Elfelejtettem a jelszót.

phonak


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a phonak.hu  domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A Phonarium Kft. Kérelmező által H-EAR Kft. Kérelmezett ellen a phonak.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a phonak.hu domain nevet a H-EAR Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező PHONAK Kft. javára átruházni rendeli.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás


 

Kérelem

 A johannus.hu domain név ügyében a PHONAK Kft. Kérelmező névhasználati jogát a SONOVA Holding AG javára fennálló, IR 716151 “PHONAK;IR 133134 “PHONAK; és IR 656302 “PHONAK MICROLINK”védjegyekre alapította. Előadta, hogy a SONOVA AG tulajdonosa a védjegyjogosult. A PHONAK AG a világ egyik vezető hallókészülékeket és hallásjavító eszközöket gyártó cégeinek egyike. A Phonak-csoport ezen piac legdinamikusabban fejlődő szereplője. A Phonak termékek világszerte, így Magyarországon is jól ismertek.


 Kérelmező 2003 óta a Phonak AG (Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Svájc, a továbbiakban „Phonak AG”) magyarországi importőre és disztribútora. Kérelmező e minőségében a védjegyjogosulttól védjegyhasználati jogot kapott, ennek alapján, mint névhasználattal rendelkező felléphet a Kérelmezettel szemben. (Kérelmező hivatkozott a johannus.hu domain tárgyában hozott döntésre.)


 Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett nem rendelkezik a védjegy jogosultjától a védjegy használatára engedéllyel, a domain nevet anélkül regisztráltatta, hogy arra joga vagy jogos érdeke lett volna. A Kérelmezett már a domain igénylésekor meggyőződhetett volna arról, hogy a választott domainre másnak védjegyoltalma áll fenn.


 A Kérelmezett a domain nevet nem használja, az alatt csak egy „403 Forbidden” hibaüzenet található.


 A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja a Kérelmezett kötelezettségévé teszi, hogy a lehető legnagyobb gondossággal járjon az általa választott domain név igénylése, illetve használata során annak érdekében, hogy más személy vagy szervezet jogait ne sértse. E szerint a Kérelmezettől „elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist”. A DRSZ idézett pontja 2004 óta szinte lényegében változatlan tartalommal van hatályban.


 

A Kérelmezett a Domain Nevet rosszhiszeműen igényelte, hiszen a Domain Név regisztrációjának időpontjában a Védjegyek mindegyike lajstromozásra és meghirdetésre került, így kétséget kizáróan tudomással kellett bírnia arról, hogy a Domain Név igénylése a Védjegyekbe ütközik.

 

Kérelmező utalt a szeged.hu domain név ügyében hozott alternatív vitarendezési döntésre, amelyben az eljáró háromtagú döntnöki tanács kifejtette, hogy „a domain nevek feletti rendelkezés […] (kizárólagos, de nem feltételen) névhasználati jogosítvány. A domain név használat tehát olyan vagyoni értékkel bíró jog, amelynek jogosultja a jogelődre tekintet nélküli, új jogszerzőnek minősül”. Ha valaki lemondó nyilatkozattal, azaz úgy szerez meg egy domain nevet, hogy az korábban valaki másnak a kezelésében állt, akkor a domain név átregisztrációjának előfeltétele, hogy az új igénylő (jelen esetben a Kérelmezett) igényelje a domain nevet és az igényléskor hatályos DRSZ-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Domain Név Kérelmezett általi igénylésének időpontjában hatályos DRSZ tartalmazta azt a feltételt, hogy a delegálás ne legyen jogellenes és/vagy megtévesztő, valamint előírta azt a kötelezettséget, hogy az új igénylő (jelen esetben a Kérelmezett) a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist (lásd részletesen a 6.1. pontban).

 

A Kérelmezett a Domain Nevet nyilvánvalóan abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a PHONAK megjelölést a használatára jogosult, azaz a Kérelmező a Domain Névben felhasználja. A Kérelmező 2003. szeptember 3-án, tehát a Domain Név Kérelmezett általi megszerzését megelőzően alakult meg. A Kérelmező cégkivonatát K/8 alatt mellékeljük. A Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítja, hogy a Domain Név alatt semmilyen tartalom sem érhető el. Az ESZ 31. pont b) i) alpontja szerinti rosszhiszeműségre vonatkozó feltétel fennállta ezzel bizonyított.

 Kérelmező legjobb tudomása szerint jelen kérelem benyújtását megelőző legalább két évben a Domain Név tényleges, Kérelmezett általi használatára nem került sor. A web.archive.org szolgáltatás segítségével az állapítható meg, hogy a Domain Név Kérelmezett általi regisztrációját követően a Domain Név alatt utoljára 2005. augusztus 28-án volt elérhető tartalom, de akkor is csak egy a Kérelmezettől független számítástechnikai cég honlapja, amelynek semmi köze sem volt a „PHONAK” névhez vagy a Kérelmezetthez. A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pont b) ii) alpontja szerinti rosszhiszeműségre vonatkozó feltétel fennállta ezzel bizonyított.


 Megállapítható továbbá a RDSZ 31. pont c) alpontjában megnevezett rosszhiszeműségi eset is. Ezen alpont szerint a Domain Név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a Domain Nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs, azaz a Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarják. Kérelmezett e vonatkozásban előadta, hogy a Kérelmezett is foglalkozik hallókészülékek és hasonló termékek forgalmazásával (többek között a

www.puretone.hu és a www.hallokeszulek.hu oldalakon).

 

Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, a védjegyhasználatról szóló jogosulti nyilatkozatot, a vonatkozó cégjegyzékeket.

 Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és javára történő átruházását kérte.


 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 Érdemi védekezés


 A Regisztrációs Döntnök a kérelmet Kérelmezettnek és adminisztratív kapcsolattartójának elektronikus úton megküldte azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben arra 30 munkanapon belül érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését. Kérelmezett oldaláról olvasás visszaigazolási értesítés érkezett, a kézbesítés tehát szabályosan megtörtént. Kérelmezett érdemi védekezést azonban a rendelkézre álló 30 munkanapos határidő alatt annak ellenére nem  terjesztett elő, hogy annak lejárta előtt ismételt figyelmeztetés került megküldésre részére.


 

Mivel Kérelmezett a fenti körülmények alapján érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Regisztrációs Döntnök határozatát a kérelem és az interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozta meg.

 Döntés indoklása


 

A Regisztrációs Döntnök elfogadta a Kérelmező érvelését a tekintetben, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen, a Kérelmező tevékenységének megzavarása céljából igényelte a domain nevet. A Kérelmezett nem adott elő érdemi védekezést, így nem igazolta, hogy jogos érdeke fűződne a domain név használatához.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A kérelmezett domain név tekintetében a Kérelmező kielégítően igazolta az eljárás során, hogy a védjegyjogosult hozzájárulásával rendelkezik, így van olyan hazai vagy közösségi jog alapján fennálló névhasználati joga, amely szerint a kérelmet előterjeszthette.

 

A Kérelmezett javára a névhasználathoz fűződő jogot vagy jogos érdeket érdemi védekezés hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetett megállapítani.

 

A www.phonak.hu oldalon a Kérelmező állításával egyezően érdemi tartalom nem érhető el.

 

Egyetértett továbbá a Döntnök a Kérelmezőnek a rosszhiszemű domain használatra vonatkozó érvelésével is, és megállapította, hogy a phonak.hu domain név Kérelmezett által történő használata az RDSZ 31. b. és c. pontjai alapján megállapíthatók.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a hivatkozott szabályzat 29. a.) pontja alapján a domain név visszavonása és Kérelmező javára történő átruházása elrendelhető.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. február 24.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum