Elfelejtettem a jelszót.

ebay.co.hu, ebay.info.hu, ebay.games.hu, ebay.reklam.hu, ebay.tozsde.hu, ebay.ingatlan.hu


  0                                                                            REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

az

ebay.co.hu, ebay.info.hu, ebay.games.hu, ebay.reklam.hu, ebay.tozsde.hu, ebay.ingatlan.hu.

domainek tárgyában indult eljárásban

 

A eBay Inc.(2145 Hamilton Avanue, San Jose, Kalifornia 95125, Amerikai Egyesült Államok) kérelmező (Kérelmező) által

 

a Bornemissza János Kérelmezett ellen az ebay.co.hu, ebay.info.hu, ebay.games.hu, ebay.reklam.hu, ebay.tozsde.hu, ebay.ingatlan.hu. domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnöki Tanács  meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az ebay.co.hu, ebay.info.hu, ebay.games.hu, ebay.reklam.hu, ebay.tozsde.hu, ebay.ingatlan.hu. domain neveket  Bornemissza János Kérelmezettől visszavonja, és azok mindegyikének az eBay Inc.(2145 Hamilton Avanue, San Jose, Kalifornia 95125, Amerikai Egyesült Államok) Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

                   Indokolás


 

I.  A Kérelem

 

Kérelmező előadta, hogy 1995-ös alapítása óta folyamatosan nyújtja szolgáltatásait és védjegyeit világszerte elismerik. A Kérelmező a világ 37 piacán 233 millió ügyfelének nyújtja szolgáltatásait. A Kérelmező a Magyarországon 1999. október 29-i bejelentési nappal, 163227 lajstromszám alatt lajstromozott „EBAY” szóvédjegy jogosultja. Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett által 2008. november 6. napján regisztrált valamennyi domain név azonos a Kérelmező javára bejegyzett, szolgáltatásai nyújtása során használt „EBAY” szóvédjeggyel. Kérelmező előadta, hogy joga a domain névhez az eljárási szabályzat 30/a pontján alapul. Illetve, hogy véleménye szerint a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain neveket vagy a domain neveknek megfelelő neveket áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban nem használta, továbbá erre előkészületet sem tett. Kérelmező előadta, hogy több felszólító levelet küldött, ám válaszlevelében a Kérelmezett többször kijelentette, hogy a domain nevet nem használta, azonban megfelelő adásvételi ajánlat esetén hajlandó azt a Kérelmezőre átruházni. Ezen magatartásával egyértelműen rosszhiszeműen járt el és megvalósította a szabályzat 31 a és b pontjában foglaltakat. Kérelmező a domain nevek részére történő átruházását kérte.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet két alkalommal is elektronikus úton megküldte a Kérelmezettnek.  Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnöki Tanács a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését. Az értesítés Kérelmezett postafiókjába történő megérkezéséről a visszaigazolás megérkezett, azonban Kérelmezett e felhívásra a nyitva álló határidőn belül, sőt az ismételt felhívás ellenére sem válaszolt.

 

Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, ezért a döntnök kizárólag a Kérelem alapján döntött.

 

III.   Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

1)

Egyértelműen megállapítható, hogy kérelmező (szó) védjegy oltalommal rendelkezik hivatkozott, domain névvel is megegyező EBAY szóra. Bejelentés napja:1999.10.29 Lajstromszám:163227 Lajstromozás napja:2001.01.10

 

Kérelmezett 2008.11.06 napján regisztráltatta a ebay.co.hu, ebay.info.hu, ebay.games.hu, ebay.reklam.hu, ebay.tozsde.hu, ebay.ingatlan.hu.hu domain neveket.

 

Fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmező védjegybejegyzése mintegy 9 évvel megelőzte kérelmezett regisztrációjának időpontját.

 

Megállapítható továbbá, hogy kérelmezett a regisztráció időpontjában megsértette a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjában foglaltakat, mivel kötelezettségeinek nem tett eleget és nem ellenőrizte, hogy védjegyoltalom fennáll-e az általa igényelt domainra. A védjegyoltalommal rendelkező elnevezés védett névnek minősül, annak regisztrációját kérelmezett nem kezdeményezhette volna jogszerűen.

 

2)

A vizsgálat tárgyát képező domain nevek alatt nincs tartalomszolgáltatás, illetve arra utaló előkészület sem állapítható meg, a domain neveket nem használják.

 

Kérelmező védjegyoltalommal rendelkezik az EBAY szó vonatkozásában. Ezzel megegyező domain név alatt több mint 30 országban nyújt másoktól megkülönböztethető specifikus szolgáltatást. A több éves szolgáltatás alatt a felhasználókban vélhetően kialakult egy specifikus elvárás a név vonatkozásában, az igen széles kőrben ismert az internethasználók körében.

 

A kérelmezőnek vitathatatlanul joga van a vitatott domain név használatára, ezzel szemben Kérelmezettnek sem joga sem jogos érdeke nem fűződik az ebay domain név használatához -azt nem is használja-.

 

 

3)

Megállapítható továbbá Kérelmezett rosszhiszeműsége is, mivel a hivatkozott domain neveket vélhetően azzal a céllal igényelte a Kérelmező, hogy azt a jogosultnak ellenérték fejében átruházza. Erre utal azon tény, hogy a regisztráció pillanatában is ismert és védett név volt, az EBAY elnevezés, az igényelt domain neveket azóta nem használják, illetve a csatolt bizonyítékokból megállapítható, hogy azt ellenérték fejében Kérelmezett átruházná a védjegyjogosult kérelmezőnek. Ezekből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy tényleges szolgáltatás nem is volt célja a Kérelmezettnek, a regisztrációt csak anyagi haszonszerzésre próbálta felhasználni. Az eljárás alatt kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

A DRSZ 29. pontja szerint: „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

 

a)   a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

 

b)   Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik”.

 

 

A DRSZ 31. pontja szerint: „ A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

c)   a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják”.

 

 

A fenti tények alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács Kérelmező kérelmének helyt adott, tekintettel arra, hogy a domain visszavonásának, illetve átruházásának a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. és 31. pontjában megfogalmazott, fent részletesen hivatkozott  valamennyi szükséges feltétele fennáll.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 

 

Budapest, 2010. július 30.

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum