Elfelejtettem a jelszót.

vasivizek


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

                                              DÖNTÉSE

 

a vasivizek. hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége  ( 9795 Vaskeresztes, 165/4.hrsz ) Kérelmező által az Underground Security Védelmi és Pirotecnikai Bt   ( 9743 Söpte, Kossuth Lajos u.71. ) Kérelmezett ellen a vasivizek.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban Regisztrációs Döntnöki eljárásban a három tagú Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

 

 

d ö n t é s t:

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező kérelmét elutasítja.

Indokolás

 

A vasiviz.hu domain név ügyében a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását.

 

Kérelmező állítása szerint Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna, illetve azokat rosszhiszeműen igényelte és használja. 

 

Előadta, hogy a szövetség a vasivizeken.hu domain használója 2005.08.19. napjától, a honlap  a horgásztársadalom és a hatóságok körében is közismert, naponta 200-220 látogatója van.

Hivatkozott arra, hogy Kérelmezett képviselője, Szunyi Mihály a kérelmezői szövetségből 2010.május 29.-én kizárt Vas Megyei Savaria Horgász Egyesület tagja. A kizárás oka részben az egyesületnek a Kérelmezőre vonatkozó lejárató  és rágalmazó magatartása volt, a felek között az üggyel kapcsolatban jelenleg is bírósági eljárás van folyamatban. Kérelmezett a vasivizek.hu domaint a kizárást követően, 2010.06.17. napján regisztráltatta és a honlapon Kérelmezővel kapcsolatban súlyosan személyeskedő megnyilvánulásokat tesz, a domaint rosszhiszeműen használja. Ennek igazolására dokumentumot is csatolt.

 

Álláspontja szerint, mivel a vasivizek.hu domain csak az „en” végződésben különbözik a használatában lévő vasivizeken.hu domaintól, összetéveszthető azzal, így megtéveszti a felhasznókat.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében a felek közötti bírósági eljárásokra hivatkozott, a Kérelmező által csatolt dokumentumot pedig manipulációnak minősítette.   Állította, hogy a vasivizek.hu domain használata közérdekű célokat szolgál, tartalma a horgászok tájékoztatását szolgálja. Tagadta, hogy a domain nevet megtévesztésből, rosszindulatból választották, de nem vitatta, hogy azok hasonlóak. Nyilatkozata szerint a név az oldal létrehozóinak horgászati földrajzi helyét, horgászati szokásait és a vasi vizek szeretetét fejezi ki. Hivatkozott arra is, hogy a honlapon a félreértések kiküszöbölésére figyelmeztető szöveg található. Vitatta, hogy a honlap veszélyeztetné Kérelmező szakmai tevékenységét

 

Észrevételében Kérelmező korábbi nyilatkozatát fenntartotta és közhasznú tevékenységével kapcsolatos adatokat közölt. A www.vasivizek.hu honlapon található tartalomra hivatkozva vitatta, hogy az közérdekű célokat szolgálna.  Hivatkozott arra, hogy a névhasonlóságra figyelmeztető szöveg csak nemrégiben került fel a honlapra és jelezte, hogy már több visszajelzést, figyelmeztetést  is kaptak a domainek összetévesztéséről.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője A közvetlenül a .hu felső szintű internet domain közdomainjei alá delegált domain nevek tárgyában keletkezett viták eldöntésére vonatkozó eljárási szabályzata 22. pontja alapján az ügy három tagú tanácsban való megvitatását tartotta indokoltnak.

 

A Döntnöki Tanács az eljárási szabályzat 29. pontja alapján Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

Kérelmező a Tanács álláspontja szerint nem igazolta, hogy övé a "vasivizeken.hu" domain, az tényszerűen egy másik szervezet ("Megyei Horgász Szövetség") nevére van bejegyezve. Az eljárás során nem nyert bizonyítást az sem, hogy az, aki a jogfolytonosságról nyilatkozik, elfogulatlan e, mert a nyilatkozó – ugyancsak tényszerűen - a Kérelmező képviselője/vezetője. Kérelmező arra is hivatkozott, hogy ez a szlogen ("jelszó") évek óta fontos és erősen kötődik a Kérelmezőhöz, de e tekintetben bizonyítékot nem terjesztett elő: kizárólag az Alapszabályra hivatkozott, ahol a logóban szerepel a kifejezés.

 

Mindezekre tekintettel a Döntnöki Tanács álláspontja szerint a 29. pont első két feltétele teljesülése közül egyik sem tekinthető bizonyítottnak

 

Az eljárási szabályzat 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Tanács álláspontja szerint a jó hírnévhez való jog sérelmét a Tanács nem állapíthatná meg akkor sem, ha erre vonatkozóan bizonyítékot terjesztenének elő, mert a jogsérelem megállapítására – annak jellegénél fogva - kizárólag bíróság rendelkezik hatáskörrel.

 

Megjegyzendőnek tartjuk ugyanakkor, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem tűnik úgy, hogy a kritikai megnyilvánulások sora meghaladta volna azt a szintet, ami már túllépte volna a véleménynyilvánítás szabadsága körében megengedhető közléseket és állásfoglalásokat, vagyis sértené a Kérelmező személyhez fűződő jogait.

 

Kérelmezett akként nyilatkozott, hogy a honlap fenntartásának egyik lényegi célja, hogy "a Szövetség által elhallgatott közérdekű adatokat és információkat az internet útján nyilvánosságra hozzuk". A tanács álláspontja szerint a véleménynyilvánításhoz fűződő jog gyakorlása olyan súlyú, alkotmányos alapjogi érdek, mely – alapjogi jellegéből adódóan értelemszerűen - a domain (általában bármilyen domain) használatához fűződő jogos érdeket is megalapozhatja.

 

A Tanács mindezekre tekintettel a 30. c) pontjában foglalt, a névhasználathoz fűződő jogos érdeket alátámasztó feltételek teljesülését: a rendelkezésre álló információk alapján a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A domaint ugyan valójában egy magánszemély (a Kérelmezett Bt. üzletvezetője/beltagja használja) magáncélra, ám a cég a domaint jogosult átengedni bárkinek, és ha e jogával él, akkor a magánszemélynél közvetlenül jelentkező jogos érdek – a kötelmi jogi kapcsolatból származtatott alapon - közvetve a cégnél is megállapítható.

   

Nem bizonyítottak a rosszhiszeműség körére hivatkozó azon Kérelmezői állítások sem, miszerint Kérelmezett a "Kérelmezővel szembeni valótlanságon alapuló lejáratások és rágalmazások sorozata, mellyel a Kérelmező jó hírnévhez való alapvető jogát próbálta folyamatosan ellehetetleníteni a tagegyesület", illetve "súlyosan veszélyezteti a Kérelmező jó hírnevét, a Kérelmező területi horgászjegy és tagsági bélyeg értékesítési tevékenységét", továbbá"valós tényt hamis, vagy megtévesztő színben tüntet fel és közöl a nyilvánosság számára".

  

Mint Kérelmezett védekezésében előadta, "a domain név választása nem megtévesztésből lett www.vasivizek.hu, az az oldal létrehozóinak horgászati földrajzi helyét, horgászati szokásait, valamint a vasi vizek, tavak, folyók és patakok szeretetét és elkötelezett tiszteletét fejezi ki". Ez a védekezés a tanács álláspontja szerint nem életszerű, s - mindaddig, míg személyhez fűződő jogok nem sérülnek - nem ütközik a vonatkozó szabályba a domain használata akkor sem, ha a Kérelmezett szándéka valóban a domain-nevek közötti hasonlóság kihasználása lett volna .

 

A Kérelmező e körben a következő megjegyzést tette: "Minden tagszervezetünk horgászának az egyesületi közgyűlések biztosítanak hivatalos keretet a véleménynyilvánításra. A képviseleti demokrácia szabályai szerint a tagegyesületek – tagok által - megválasztott vezetői képviselik a Szövetségben a tagok többségi véleményét a Szövetség Küldöttgyűlésén, vagy Intéző Bizottsági ülésén." A vonatkozó jogszabályokkal és az egyesületi alapszabállyal összhangban a döntések alapvetően a többségi véleményt tükrözik, azonban ez semmiben nem korlátozhatja az egyének (tagok) a döntést érintő véleménynyilvánítási jogát.

 

A Tanács nem rendelkezik arra nézve eljárási jogosultsággal, hogy érdemben vizsgálja, a Kérelmezett mennyiben helyezett el cinikus, Kérelmezőt negatív színben feltüntető kommentárokat honlapján: e kérdések ugyanis nem tartoznak a Szabályzat 31. a) és b) pontja szerinti, a visszavonást megalapozására okot adó körbe, s a Kérelmező és a Kérelmezett között versenytársi (31. c pont) kapcsolatot sem sikerült megállapítania.

  

Ha "a Kérelmező továbbra sem tűri a tevékenységével és ügyintéző munkatársaival kapcsolatos személyiségi jogok súlyos megsértésével járó megtévesztő, alaptalan kritikát és on-line tartalomszolgáltatást", akkor bíróság előtt érvényesítheti jogait, amennyiben ott bizonyítani tudja azok sérelmét.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. november 12.

 

 

 

                                                                                

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum