Elfelejtettem a jelszót.

kompan

 


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a kompan.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A KOMPAN A/S Kérelmező által a MEMPHIS-M Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt. Kérelmezett ellen a kompan.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kompan.hu domain nevet MEMPHIS-M Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.Kérelmezettől visszavonja, és annak a KOMPAN A/S Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 Indokolás

 

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy a domain név azonos egy olyan névvel, amely az alábbiak miatt a KOMPAN A/S kérelmező javára védett név, és amelynek használatára a Kérelmező jogosult. Kérelmező előadta, hogy jogosultja többek között a 135185 lajstromszám alatt regisztrált „KOMPAN” nemzeti ábrás védjegynek, amelynek vonatkozásában 1992. január 28. napján nyújtott be védjegybejelentést a 28. áruosztályban a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, amit a Hivatal 1992. január 28-ai elsőbbséggel lajstromozott. Továbbá e védjegy mellett további, a KOMPAN megjelölésre vonatkozó védjegy is lajstromozásra került a részükre. Az erre vonatkozó dokumentumokat a kérelmükhöz mellékelten csatolták.

Kérelmező előadta, hogy társaságuk „KOMPAN” megjelölést tevékenysége körében használja, mind a közösségi, mind pedig a magyar piacon folytatott tevékenysége során, a magyar Internet-felhasználók számára is magyarországi képviseletén keresztül.

Ennek alapján álláspontja szerint a Kérelmezett nem használhatja jogszerűen a kérelmezett domain nevet, ugyanis arra nézve a  Kérelmezett a kizárólagos jogosult, Kérelmezett pedig nem kért hozzájárulást a tárgybeli védjegy bármely módon történő használatára.
II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek a „kompan” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga, a Kérelmező által becsatolt dokumentumokból, valamint a közhiteles nyilvántartásából megállapítható. Kérelmező 1992 óta jogosultja a 135185 lajstromszámú „KOMPAN” nemzeti ábrás védjegynek, valamint több más KOMPAN megjelölésre vonatkozó védjegynek is.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok  segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani.

 

Ezt követően a Döntnök azt vizsgálta, hogy az RDSZ 30. pontja szerinti a „kompan” név használatára vonatkozó jog, vagy jogos érdek megállapítható-e a Kérelmezett esetében. A Kérelmezett MEMPHIS-M Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.-nek sem a neve, sem a vezérszava, sem tevékenysége nem hozható összefüggésbe a kérelemmel érintett névvel.

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, és nem terjesztett elő arra vonatkozó érveket sem, hogy milyen jogos érdek alapozta meg az igénylését, továbbá, hogy mi alapozná meg a domain név használatát, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését, továbbá mindezek alapján javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

 

A Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy ugyan ott tartalom elérhető, de az nem hozható összefüggésbe se a Kérelmezett nevével, sem személyével, sem tevékenységével. A kérelmezett domain a deninet.hu  oldalra van átirányítva, ami a kompan.hu domain whois rekordjából megállapíthatóan a domain hostjának az oldala. Az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálat is azt igazolja, hogy a kompan.hu domain alatt 2003. május hó 28. napjától kezdve változatlanul ugyanez a tartalom érhető el, ugyanígy átirányítva a kérelmezett domain nevet.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.b.) és d.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.
Mivel a Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2011. december 21.

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum