Elfelejtettem a jelszót.

keenfootwear


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a keenfootwear.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A KEEN Inc. Kérelmező által Farkas Tímea Kérelmezett ellen a keenfootwear.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a keenfootwear.hu domain nevet Farkas Tímea Kérelmezettől visszavonja, és azt a KEEN Inc. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 I.             Kérelem


 A Kérelmező 2002. október 4-ei uniós elsőbbséggel – Magyarország tekintetében 2004. május 1-jei elsőbbséggel – jogosultja a 003057502 lajstromszámú közösségi ábrás védjegynek a 25. áruosztályba tartozó áruk vonatkozásában, továbbá 2003. augusztus 19-ei uniós elsőbbséggel – Magyarország tekintetében 2004. május 1-jei elsőbbséggel – jogosultja a 003607405 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek a 9., 18. és 25. áruosztályokba tartozó áruk tekintetében, és 2005. március 17-ei uniós elsőbbséggel jogosultja a 004347191 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek a 9., 18. és 25. áruosztályokba tartozó áruk tekintetében. A hivatkozott védjegyek a KEEN szót oltalmazzák, ennek megfelelően a hivatkozott áruosztályok tekintetében Kérelmező kizárólagos jogosultja a KEEN szó használatának.


 A Kérelmezői cég a KEEN elnevezés és védjegy alatt ruházati termékeket (elsősorban lábbeliket) gyárt és forgalmaz világszerte. A Kérelmező nemzetközileg ismert jó minőségű termékei a világ összes kontinensén, így Európában, s ezen belül Magyarországon is jelen vannak, és ismertek a magyar fogyasztók körében. A Kérelmező KEEN védjegyei ennek megfelelően évek óta világszerte ismertek, így jóhírűnek tekintendők.


 A kérelmező a

www.keenfootwear.com oldalon reklámozza saját termékeit.

 A Kérelmező továbbá saját cégnevében is használja a KEEN megjelölést.


 A kérelmezett domain név 2010. június 30-án került delegálásra az Overland Lifestyles Kft. részére, majd 2011. február 11. napjától Kérelmezett használja azt.


 A hivatkozott védjegyek érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a KEEN megjelölés a Kérelmező javára a hatályos közösségi jog által védett név.


 A Kérelmezett által használt domain név teljes mértékben tartalmazza a Kérelmező hivatkozott védjegyeivel védett „KEEN” megjelölést, melyhez egy további toldat („footwear”) járul. A Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központja által az UDRP eljárások keretében folytatott gyakorlata és a Regisztrációs Döntnök gyakorlata szerint is a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra (pl. földrajzi hely, stb.) utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során. Ezek alapján megállapítható, mivel a kérdéses domain név a Kérelmező védjegyétől csupán a Kérelmező védjegyének árujegyzékében levő az áruk fajtájára illetve jellegére utaló, leíró jellegű „footwear” (azaz cipő, lábbeli” jelentésű) szóban különbözik, a Kérelmező védjegye és kérelmezett domain név közötti összetéveszthetőség fennáll. A domain név tehát összetéveszthetőségig hasonló a Kérelmező „KEEN” védjegyéhez, azaz egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar és közösségi jog által védett megjelölés.


 Kérelmező előadta, hogy a domain név eredeti igénylője, hogy az Overland Lifesytles Kft. a Kérelmezőhöz hasonlóan lábbelik nagykereskedelmével foglalkozik. Ennek igazolására Kérelmező csatolta az említett cég cégkivonatát. Kérelmező 2011. február 9. napján felszólító levelet küldött az Overland Lifestyles Kft-nek, aki a felszólító levélben foglaltaknak az ott meghatározott határidőn belül nem tett eleget, hanem két nappal később, 2011. február 11.-én átruházta a domaint a Kérelmezettre.


 Már a domain név eredeti igénylő általi választása, ezen felül a domain név jelenlegi használata is egyértelműen megtévesztő, hiszen a „KEEN” megnevezés a védjegyjogosult Kérelmező több hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a Kérelmező marketing tevékenysége következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Kérelmező több más, a KEEN megjelölést magában foglaló internetes tartománynév használója, így például domain névnek is. Ezen felül Kérelmező utalt a Tanácsadó Testület 2011. március 31-én kelt, a domain név tárgyában hozott döntésére is, melyben hasonló tényállás mellett a domain nevet a Keen Inc. kérelmezőre ruházta át. A Kérelmezett ezt a helyzetet, vagyis a Kérelmezői védjegyek jóhírét, a Kérelmező áruinak ismertségét és azok piaci megbecsültségét kihasználva igyekszik az domain névvel minél több fogyasztót a saját honlapjára irányítani. A Kérelmezett tevékenysége így jelentős mértékben sérti Kérelmező jogos érdekeit, ugyanis a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn, illetőleg megteremti a lehetőségét annak, hogy a Kérelmező a domain név alatt olyan weboldalt hozzon létre, amelyről az átlagos fogyasztó azt hiheti, hogy az a Kérelmező hivatalos magyar nyelvű internetes honlapja.


 A Kérelmezett jogszerű eljárását továbbá kizárja, hogy Kérelmezői cég nem adott hozzájárulást a Kérelmezett részére a tárgybeli védjegy bármely módon történő használatára. Tehát jelen esetben egyértelműen bizonyítható az, hogy a Kérelmezett megakadályozza a domain név használatára jogosult Kérelmezőt abban, hogy a domain nevet használja, hiszen az a Kérelmezett használatában áll. A kérelmezett domain név alatt található weboldal megnyitása során jelen kérelem benyújtásának időpontjában érdemi tartalom nem található, melynek alátámasztására Kérelmező  mellékletként csatolta a weboldal 2011. március 31-ei állapotát hitelesen tanúsító közjegyzői okirat másolatát. Tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a domain névhez tartozó weboldalon érdemi tartalom nem található, a domain név birtoklása nem tekinthető a domain név tisztességes és törvényes használatának, amely alkalmas lenne a Kérelmezett jogos érdekének igazolására. A fenti rendelkezések, illetőleg – jelenlegi állapot szerint – a domain névhez tartozó weboldal érdemi használatának hiánya alapján álláspontunk szerint megállapítható, hogy a domain név használatához fűződő jogos érdek fennállásának feltételei a Kérelmezett oldalán biztosan nem állnak fenn.


 Kérelmező hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. e) pontjára, amely szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a domain használó internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. A Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. b) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. Kérelmezett magatartása a Domain Regisztrációs Szabályzat ezen pontja alapján is megalapozza a rosszhiszeműséget, hiszen a név használatára jogosult Kérelmező az érintett nevet Kérelmezett fent leírt tudatos magatartása következtében egy annak megfelelő domain névben nem tudja felhasználni.


 

Kérelmező a kérelemhez csatolta az hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, továbbá a kérelmezett domain alatti web oldalról kiállított közjegyzői okiratot, a felszólító levelet és a hivatkozott cégkivonatot.

 Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.


 Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


 II.           Kérelmezett érdemi védekezése


 A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit elektronikus úton, az Eljárási Szabályzat 22. pontjában foglalt figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának. A küldemény postafiókba történő sikeres kézbesítéséről visszaigazolás érkezett, Kérelmezett érdemi védekezést azonban a megjelölt 30 munkanapos határidőben nem terjesztett elő.


  

 III.          Döntés indoklása


 A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a kérelem, és a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.


 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza azt a nevet, a KEEN kifejezést,  amelynek használatára többszörös védjegyoltalommal rendelkezik, továbbá azonos cége vezérszavával. A Döntnök egyetértett Kérelmező azon állításával, hogy a „footwear” toldalék, különösen arra tekintettel, hogy Kérelmező a védjegyoltalom alatt lábbeliket forgalmaz, nem bír jelen esetben olyan megkülönböztető jelzővel, amely a Kérelmező jabvára lajstromozott védjegy és a kérelmezett domain összetéveszthetőségét kizárná. A Döntnök e tekintetben hangsúlyosan vette figyelembe azt is, hogy Kérelmező saját termékeit a kérelmezett domain névvel azonos, ám a .com TLD alatt regisztrált domain név alatt folytatja.

 

Kérelmező javára tehát egyértelműen megállapítható a kérelmezett domain névvel kapcsolatos névhasználati jog.

 

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

A Kérelmező által csatolt bizonyítékokból egyértelműen megállapítható volt, hogy a domain alatt a Kérelmezett érdemi tartalmat korábban sem, de a Döntnök tapasztalása szerint a döntés időpontjában sem szolgáltatott.

Az eljárás adataiból a Kérelmezett részére sem a kérelmezett névhez kapcsolódó névhasználati jog, sem jogos érdek nem volt megállapítható.

 

A Kérelmezett terhére továbbá a tényállásból eredően a domain név rosszhiszemű regisztrációja és használata is megállapítható volt a Szabályzat 31. b.) és c.) pontjai alapján.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja vagylagos feltételként szabja meg a visszavonást megalapozó eseteket. Így önmagában a jog illetve jogos érdek hiánya, vagy a rosszhiszemű domain használat megállapítása is elegendő a kérelemnek helyt adó döntéshez. Jelen ügyben mindkét feltétel fennállása megállapítható volt.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a keenfootwear.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök a  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. augusztus 29.

  

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum