Elfelejtettem a jelszót.

eadssecurenetworks.hu és eads.hu


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

 

Az eadssecurenetworks.hu és eads.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

 

A EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE and SPACE Company EADS N.V.  Kérelmező a Túli és Adóntúli Bt. Kérelmezett ellen eadssecurenetworks.hu és eads.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök eadssecurenetworks.hu és eads.hu domain neveket a Túli és Adóntúli Bt Kérelmezettől visszavonja, és azt a EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE and SPACE Company EADS N.V.   Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

.

 

Indokolás


 

Az eadssecurenetworks.hu és eads.hu domain nevek ügyében Kérelmező arra hivatkozással kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását, hogy kizárólagos jogosultja az IR 732 275 lajstromszám alatt, 2000.02.22.-i elsőbbséggel regisztrált “EADS” nemzetközi szóvédjegynek, amely védjegyoltalom Magyarországon is hatályos. A Kérelmezett a domain neveket  2005.10. 05.-én, illetve 2006.03. 29.-én regisztráltatta anélkül, hogy erre a Kérelmezőtől jogot kapott volna. A Kérelmezett a domain neveket anélkül regisztráltatta, hogy arra joga vagy jogos érdeke lenne, és azt megtévesztő módon használja.

 

A kérelmezett által regisztráltatott és használt domain név teljes mértékben tartalmazza a kérelmező fentebb hivatkozott védjegyével védett „EADS” megjelölést, melyhez egy további, két szóból álló toldat („securenetworks”) járul. Kérelmező hivatkozott az z ICANN által elfogadott Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) generikus domain nevek vonatkozásában folytatott alternatív vitarendezési gyakorlatára, amely szerint a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra (pl. földrajzi hely, stb.) utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során. A jelen esetben az „EADS” megjelöléshez kapcsolt toldatnak szintén nem lehet megkülönböztető képessége, hiszen az a Kérelmező tevékenységére utal, vagyis e jellegénél fogva az összetéveszthetőséget fokozza, hiszen e megjelölésből az Internet használók a kérelmezőre asszociálhatnak.

 

Az EADS szó az internet felhasználók körében ismert, és azt Kérelmezőhöz kötik, ugyanis az EADS Secure Networks megjelölés alatt a kérelmező nagy biztonságú, digitális rádió-kommunikációs rendszerek teljes kiépítésével foglalkozik, és integrált rendszermegoldásokat kínál a nemzetbiztonsági egységek új kihívásokkal teli kiszolgálására. A Kérelmező ezen elnevezésű terméke jelen van többek között a határvédelemi és felderítő rendszerek területén, valamint a védelmi elektronika piacán is. Ezen túl az domain név megegyezik a védjegyjogosult ilyen irányú tevékenységet folytató leányvállalatának a nevével (EADS Secure Networks société par actions simplifée). A Kérelmezett domainnév használata tehát rosszhiszemű, mivel így a kérelmezett a kérelmező jóhírét és ismertségét kihasználva irányíthat jelentős forgalmat az általa az domain név alatt működtetett honlapjára.

 

Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 33.a.) pontjára, mely szerint a kérelmezett rosszhiszeműsége abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák. A jelen esetben a domain nevek alatt működtetett honlapok tartalmából (linkgyűjtemények) egyértelműen arra következtethetünk, hogy a kérelmezett abból a célból igényelte a kérdéses domain neveket, hogy azokat „betárazza”, és alkalom esetén azt továbbértékesítse a kérelmezőnek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a kérelmezett az domain név kérelmezőnek történő átruházását 2.500 euró részére történő megfizetésétől tette függővé. Kérelmező álláspontja szerint a domain neveket a Kérelmezett abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult – a Kérelmező – az érintett neveket azoknak megfelelő domain nevekben felhasználja.

 

Kérelmező mellékelte a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát, továbbá Kérelmezett leveleit, amelyben valóban szerepel a 2.500 Euro ellenérték fejében történő átruházásra vonatkozó ajánlat.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet – a Kérelmező egyidejű értesítése mellett - megküldte a Kérelmezettnek. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül van lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését.

 

Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során megállapította, hogy a tárgybeli domain neveket Kérelmezett egy linkgyűjteményt tartalmazó oldalként használja, amelynek nincs semmilyen látható kapcsolata  a kérelmezett domain nevekben szereplő kifejezésekkel, ezzel szemben „amitakarsz.hu” elnevezés jelenik meg az oldal címeként.

 

A Döntnök a Kérelemhez csatolt védjegy okirat alapján megállapította, hogy a kérelmezet domain nevek közül az eads.hu domain név szó szerint azonos azzal a szóval, amelyre Kérelmezőnek  védjegy oltalma van, az eadssecurenetworks  szó pedig a Kérelemben előadottakkal egyetértve, valóban nem bír jelentős megkülönböztető jelzővel.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Szabályzat 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában az eljárásban nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a név használatára vonatkozó jogot bizonyítaná. A jogos érdekest sem találta a Döntnök jelen esetben megállapíthatónak, mivel a Kérelmezett ugyan használja a domain neveket, azonban az oldalon található szolgáltatás és a nevek között semmilyen kapcsolat nem állapítható meg.

 

A Regisztrációs Döntnök továbbá a Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította az eljárási szabályzat 31. a., b.és d. pontjai alapján.

 

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az eads.hu és eadssecurenetworks.hu domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. december 17.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum