Elfelejtettem a jelszót.

mesteremberek


  REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a mesteremberek.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A MESTEREMBEREK MAGYARORSZÁG Kft. Kérelmező által a Webster Bt. Kérelmezett ellen a mesteremberek.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét alaptalannak találja, ezért elutasítja.

  

                   Indokolás


 

I.  A Kérelem

 

A mesteremberek.hu domain név ügyében Kérelmező kifejtette, hogy a „Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 1.4.1. pontja alapján prioritásra jogosult, tekintettel arra is, hogy a DRSZ 1.4.1/b/ii. pont alapján a prioritással rendelkező cég nevéből a „Magyarország” kifejezés elhagyható” Kérelmező kifejtette, hogy  már delegálásra került számukra a mester-emberek.hu domain, azonban a jövőben megkezdeni kívánt üzleti tevékenységük kapcsán sérelmes, a felhasználóknak pedig összetéveszthető lenne a mesteremberek.hu oldalon végzett tevékenység. Kérelmében a domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és annak átruházását kérte.

Kérelmező indoklásában kifejtette, hogy véleménye szerint a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte illetve annak felhasználása rosszhiszeműen történik. Ennek alátámasztására kérelmező előadta, hogy ismeretei szerint a jogos érdek nélküli 2002-ben történt igénylés óta kérelmezett a domaint nem használja, illetve arra előkészületeket sem tett.

A kérelmező szerint a birtoklás rosszhiszeműsége is megállapítható, mivel a domain név csak tényleges használatra igényelhető, de ebben az esetben kérelmező állítása szerint az más általi használatának megakadályozását szolgálja és vélelmezhető, hogy a domaint csak továbbértékesítés céljával szerezték meg. Kérelmező szerint jelenleg a kerelmezett a domain nevet nem használja áruk és szolgáltatások felkínálására, de amennyiben a jövőben ilyen jellegű tevékenységbe kezdene az versenyelőnyt jelentene számára illetve alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére. Mindezekre tekintettel a Szabályzat 30. pontja alapján a domain Kérelmező részére történő átruházását kérte.

 

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett álláspontja szerint a „domain név használatához jogos érdeke fűződik, a domain nevet nem rosszhiszeműen igényelték, és annak felhasználása sem rosszhiszemű.”, álláspontja szerint a domain használatára a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.6. d) pontja alapján jogosult.

A domain név regisztrációjakor törvényesen és köröltekintően jártak el, mindenben betartották a vonatkozó szabályokat és gondosságot.

A kérelmezett előadása alapján soha nem kívánták és a jövőben sem kívánják továbbértékesíteni adomain nevet, azt tisztességesen használják, nem sértik mások jó hírnevét és nem törekednek a felhasználók megtévesztésére sem. Kérelmezett állítása szerint több megkeresést és ajánlatot   kaptak a domain név átvételére és megvásárlására, de ezen ajánlatokat rendre elutasították, soha, sehol nem tettek olyan nyilatkozatot, amely a domain átruházására, továbbértékesítésére vonatkozott, a domain nevet eladásra vagy ellenérték fejében történő használatra soha nem kínálták  fel.

A domain név használatára vonatkozóan kérelmezett kifejtette, hogy

A www.mesteremberek.hu címen jelenleg nem üzemeltetnek önálló weboldalt, de a domain nevet használták és szándékukban áll használni.

„- a
www.mesteremberek,hu címen 2004 január és 2005 január között cégadatbázis építéséhez,

- aldomainekhez,  pl.
http://bordiszmuves.mesteremberek.hu  (2002 óta folyamatosan), valamint http://klimaszerelo.mesteremberek.hu , 2005 óta folyamatosan)

- levelezés céljára, nem saját célból ,  pl
bordiszmuves@mesteremberek.hu  (2002 óta), klimaszerelo@mesteremberek.hu (2005-től), ercsikomuves@mesteremberek.hu (2009-től)

- saját levelezes céljára, pl.
info@mesteremberek.hu cimhez.”

Kérelmezett hivatkozott azon tényre, hogy a domainnév delegálása korábban történt, mint a kérelmező cég létrejötte, ilyen esetben az elsőbbség az irányadó.

Kérelmezett továbbá hivatkozott arra, hogy Kérelmező állításával ellentétben a mester-emberek.hu domain nem a Kérelmező (Mesteremberek Magyarország Kft) hanem Antal Tamás magánszemély részére lett delegálva.

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy semmi nem bizonyítja Kérelmező azon állítását, hogy hasonló szolgáltatást kíván nyújtani a jövőben mint Kérelmező és megjegyezte, hogy jelenleg a mester-emberek.hu domain sem érhető el.

 


 

 

III.Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező kifejtette, hogy véleménye szerint Kérelmezett nem használja a hivatkozott domaint több mint 2 éve, továbbá, hogy a „jövőben az azonos tevékenységi körben való működés, a domain használata a Panaszolt részéről tisztességtelen versenyhelyzetet, a cégnév megsértését de legalábbis megtévesztő helyzetet” eredményezne.

Amennyiben nem kerül delegálásra a hivatkozott domain, úgy kérelmező előadása szerint  „kénytelen” a mester-emberek.hu webcímet használni

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

1)

Egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmezett a kérelme beadásának időpontjában minden tekintetben jogszerűen járt el. Az igénylés időpontjában a Kérelmező még nem is létezett (az Irm. ingyenes céginformációja szerint Kérelmező 2010.04.08.án lett bejegyezve), amikor saját előadása szerint is a domaint 2002-ben delegálták a kérelmezettnek.

 

Jogszabályi akadálya nem volt a domain delegálásának, kérelmezett nem sértette és nem is sérthette a 8 évvel később létrejövő kérelmező érdekeit. Az internet szabadságának elvével összhangban bármilyen domaint be lehet jegyezni melyek vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok vagy körülmény.

Ebből következően nem valósulhat meg a hivatkozott RDSZ 31. a,b,c és d pontja.

 

A regisztráció időpontjában nem volt jogosult, (a kérelmezett terhére célzatosságot -amely a szabályzat eleme- szintén nem lehet megállapítani, nem lehetett cél egy 8 évvel később létrejött üzletfél ellehetetlenítése.

A c./ pont vonatkozásában szintén két tartalmi elem is hiányzik a rendelkezés megvalósításához, nincs/nem is lehet célzat illetve jogi értelemben versenytárs sem volt.

A vállalkozás és az internet szabadságának elveit szem előtt tartva Kérelmezett előbb igényelte hivatkozott domaint, mely regisztrálásánakk akkor minden feltétele adott volt, nem lehet megtévesztésről beszélni jelen esetben. Különösen nehéz lenne megtévesztésről beszélni, ha Kérelmezett korábban kezdte meg üzleti tevékenységének végzését, mint kérelmező.

 

2)

A rosszhiszeműség vonatkozásában szintén egyértelmű a szabályozás, a szabályzat 31. pontja szerint:

 

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

Ellenérték fejében történő átruházásra sem ajánlat sem pedig kísérlet nem történt Kérelmezett részéről, a Kérelmezett szerint őt a Kérelmező megkereste, de ezt nem bizonyította, mindazonáltal ez a jogvita szempontjából irreleváns is. Ilyen bizonyítottan a Kérelmezettől származó, Kérelmezőnek címzett ajánlat hiányában nem lehet megállapítani Kérelmezett rosszhiszeműségét.

A Kérelmezett a domain nevet a jogszabályoknak és a Szabályzatnak megfelelő módon saját érdekében regisztráltatta, akkor a most prioritást élvező cég még nem létezett, ebből következően nem volt másik jogosult és az igénylés célja nyilvánvalóan nem lehetett más megakadályozása a névhasználatban. 

 

A b./ pont megvalósulásának hiányában -általános feltételek lévén- akkor sem lehetne megállapítani a Kérelmezett rosszhiszeműségét, ha b/ii -különös feltétel- pontban foglaltak megvalósultak volna, az csakis a „b” pont megvalósulása esetén bír jogi relevanciával. Mindazonáltal nem nyert bizonyítást, hogy két éven túl nem volt rendeltetésszerűen használva az oldal, abból a tényből, hogy most nem érhető el nem lehet megállapítani, hogy mennyi ideig nem működött a hivatkozott domain.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 10. pontja értelmében az adott domain név érdemi használatának minősül, különösen, ha azt elektronikus levelezés során bizonyíthatóan, hosszabb ideig, rendeltetésszerűen használták, illetve ha az adott domain név alatt, azzal összefüggésben a web oldalon tényleges tartalomszolgáltatás történik, illetve az adott domain név a névvel összefüggő tartalmú web oldalra mutat, és a tényleges tartalommal rendelkező web oldal domain neve és az adott domain név közötti összefüggés megállapítható. Ennek tükrében azt sem lehetett megállapítani, hogy az adott domain érdemi használata nem valósult volna meg.

 

 

3)

A jogos érdek vizsgálata vonatkozásában az fenti 1 pontban előadottakra túlmenően megvalósulnak az RDSZ  30.pontban foglaltak is:

 

A hivatkozott hely szerint:

 

Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy nem áll fenn továbbértékesítési szándék vagy felhasználók megtévesztésének szándéka. Ezekből következően a jogos érdek a szabályzat rendelkezései szerint fennáll.

 

4)

A vállalkozás és az internet szabadsága egyértelműen a védendő és elsődleges jogok közé tartozik, jelen ügy kapcsán amellett, hogy a szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve a kérelmet el kell utasítani, ki kell jelenteni, hogy egy 8 évvel a delegálás után létrejövő cég prioritása csakis a regisztráció alkalmazásakor vehető figyelembe, jelen esetben a két domain két, az üzleti életben működő, vállalkozás tulajdona, egyik vállalkozás sem alakított ki magának olyan speciális tartalmat vagy szolgáltatást ami indokolná a másik domain visszavonását vagy átutalását és ezzel a piaci versenybe való beavatkozást (pl: az adidas esetében egyértelműen évek óta működő speciális szolgáltatást nyújtó brand-ről van szó ami iparjogi védelem alatt is áll, ilyen esetben lehetne megtévesztő a felhasználóknak egy hasonló domain) a speciális kötődések és elvárások hiánya miatt felhasználók megtévesztéséről sem lehet beszélni. Különösen nem lehet megtévesztésről beszélni, úgy, hogy a Kérelmező domainje egyáltalán nem érhető el, ennek hiányában a szolgáltatás lemásolása is lehetetlen, melyre kérelmező hivatkozik, így az összetéveszthető jövőben valamikor nyújtandó szolgáltatás -mindkét fél szolgáltatásának hiányában- feltételezés jogilag irreleváns spekuláció.    

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

 

Budapest, 2010. július 30.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum