Elfelejtettem a jelszót.

dijazorvosokert

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

a dijazorvosokert.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az Astellas Pharma Kft. Kérelmező által a Díj az Orvosokért Bt. Kérelmezett ellen a dijazorvosokert.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnökként eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a dijazorvosokert.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

 

Indokolás

 

I.         Kérelem

 

A dijazorvosokert.hu domain név ügyében Kérelmező előadta, hogy 2006-ban Astellas-díj elnevezéssel díjat alapított, amelynek odaítélésével évről-évre a legnagyszerűbb orvosokat és szakdolgozókat kívánta elismerni. Előadta továbbá, hogy a Díj az Orvosokért elnevezés az összetéveszthetőségig hasonlít a Kérelmező által létrehozott és finanszírozott kezdeményezés, az „Astellas-díj - Az év orvosa” elnevezésre, melynek marketing kampányában a Kérelmezett semmilyen jogviszony alapján nem vesz részt, ezért nem jogosult az Astellas Pharma Kft. szellemi tulajdonát képező elnevezés használatára.

Kérelmező szerint a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen használja fel, mivel a díjhoz semmilyen jogviszony alapján nem kapcsolódik, Kérelmező és Kérelmezett között semmilyen olyan szerződés vagy jogviszony nem állt fenn, ami alapján jogosult lenne az Astellas Pharma Kft. által finanszírozott tartalmak megjelenítésére. Kérelmező ugyan korábban megbízást adott a Kérelmezett tulajdonosi körének érdekeltségébe tartozó ConsultArt Kft. részére kampányfeladatok ellátására, de azt 2011. áprilisában visszavonta. Kiemelte továbbá, hogy a megbízással a Kérelmezőhöz köthető szellemi tulajdonok jogai megbízott részére amúgy sem szálltak át, viszont Kérelmezettel semmilyen szerződéses viszonyban nem állt. A domain név alatt szolgáltatott honlap fejlécében szereplő „Év orvosa pályázat 2011” kampányban a Kérelmezettnek semmilyen szerepe nincsen.

Kérelmező álláspontja szerint a domain név szándékosan megtéveszti a látogatókat, azt a látszatot keltve, mintha az oldalon keresztül lehetne szavazni, illetve információkat szerezni az Astellas-díj 2011. évi pályázatáról. Kérelmező véleménye szerint ez csakis szándékos lehet, mivel Kérelmezett tudatában van annak, hogy a 2011. évi pályázatban semmilyen szerepe nincsen. Továbbá a domain név használata rendkívül sérti a Kérelmező jogos érdekeit, mivel a vitatott domain néven keresztül elérhető oldalon valótlan, nem aktuális információkkal is találkozhatnak a tévedésből erre az oldalra tévedt látogatók.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

II.        Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett, érdemi védekezésként Kérelmezett a következőket adta elő:

Kérelmezett álláspontja szerint nyilvánvaló, hogy a kérelemmel érintett domain név nem azonos, illetve nem téveszthető össze az „Astellas-díj – Az év orvosa” elnevezéssel, valamint Kérelmezett cégneve megegyezik a vitatott domain névvel. Ennek tükrében a domain név regisztrációjára 2007. november 15-én került sor prioritásos domain névként, a Kérelmezett Társaságának megalapítását követően.

Kérelmezett szerint a dijazorvosokert.hu oldalon a Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány pályázati felhívásai szerepelnek, amelynek Kérelmező korábban támogatója volt. Ezen felhívások azonban semmilyen, a Kérelmezőhöz kötődő tartalmat nem tartalmaznak.

Kérelmezett elutasította azt a Kérelmezői kifogást, hogy a honlapon közzétett tartalom megtévesztené a honlap látogatóit, illetve hogy olyan tartalom vagy szellemi alkotás szerepelne rajta, amely a Kérelmező tulajdonát képezné.

Előadta továbbá, hogy az „Astellas-díj – Az év orvosa”, valamint az „Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója” jelmondat partnercége, a ConsultArt Kft. szellemi alkotása, mellyel a Kérelmező semmilyen felhasználási engedéllyel nem rendelkezik.

Kérelmezett véleménye szerint Kérelmezőnek ezen védjegybejelentések tárgyában tett nyilatkozatai csupán a szándékát tükrözik, így azok tekintetében jelenleg nem áll fenn védjegyoltalom.

 

III.      Kérelmező észrevételei

 

Kérelmező előadta, hogy a Díj az Orvosokért Bt., tehát a Kérelmezett alapítására valójában a Kérelmező megbízásából került sor a ConsultArt Kft. ügyvezetője által, majd ezt követően került sor a domain regisztrációjára. Kérelmező szerint a cég és a domain név is az Astellas Pharma Kft. érdekében, javára és gazdasági érdekkörében történt.

Kérelmező a Díj az Orvosokért kampányt 2006-ban indította el, az saját koncepció alapján és finanszírozásban valósult meg.

Ismét kiemelte, hogy a Kérelmező a Díj az Orvosokért Bt.-vel semmilyen szerződést nem kötött a díjjal kapcsolatos tevékenység ellátásra, sem kampányok, illetve szellemi alkotások létrehozására.

Kérelmező szerint az astellasdij.hu domain alatt, valamint a jelen kérelemmel érintett dijazorvosokert.hu domain címen teljes mértékben megegyező tartalom található, emiatt vitatja azt a Kérelmezetti álláspontot és védekezést, hogy az „Astellas-díj – Az év orvosa” és a „Díj az Orvosokért” pályázat nem téveszthető össze.

Megismételte azt a véleményét, hogy a dijazorvosokert.hu honlapon található valamennyi tartalom kizárólagos jogszerű tulajdonosa és felhasználója az Astellas Pharma Kft.

 

IV.      Döntés indokolása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az előadottakból, valamint az Astellas-díj hivatalos honlapján (www.astellasazorvosokert.hu) szereplő adatokból megállapíthatóan az Astellas-díj egy, a Kérelmező által létrehozott kezdeményezés, mely elismerés széles körben Kérelmezőhöz köthető. A díj neve Kérelmező nevében is megtalálható, 2005. augusztus 1. napján történt megalakulása óta. A kérelmezett domain név azonban az „astellas” szóelemet, amely tekintetében Kérelmezőnek igazolhatóan névhasználati joga áll fenn, nem tartalmazza. Kérelmező indoklásában arra hivatkozik, hogy a kérelmezett domain név egy olyan elnevezés, mely az ő szellemi tulajdonát képezi, és ami összeforrott a kizárólagosan hozzá köthető Astellas-díjjal, így Kérelmezett nem jogosult annak használatára.A Tanácsadó Testület
A cégnév alapján prioritást élvező igények névválasztásának jogszerűsége tárgyában hozott 1/2000 (IV.5.) állásfoglalása kimondja, hogy a bíróság konstitutív aktusával bejegyzett cégnév vagy rövidített cégnév jogszerűsége, a névhasználat mögöttes tartalma utólagosan nem vizsgálható. Annak vizsgálata szükséges, hogy a domain név csakugyan egyezik-e a cégbíróság által bejegyzett teljes vagy rövidített cégnévvel, valamint a cégnév és az arra hivatkozó domain név összetéveszthetőségre lehetőséget nem ad, a cégkizárólagosság elve nem sérül. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain név betű szerint megegyezik Kérelmezett cégbíróság által bejegyzett nevével, Döntnök a domain név használatához fűződő névhasználati jogot alaposnak találta Kérelmezett vonatkozásában.  Döntnök a Kérelmező által előterjesztett indoklásra való tekintettel hangsúlyozza, hogy jelen eljárásban nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy a Kérelmezett társaság alapítására kinek a kérésére, vagy javára került sor.

Mindezek alapján Kérelmezett megalapozottan hivatkozott arra, hogy a domain név regisztrációjára a társaság megalapítását követően prioritásos domain névként került sor. Az igényléskor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat ezzel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy ezek a nevek más igénylésekkel szemben számukra elsőbbséget biztosítanak, tehát más személy névkizárólagossági jogát nem sérthetik.

Tekintettel arra, hogy a regisztrációt megelőzően, Kérelmező vonatkozásában a kérelmezett domain név tekintetében névhasználati jog nem állt fent, Kérelmezett viszont bejegyzett cégneve alapján prioritási igényként a szó szerint a cégnévvel megegyező domain névként regisztrálta azt, Kérelmezett terhére a domain név rosszhiszemű igénylése vagy használata nem megállapítható.

Hangsúlyozza a Regisztrációs Döntnök, hogy az előtte folyó alternatív vitarendezési eljárásban csak azt vizsgálhatja, hogy egy adott domain név igénylése vagy használata jogszerűen és jóhiszeműen történik-e. Az amúgy jogszerűen igényelt és használt domain név alatt szolgáltatott tartalom esetleges jogsértő jellegének megállapítása bíróság hatáskörébe tartozó kérdés. Így a Regisztrációs Döntnök csak azon a jogalapon, hogy a domain alatt szolgáltatott tartalom jogsértő, nem adhat helyt a domain visszavonása vagy átruházása iránti kérelemnek, amennyiben magának a domain névnek a használatához a Kérelmezettnek joga fűződik.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

2012. április 25.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum