Elfelejtettem a jelszót.

acuvue


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

az acuvue.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Janssen Pharmaceutica N.V. Kérelmező által az externIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmezett ellen az acuvue.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az acuvue.hu domain nevet az externIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  Kérelmezettől visszavonja, és azt a Janssen Pharmaceutica N.V. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező 1990. június 19-i elsőbbséggel Magyarországon is jogosultja az 518 990 lajstromszám alatt regisztrált „ACUVUE” nemzetközi szóvédjegynek, továbbá a 785 198 lajstromszám alatti „ACUVUE” szóvédjegynek, amely 2002. március 6. napjától Magyarországon is védelmet élvez.

 

 

Kérelmező a megjelölést tevékenysége során, látásjavító termékek és kontaktlencse forgalmazással kapcsolatban használja.

 

Kérelmezettnek a kérelmezett domain használatához sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik, az „acuvue” kifejezésre semmilyen iparjogvédelmi vagy más jogosultsága nincs.

 

Egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett által használt domain név teljes mértékben tartalmazza a Kérelmező fentebb hivatkozott védjegyével oltalmazott „ACUVUE” megjelölést. Az <acuvue.hu> domain név Kérelmezett általi jelenlegi használata egyértelműen megtévesztő, hiszen az ACUVUE” megnevezés a védjegyjogosult kérelmező hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a Kérelmező marketing tevékenysége és üzleti jóhíre következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek. Ezzel szemben a hivatkozott domain név alatt található tartalom kialakításában részt venni védjegyjogosultként a kérelmezőnek nincs lehetősége, mivel semmilyen üzleti kapcsolatban nem áll a Kérelmezettel. 

 

Kérelmező álláspontja szerint továbbá a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen használja az alábbi tényállás alapján:

 

Kérelmezett egy 2010. december 28-i módosítás során vált az acuvue.hu domain név használójává. Ezt megelőzően  a Paper Jam Bt. (1037 Budapest, Montevideo u. 6.) volt az „acuvue.hu” tartománynév használója. 

A domain név korábbi használója, a Paper Jam Bt. az acuvue.hu domain név alatti honlapon található információk frissítését díjfizetés ellenében lett volna hajlandó elvégezni. Ezáltal sérültek a Kérelmező ACUVUE védjegyéhez kapcsolódó jogai, mivel nem volt befolyása arra, hogy a védjegyükkel nyilvánvalóan kapcsolatba hozható, azzal teljes mértékben megegyező domain név alatti honlapon milyen információk találhatóak. Miután Kérelmező 2010. június 22-én – korábbi jogi képviselőjén keresztül – felszólító levelet küldött a domain név átadása tárgyában a domain név regisztrátorának, az 1Com Informatikai Kft-nek., amelynek ügyvezetője szintén az a magánszemély, aki a korábbi domain használó, a PaperJam Bt. üzletvezetője, illetve a kérelmezett ügyvezetője is,  az akkori használónak – a magánszemély útján –tudnia kellett a felszólító levélről és annak tartalmáról  Ennek ellenére az akkori felszólító levélre nem érkezett válasz. Második felszólító levelét Kérelmező a domain név akkori használójának, a Paper Jam Bt-nek 2010. december 22-én küldte meg, amelyben felszólította őket a védjegybitorlást is megvalósító tevékenységük abbahagyására és a domain név kérelmező részére történő átruházására. E levél kézhez vételét megelőzően, 2010. december 28-án  az acuvue.hu domain név használója a kérelmezett externIT Kft. lett. Tekintettel arra a tényre, hogy a korábbi használó, a domain név regisztrátora, valamint a kérelmezett vezető tisztségviselője azonos személy, a kérelmezett rosszhiszemű magatartása egyértelműen megállapítható, mivel annak ellenére került a kérelmezett használatába a domain név, hogy a kérelmezett ügyvezetője tudomással bírt Kérelmező azirányú erőfeszítéseiről, hogy a domain nevet a fent hivatkozott védjegyek által biztosított jogi oltalom alapján használja.

 

Bár a hivatkozott domain név alatt elérhető honlapon valóban Kérelmező termékeiről szóló információk voltak találhatóak, ezek közzétételére – a felek üzleti kapcsolatainak megszakadása folytán - már a Paper Jam Bt. sem volt jogosult, és nem jogosult arra a jelenlegi használó, vagyis a kérelmezett externIT Kft. sem.

 

Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. a) pontjára, mely szerint a rosszhiszeműség megállapítható, amennyiben a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák. A jelen esetben egyértelműen fennáll a hivatkozott pont szerinti magatartás a Kérelmezett oldalán, tekintettel arra a tényre is, hogy a Paper Jam Bt., amelynek üzletvezetője azonos a kérelmezett ügyvezetőjével, korábban csak ellenérték fejében lett volna hajlandó lehetővé tenni a domain név használatát, vagyis az alatta elérhető honlap tartalmának frissítését. A Kérelmezett rosszhiszeműségét a fent hivatkozott pont tekintetében alátámasztja továbbá az a tény, hogy a megküldött felszólító levelek ellenére regisztráltatta a maga számára a domain nevet, tudva arról a tényről, hogy Kérelmező a fent hivatkozott védjegyei által biztosított jogi oltalom alapjáén meg kívánja szerezni a tartománynév használati jogát.

 

Kérelmező hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) i) pontjára, mely szerint a rosszhiszeműség megállapítható, amennyiben a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. A jelen esetben egyértelműen bizonyítható az, hogy a kérelmezett megakadályozza a domain név használatára jogosult kérelmezőt abban, hogy a acuvue.hu domain nevet használja, hiszen az a kérelmezett használatában áll.

 

Kérelmező a kérelemhez csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, továbbá a kérelmezett domain korábbi használója és regisztrátora számára küldött felszólító leveleket, a kérelmezett domain whois rekordját, és ügyvédi maghatalmazását.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

 

 

 

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amelynek használatára többszörös védjegyoltalommal rendelkezik. Kérelmező javára tehát egyértelműen megállapítható a kérelmezett domain névvel kapcsolatos névhasználati jog.

 

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

A döntés időpontjában a kérelmezett domain alatt már semmilyen tartalom nem volt elérhető. Az archive.org-on azonban a Kérelmező  állításának megfelelően érdemi tartalom található, amely szerint az oldal a Johnson and Johnson Kft. tulajdonát képezi, és valóban Kérelmező termékeinek bemutatását tartalmazza.

Kérelmezett javára az eljárás rendelkezésre álló adataiból semmilyen névhasználati jog nem volt megállapítható, jogos érdekének hiányát pedig éppen az a magatartása is alátámasztotta, hogy a kérelemről szóló értesítést követően a domain név alatti tartalomszolgáltatást megszüntette.

 

A Döntnök a Kérelmező álláspontjával egyetértve, a rendelkezésre álló adatokalapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította az RDESZ 31.a.) pontja szerint, az a.) és b.)i. pontjai alapján.

 

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja vagylagos feltételként szabja meg a visszavonást megalapozó eseteket. Így önmagában a jog illetve jogos érdek hiánya, vagy a rosszhiszemű domain használat megállapítása is elegendő a kérelemnek helyt adó döntéshez. Jelen ügyben mindkét feltétel fennállása megállapítható volt.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a keen.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök a  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. június 30.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum