Elfelejtettem a jelszót.

nagel-hungaria.hu és nagelhungaria


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a nagelhungaria.hu. és a nagel-hungaria.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban


 

A Nagel Hungária Kft. Kérelmező által a Cargostar Kft. Kérelmezett ellen a nagelhungaria.hu és a nagel-hungaria.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

Döntést


 

 A Regisztrációs Döntnök a nagelhungaria.hu és a nagel-hungaria.hu domain neveket a Cargostar Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azokat a Nagel Hungária Kft. Kérelmezőre átruházza.


A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


 

Indokolás


A nagelhungaria.hu és nagel-hungaria domain nevek tárgyában Kérelmező a következőkre hivatkozott:

A Nagel Hungária Kft. 2004-ben alakult, a német Kraftverkehr Nagel cégcsoport tagja, a Nagel család a tulajdonosa. Mind a nagel-hungaria.hu, mind pedig a nagelhungaria.hu domain név azonos társaságuk bejegyzett cégnevével, illetve a tulajdonosok családi nevével, ezért a Ptk. 77.§-ban biztosított névviselési jog társaságukat illeti. Kérelmező sérelmesnek találta továbbá, hogy a Kérelmezett ellenérték fejében kívánta átruházni a domain neveket, 5.000 EUR összegre tett ajánlatot. Kiemelte továbbá, hogy a domain nevek az ugyanolyan tevékenységi körben (szállítmányozás) működő Cargostar honlapjára vezetnek, így alkalmasak a Versenytörvény 2. és 6. §-ban megjelölt jellegbitorlásra, üzleti tisztesség megsértésére.


 

A Kérelmezett érdemi védekezésében a következőket adta elő:


 

A Cargostar Kft. a NÁGEL betűszót szolgáltatásainak felkínálásával kapcsolatban már a kérelemről szóló értesítést megelőzően használta, egyben cáfolta az adásvételi ajánlat tényét. Kérelmezett továbbá a Nagel Hungaria Kft. teljes cégnevét hozta fel annak indokolására, hogy az általa használt domain nevek a Kérelmező cégnevének domain névként történő használatát nem akadályozzák. Kérelmezett kiemelte, hogy az általa használt domain nevek által jelzett honlapokon konkrét tartalmakat helyezett el, melyek a Cargostar Kft.-t egyértelműen azonosítják és nem keltenek megtévesztő látszatot. Kérelmezett észrevételeiben előadta, hogy a két cég tevékenységi köre nem azonos, csupán részben fedi le egymást. Kérelmezett cáfolta, hogy a Nagel személynév rosszhiszemű használata valósulna meg a nagelhungaria.hu domain néven keresztül, egyben kifogásolta, hogy Kérelmező miért nem regisztráltatta korábban a nagelhungaria.hu domain nevet.


 

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozza meg döntését.


 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai/vagy közösségi jog által biztosított jogsultsága a 31. pont értelmében a kérelmezett név használatára.


 

A cégjegyzékből megállapítható, hogy a Nagel Hungária Kft. jogosult használni a Nagel Hungária megjelölést, mint cégnevet. Ezen cégnév domain névként történő leképezése a kérelmezett domain nevekkel azonos.


 

Ezt követően, a rendelkezésre álló adatok alapján, a Regisztrációs Döntnöknek elsősorban arról kellett döntenie, hogy a Kérelmező cégneve és a Kérelmezett által hivatkozott betűszó közül melyik alapozza meg a jogot vagy jogos érdeket az eljárás tárgyát képező domain nevek használatához. Szükséges leszögezni alapelvi éllel, hogy a cégnév azonosító és megkülönböztető funkcióval bír, melyet egy reklámszlogen nem írhat felül. Az alapelvi megközelítés mellett a bizonyítékok eltérő súlya is Kérelmező jogát és jogos érdekét támogatja a domain nevek kapcsán, hiszen a Kérelmező által hivatkozott cégnév létezését egy közhiteles nyilvántartás tanúsítja. Ehhez képest a Kérelmezett által bizonyítékként felhozott, PR/marketing terén használt betűszó - a „prima facie” bizonyítási elv alkalmazása mellett is - kétséget támaszt a domain név használatához fűződő jog vagy jogos érdek kapcsán, mivel a betűszó használatát csupán egy kereskedelmi ajánlattal igazolta a Kérelmező. A bizonyítási eszközök közötti minőségi különbség okán fennálló kétséget erősíti meg a Kérelmező és a Kérelmezett tevékenységi köreinek nagyfokú hasonlósága is, mely hasonlóságot kizárólag a cégnevek különbözősége tud feloldani – és ezt a feloldást a domain nevek tekintetében is alkalmazni kell. Megjegyzendő, hogy egy versenytárs nevéhez a megtévesztésig hasonló betűszó alkalmazása reklámszlogenként a Regisztrációs Döntnök meglátása szerint szintén a megkülönböztetés és azonosítás elvét sérti az üzleti gyakorlatban, ami a domain nevek használatához fűződő jogos érdeket teszi kétségessé. Végezetül kiemelendő, hogy a Kérelmezett által hivatkozott betűszó önmagában ugyan nem rendelkezik akkora közismertséggel, hogy a Kérelmező cégnyilvántartásban szereplő cégnevének azonosító és megkülönböztető funkcióját veszélyeztetné, viszont a domain névként történő használata már megteremti azt a veszélyhelyzetet, amelyben egy reklámszlogen felülírna egy bejegyzett cégnevet.


 

Mivel a domain név visszavonásához illetve a Kérelmező javára történő átruházásához elegendő, ha 31. pont egyik, az a.) vagy b.) pontjában foglaltak fennállása bizonyítható, a Regisztrációs Döntnök a domainnév használatával kapcsolatos rosszhiszeműséget már nem vizsgálta.


 

 A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 


 

Budapest, 2009. december 2. 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum