Elfelejtettem a jelszót.

mobilhungary


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a mobilhungary.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Média Hungária Bt. Kérelmező által a Generál Média Publishing Kft. Kérelmezett ellen a mobilhungary.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a mobilhungary.hu domain nevet a Generál Média Publishing Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Média Hungária Bt.Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező cég szervezője évek óta a Média- és Internet Hungary konferenciákat, és ezen rendezvények keretein belül a Mobilhungary szekciókat is. Ennek érdekében regisztráltatta a mobilhungary.hu domain nevet korábban, valamint a mobilhungary.com és mobilhungary.eu domain neveket. A „mobilhungary” kifejezésre védjegyoltalmi beadvánnyal is rendelkeznek. A kérelmezett domain név éveken keresztül Kérelmező használatában volt. Fizetési elmaradása nincs a domain nevet korábban fenntartó regisztrátornál, azonban az mégis felmondta a szerződést, és így kerülhetett sor annak Kérelmezett által történt regisztrálására.

 

A kérelmezett domain alatt a Kérelmezett általános és közös tartalma jelenik meg, ténylegesen az egy domainparkolo.hu oldalon jelenik meg. Kérelmezett és Kérelmező között negatív üzleti viszony áll fenn, amelyet a Google keresőben a két cég nevére történő rákeresésre megjelenő találatok is igazolnak.

 

A Kérelmezett a Kérelmező versenytársának minősül.  Kérelmezett a Kérelmező  rendezvényein (Internet- és Média Hungary Konferenciák)  az elmúlt esztendő májusáig rendszeresen előadóként vagy hirdetőként megjelent. A 2010-es évben is jól ismerte a Média Hungary konferencia időpontját, hiszen akkor pl.: annak programfüzetében hirdetést is közzétett. 2010 májusában a Club Tihany és a Kérelmező között kialakult konfliktus hátterében a Kérelmezett állt. A vita a bíróságon folytatódott. A perben eljáró bíróság első fokú, részítéletében cégünk kártérítési követelésének jogalapját megalapozottnak ítélte. Az ügyről számtalan cikk, tudósítás jelent meg, melyek listáját Kérelmező mellékelte.

 

A „mobilhungary” névhasználat 2007-től rendszeresen megjelenik Kérelmező rendezvényein. Ahogy a szakágazat folyamatosan fejlődött, úgy egyre bővülő keretek között. Kérelmező csatolta azokat a weblap, illetve programfüzet másolatokat, amelyből kitűnik a „mobilhungary” név előzetes alkalmazása konferenciáin.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet és annak mellékleteit az RDSZ 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezettnek, hogy ha arra érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését. Kérelmezett részére az érdemi védekezésre nyitva álló határidő leteltekor ismételt figyelmeztetés került megküldésre. Az elektronikus leveleknek a Kérelmezett postaládájába történő sikeres kézbesítésről az értesítések minden alkalommal megérkeztek. Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg  döntését.

 

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal az általa használt kereskedelmi névvel, amely – összhangban a Kérelmező rendezvényeinek főcímeként is használt „Hungary” toldattal, az egyes, a konferencia fókuszába helyezett területeken, - a Kérelmező szolgáltatásainak speciális jelzőjeként került be a széles szakmai köztudatba.

 

A kérelmezett domain név 2006.12.14.-én került Kérelmező javára delegálásra. Kérelmezett a domain nevet 2011.04.22.-én regisztráltatta.

 

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt fenntartott honlapot, és a Kérelmező előadásával egyezően, azt tapasztalta, hogy azon valóban általános, a Kérelmezett más, ténylegesen nem használt domainjei alatti oldalakkal azonos módon, az adott domain névhez nem köthető, erre írt szoftverrel generált, más híroldalakról átvett hírtartalom található. A Regisztrációs Döntnök gyakorlata szerint a Kérelmezett javára jogos érdek az RDSZ 30. pontja szerint akkor állapítható meg, ha a domain név használata valóban a névvel összefüggésben történő tartalommal valósul meg. Az általánosságban generált, látszólagos tartalom, amely nem áll összefüggésben a kérelmezett névvel, erre nem alkalmas.

 

Kérelmezett javára tehát az eljárás adataiból sem a névhasználathoz fűződő jogot, sem jogos érdeket nem lehetett megállapítani.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

Kérelmező előadta és bizonyította, hogy a Kérelmezettel, mint versenytárssal éppen az általa szervezett és hozzá köthető konferenciák kapcsán összetűzése volt. A Kérelmező által csatolt anyagokból az is valószínűsíthető, hogy a Kérelmezett jól ismerhette a Kérelmező „Mobil Hungary” cím alatti, rendezvényeken belüli speciális szekcióit is, agy annak is tudatában kellett lennie, hogy a kérelmezett domain név Kérelmező egyik kereskedelmi nevével azonos.

 

A Döntnök az ismertetett tényállás alapján a kérelmezett domain név rosszhiszemű használatát is megállapította a 31. c.) pontja alapján.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli mobilhungary.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. október 5.
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum