Elfelejtettem a jelszót.

rochasparfum

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a rochasparfum.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Parfums Rochas S.A.S Kérelmező által Klász Nikoletta Kérelmezett ellen a  rochasparfum.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a rochasparfum.hu domain nevet Klász Nikoletta Kérelmezettől visszavonja, és azt a Parfums Rochas S.A.S.  Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező 1971. október 26-ai elsőbbséggel jogosultja a 383 428 nemzetközi lajstromszámú szóvédjegynek az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. áruosztályba tartozó áruk vonatkozásában. A hivatkozott védjegy a PARFUMS ROCHAS szóösszetételt oltalmazza. A Kérelmező a védjegyoltalom alapján a védjegy árujegyzékébe tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult a PARFUMS ROCHAS megjelölés használatára. A Kérelmező a világ egyik legnagyobb és legismertebb ruházati, valamint szépség- és kozmetikaipari luxustermékeket gyártó cégcsoportjának tagja, amely a világ összes kontinensén, így Európában, s ezen belül Magyarországon is számos üzletet tart fenn és működtet. A Kérelmező PARFUMS ROCHAS védjegye ennek megfelelően évtizedek óta világszerte ismert, így jóhírűnek tekintendő.

 

A hivatkozott védjegy érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a PARFUMS ROCHAS név a Kérelmező javára a hatályos magyar és közösségi jog által védett név. A fentiek alapján a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során a PARFUMS ROCHAS nevet kell a rochasparfum.hu domain névvel összevetni. Az összevetés alapján – tekintettel arra, hogy a magyarországi domain nevekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe – megállapítható, hogy a domain név – fordított szórendben ugyan, de – tartalmazza a Kérelmező javára magyar és közösségi jog által védett PARFUMS ROCHAS nevet, az csupán a többes számot jelölő „S” betűben tér el tőle. Kérelmező szerint egyedül az a tény, hogy a Kérelmezett a Kérelmező cég elnevezésére utaló „ROCHAS” név, valamint a termék fajtájára utaló parfüm” megjelölés ékezet nélküli formájából álló domain nevet igényelt, megalapozza a megtévesztő hasonlóságot a Kérelmező védjegye vonatkozásában. A Kérelmező védjegye a 3. áruosztályban a parfümökre is kiterjed, tehát a fordított szóösszetétel vonatkozásában is védelmet nyújt a domain névben szereplő termékre.

 

A Kérelmezett magánszemély 2010. február 12.-én regisztráltatta a kérelmezett domain nevet, amely alatt azonban semmilyen tartalom nem érhető el. A kérelmezett domain név alatt található www.rochasparfum.hu weboldalra kattintva a „Not Found”, illetve a „The requested URL / was not found on this server” szövegű hibaüzenetek jelennek meg, amelyek alátámasztják, hogy a Kérelmezett a domain nevet annak ellenére nem használja, hogy annak a részére történő regisztrációját ő maga kezdeményezte.  

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogi érdeke fűződne és a nevet rosszhiszeműen használja.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7  pontja, illetve a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. pontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége egyértelműen megállapítható.

A kérelmezett domain név teljes mértékben megegyezik a Kérelmező hivatkozott „PARFUMS ROCHAS” megjelölést tartalmazó védjegyével. A domain név Kérelmezett általi választása és használata egyértelműen rosszhiszemű, mivel azzal, hogy a Kérelmezett a saját részére regisztráltatta a rochasparfum.hu” domain nevet, jelentős mértékben sérti Kérelmező jogos érdekeit, ugyanis a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn.  Hangsúlyozta a Kérelmező, hogy  a Kérelmezett részére nem adott védjegyhasználati engedélyt a hivatkozott védjegy tekintetében, a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn, a domain név által keltett benyomás tehát nem felel meg a valóságnak. Álláspontja szerint a Kérelmezett tisztességtelen előnyre tesz szert azáltal, hogy a Kérelmező jóhírű és közismert védjegyét az általa igényelt domain névben feltünteti, és ezzel megteremti a lehetőségét annak, hogy a fogyasztók a fenti téves következtetésre jussanak. Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett számos [védjegy]parfum.hu” formátummal rendelkező domain nevet regisztráltatott a közelmúltban saját részre, alappal feltételezhető, hogy meg kívánja akadályozni a különböző védjegyjogosultakat abban, hogy az érintett védjegyeket a fenti formátumú – parfüm termékeikre utaló – domain névben használják.

 

Feltételezhető továbbá, hogy a Kérelmezett a jóhírű védjegyek domain névben történő használatával és saját részre történő lefoglalásával jelenlegi vagy jövőbeni gazdasági tevékenységének népszerűsítését, illetőleg internetes hozzáférhetőségének egyszerűsítését célozza, tisztességtelenül kihasználva ezzel a lajstromozott védjegyek – így a Kérelmező PARFUMS ROCHAS védjegyének – ismertségét és jóhírűségét. Vitán felül állítható továbbá, hogy jelen ügyben a támadott domain név egy olyan jogi személy (jelesül a Kérelmező cég) ismert elnevezését foglalja magában, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát.

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik a „PARFUMS ROCHAS” név használatához a javára lajstromozott védjegyoltalomból, valamint a név árujelzőként történő használatából következően. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet. A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint ugyanis a védett névhez csatolt köznév toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.

 

 Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és a Kérelmező előadásával egyezően tapasztalta, hogy azon érdemi tartalom nem volt elérhető. A Google keresőben a „PARFUMS ROCHAS” névre egyértelműen a Kérelmezőhöz kapcsolható találatok jelennek meg, és a Regisztrációs Döntnök rámutat arra is, hogy a „PARFUMS ROCHAS” kifejezés közismert védjegynek tekinthető, a parfümök területén is.  Ezért a Döntnök egyetértett azzal, hogy a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. b.i.) és c.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. november 17.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum