezések is. A Mul-T-Lock közel 100 országban értékesíti termékeit és 25000 szolgáltatási központjával világszerte több mint 100 millió fogyasztót szolgál ki. A Mul-T-Lock több száz nemzetközi szabadalom jogosultja innovatív termékei tekintetében, valamint több száz formatervezési mintaoltalom és védjegy kizárólagos jogosultja is. Ennek megfelelően a Mul-T-Lock szigorú üzletpolitikát alakított ki és tart fenn világszerte szellemi tulajdonának védelme érdekében. A Mul-T-Lock cégcsoport az Assa Abloy AB Csoport száz százalékos tulajdonában, amely a világpiac vezető pozíciót betöltő szereplője a zárszerkezetek és azokhoz kapcsolódó megoldások tekintetében. A Mul-T-Lock-ról a http://www.mul-t-lock.com/, az Assa Abloy-ról a http://www.assaabloy.com/en/com/ oldalon található további információ.

 

Kérelmező álláspontja szerint megállapítható, hogy a Kérelmezett által használt domain név megegyezik a Kérelmező hivatkozott védjegyeivel. A domain név Kérelmezett általi használata megtévesztő, mert a "MUL-T-LOCK" megjelölés védjegyként a Kérelmező javára áll oltalom alatt, így a fogyasztók (és köztük az Internet felhasználók) a domain névről egyértelműen a Kérelmezőre asszociálnak. Mindemellett a Kérelmezett jogszerű és jóhiszemű eljárása azért is kizárt, mert Kérelmező a Kérelmezett részére engedélyt fenti védjegyeinek használatára, valamint soha nem is állt a Kérelmezettel semmilyen kapcsolatban. A Kérelmezett egy másik izraeli társasággal állt üzleti kapcsolatban, amely társaság a Kérelmezőből történt kiválással jött létre, azonban a hivatkozott védjegyeknek soha nem volt jogosultja, így azok használatára sem adhatott engedélyt senkinek. A kérdéses izraeli társaság időközben felszámolásra került és megszűnt, Kérelmezett azonban – épp aezen üzleti kapcsolatrendszernek köszönhetően - tudott a Kérelmező világszintű ismertségéről és jóhíréről, a ugyanúgy arról is, hogy a "MUL-T-LOCK" megjelölés a fent hivatkozott védjegyek által oltalomban részesített Magyarország területén is.

 

Ezen túlmenően Kérelmező 2008. február 14. napján felszólító levelet intézett Kérelmezetthez,  melyben őt a védjegybitorlás abbahagyására szólította fel, és visszavont minden esetleges védjegyhasználati engedélyt, amit a Kérelmezett kaphatott, bár ennek tényét a Kérelmező határozottan vitatta. Ez a tény minden további védjegyhasználatot, beleértve a domain név használatát is teljes mértékben rosszhiszeművé tesz, hiszen a levél kézhezvételétől számítva a Kérelmezett tisztában volt azzal a ténnyel, hogy a fent hivatkozott védjegyek használatára nincs engedélye. E levélre Kérelmező választ nem kapott, a jogsértő helyzet azonban fennmaradt. Kérelmező Mindezekre tekintettel a Kérelmező - a Domainregisztrációs szabályzat 10.1.5 és az Eljárási Szabályzat 31. pontjában foglalt konjunktív feltételrendszer mindhárom eleme (egyfelől a domain név azonos a kérelmező védjegyével, másfelől a kérelmezett oldalán jog, illetve jogos érdek hiánya, valamint rosszhiszemű igénylés/felhasználás) meglétét jogalapként megjelölve - kérte a Regisztrációs Döntnöktől Kérelmezett  domain név igénylésének- és használatának rosszhiszeműsége megállapítása mellett a név Kérelmezettől történő visszavonását és részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet elektronikus úton küldte meg a Kérelmezettnek. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését. Kérelmezett e felhívásra a nyitva álló határidőn belül nem válaszolt.

 

A Regisztrációs Döntnök erre tekintettel az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során megállapította, hogy a mul-t-lock.hu domain név alatt – a Kérelemben előadottakkal egyező módon - Shommer-Rubin Kft. nyújt üzleti tartalomszolgáltatást, mely egyértelműen a MUL-T-LOCK ® Ltd.forradalmian új”, az izraeli cégalapítók által szabadalmaztatott zárszerkezetének hasznosítását kívánja előmozdítani. E cég – a honlapon feltüntettek szerint – 2003-ban ketté vált, az autóbiztonsági termékeket a Rav-Bariach ® Vehicle Protection Ltd. (((MVP))) forgalmazza. A honlap tartalma, a márkanevek összefüggésében az „R” (registered trade mark) betűjel következetes használata összességében azt a benyomást kelti, hogy a Shommer-Rubin Kft. a védjegyjogosult(ak) tudtával és hozzájárulásával végzi a termékek értékesítését.

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy Kérelmezett részéről a név használatához fűződő jogos érdek a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján nem bizonyítható, a Kérelmezett a bizonyítás lehetőségével nem élt, az eljárásban érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

A tárgybeli domain név Kérelmezett részére regisztrációjakor (a whois rekord tanúsága szerint 2001. 08. 30.) a MUL-T-LOCK ® Ltd. szétválása, illetőleg tulajdonosi szerkezetének átalakulása még nem történt meg, a vele üzleti kapcsolatban álló Shommer-Rubin Kft. a MUL-T-LOCK betűösszetétel domain névkénti választásakor, használatakor akár  (de nem bizonyítottan) jogszerűen is eljárhatott. Nem vitatható ugyanakkor, hogy a védjegy jelenlegi kizárólagos jogosultja adott nem adott hozzájárulást a kérelmezett részére a tárgybeli védjegy bármely módon történő használatára, sőt, az ilyen használattól kifejezetten el is kívánta tiltani.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. a) pontja  összefüggésében a domain név igénylésével kapcsolatos rosszhiszeműség szerinti feltételei nem bizonyíthatók, a használattal kapcsolatos rosszhiszeműség (a védjegyjogosult eltiltása után a névhasználat folytatása, olyan látszat keltése, hogy a honlapot fenntartó cég a MUL-T-LOCK ® Ltd. üzleti partnere, annak termékeit a cég hozzájárulása alapján értékesíti) azonban igen. Az Eljárási Szabályzat 31. d.) pontja  a rosszhiszeműség különös jogcímeként jelöli meg azt az esetet, mikor a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. A tárgyi ügyben a névhasználattal való rosszhiszemű visszaélés ezen feltételei is fennállnak, bizonyítást nyertek.

 

Mindezekre tekintettel Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 34. pontja alapján elrendeli mul-t-lock.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. augusztus 13.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum