Elfelejtettem a jelszót.

dia

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK


 


DÖNTÉSE


 


A dia.hu domain tárgyában indult eljárásban


Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest, 1053, Károlyi Mihály u. 16.) Kérelmező által Pintér Andrea magánszemély ellen a dia.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az dia.hu domain nevet Pintér Andrea Kérelmezettől visszavonja.


 

 

Indokolás

I.             A Kérelem

A Kérelmező előadta, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum részeként működő Digitális Irodalmi Akadémia a magyar irodalom reprezentáns elektronikus könyvtára. A DIA alapítási éve 1998, és a DIA név, mint védjegy bejegyzett tulajdonosa a Petőfi Irodalmi Múzeum. Állítása szerint a Kérelmezett 2000. 03. 25-e óta a domain nevet nem használta fel szolgáltatás létesítésére, megkeresésükre eladásra ajánlotta fel, amely levelezést kérelméhez csatolta. Csatolta továbbá a védjegykivonatot is.

Álláspontja szerint a Kérelmezettnek a név használatához sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik, az igénylés rosszhiszeműen történt.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

II.           A kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélcím hiányában ajánlott postai levélben kétszer is megküldte a Kérelmezettnek, azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett részére küldött levél mindkét alkalommal „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.

 

III.         Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a nyilvánosan elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának ( a továbbiakban: RDSZ)  29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához az RDSZ  29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia,  vagyis a Döntnöknek azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

Kérelmezett javára a jogos érdek abban az esetben lenne megállapítható az RDSZ 30. pontja alapján, ha

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A fenti feltételek egyike sem állapítható meg, sőt, a Kérelmező hosszú ideje nem használta a domain nevet.

A DRSZ 31. pontja tartalmazza a rosszhiszemű igénylés / használat példáit, amelyek az alábbiak: 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

c)   a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

 

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

 

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Kérelmező által csatolt, Küzdy Kálmán által küldött levélből (Küzdy Kálmán kapcsolata Kérelmezettel nem volt feltárható, azonban ez a jelen ügyben nem releváns, mert Küzdy Kálmán kifejezetten a domainre vonatkozóan tett nyilatkozatot) nyilvánvaló, hogy Kérelmezett azzal a céllal tárolja a domain nevet, hogy azt minél jobb feltételekkel értékesíthesse. A domain nevet nem használja, ezzel szemben Kérelmező bizonyította, hogy jogos érdeke fűződik a domain névhez, használni kívánja, sőt a Döntnök számára az is valószínűsíthető volt, hogy egyes felhasználók kifejezetten keresik a „dia.hu” domain név alatt a Kérelmező honlapját. Erre vonatkozóan a döntnök példaként hivatkozik a Kérelmező honlapjára:

http://pim.hu/object.d8f182da-fdfa-45ba-914f-2688ce822346.ivy.

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a dia.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől.

A Regisztrációs Döntnök  a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban

 

Budapest, 2011. december 20.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum