Elfelejtettem a jelszót.

lavera


  

 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a lavera.hu domain név tárgyában indult eljárásban


 

A Laverana GmbH & Co. KG Kérelmező által az STS- Consulting Bt. Kérelmezett ellen a  lavera.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  


 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a lavera.hu domain nevet az STS-CONSULTING Bt. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Laverana  GmbH & CO.  Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

Indokolás

 

I.             Kérelem

Kérelmező előadta, hogy Németországban székhellyel rendelkező cégként 2004. szeptember 1.-i elsőbbséggel jogosultja a "Lavera" IR 518849 lajstromszámú nemzetközi szóvédjegynek, ), továbbá 2004. október 29-i elsőbbséggel a CTM 004098679 számú közösségi szóvédjegynek, amelyek azonosak a kérelmezett domain névvel.

A Kérelmező a „Lavera” márkanevet tág körben használja és számos „Lavera” megjelölést is magába foglaló közösségi védjegy-bejelentéssel rendelkezik, amely megjelölés/védjegy jó hírnévvel is rendelkezik.

A Kérelmezett a domain nevet a „Lavera” névhez fűződő jog vagy jogos érdek nélkül igényelte. Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használat is megállapítható, mivel a domain igénylésétől számított két évet meghaladóan nem használja azt. Igénylésének nyilvánvalóan csak az volt a célja, hogy a Kérelmezőt, mint jogosultat elzárja a védjegyével azonos domain név használattól.

Kérelmező a kérelemhez csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát, a kérelmezett domain név whois rekordját, a jogi képviseleti meghatalmazást, valamint az eljárási díj befizetésének igazolását.

Kérelmező a domain név átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

II.           Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök vezetője az eljárási szabályzat szerint a kérelmet elektronikus cím hiányában postai úton két alkalommal is megküldte a Kérelmezettnek, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az érdemi védekezés előterjesztésének elmulasztása esetén a Kérelemben foglaltak elismerését vélelmezni kell. A Kérelmezett a küldemény átvételét mindkét alkalommal elmulasztotta, a postai értesítés ellenére azt nem vette át.

A Regisztrációs Döntnök eljárási Szabályzatának 16. pontja szerint ez esetben a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata értelmében, amennyiben a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. 

III. Határozat

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozza meg döntését.

 Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:



a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai/vagy közösségi jog által biztosított jogsultsága a 31. pont értelmében a kérelmezett név használatára.

A kérelemhez csatolt lajstromkivonatok egyértelműen igazolták, hogy Kérelmezőnek Magyarországra is kiterjedő védjegyoltalma van a „Lavera” kifejezésre.

A Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában is megállapítható, hogy a Kérelmezett nem áll jogi kapcsolatban a Kérelmezővel, részére a védjegy jogosultja nem engedélyezte a védjegy használatát, továbbá a Lavera kereskedelmi név használatára sem jogosult.

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne az adott név használatához, ezt támasztja alá az is, hogy Kérelmezett a domain nevet nem használja, és érdemi védekezést az ügyben nem terjesztett elő.

A kérelmezett domain név alatt a Kérelmezett szolgáltatásainak angol nyelvű hirdetése található, a domain név és a tartalom között semmilyen kapcsolat nem állapítható meg, így ez nem minősíthető a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 30. pontja szerinti jogos érdeket megalapozó használatnak.

A Döntnök egyetértett Kérelmező azon állításával is, hogy a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használat is megállapítható, mivel a 31. b) ii. pontja ezt megalapozza.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 

Budapest, 2011. január 20.

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum