Elfelejtettem a jelszót.

nemetado

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

A nemetado.hu domain tárgyában indult eljárásban

 A Roleszt Kft. Kérelmező által Platz Arnold magánszemély ellen a nemetado.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

 A Regisztrációs Döntnök a nemetado.hu domain név tekintetében a Kérelmet elutasítja.Indokolás

I.             A Kérelem

A Kérelmező előadta, hogy 2009. november 17. napján megrendelte az azóta, 2011. április 21. napján felszámolási eljárás eredményeképpen megszűnt IO Studio Bt-nél, honlapjának (nemetado.hu) elkészítését, és megbízta Kérelmezettet mint a cég képviselőjét és egyben „tulajdonosát” a domain név regisztrálásához kapcsolódó teljes körű ügyintézéssel. Az IO Studio Bt „tulajdonosa” azonban saját nevére regisztráltatta a nemetado.hu domaint a regisztrátornál. Hivatkozott rá, hogy a Kérelmezett szerepel a regisztrátor adatbázisában, mint domain használó (egyebekben mint tech és zone és admin-kontakt), viszont a „domain használója és tulajdonosa” A Kérelmező előadta, hogy a domain nevet érdemben használja, a honlap elkészítése óta, kizárólagos jelleggel és kifizette a domain regisztrációhoz kapcsolódó összes költséget is. A Kérelmező levelezést csatolt arról, hogy Kérelmező írásban vállalta, hogy lemond egy nyilatkozattal a domainról a részére, ám erre mind a mai napig nem került sor, Kérelmezett nem elérhető, ezért kezdeményezett döntnöki eljárást.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházást kérte.

II.           A kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmező „bizonyítékai” között nem szerepel az aláírásával ellátott dokumentum, levél vagy e-mail, amely arra utalna, hogy a nemetado.hu domain „tulajdonjoga” a Kérelmezőt illetné meg. A dokumentumok között szerepel egy „németadó. hu” domain megrendelő, de állítása szerint ezt a dokumentumot korábban nem látta.

Kiemelte, hogy a Kérelmező által csatolt megrendelőben szereplő Domain név nem is azonos a jelen ügyletben szereplő domain névvel (nemetado.hu / németadó. hu). Hangsúlyozta, hogy ”semmilyen mértékben nem illeti meg a Kérelmezőt a Domain név tulajdonjoga”. Állítása szerint a Domain nevet ő találta ki, ő foglalta le, illetve jegyeztette be. A Kérelmező által csatolt bizonyítékok tekintetében az alábbiakat nyilatkozta: „a Kérelmező ügyvédje szerint megfizettettem ügyfelével a Domain ’tulajdonjog’ díját, ezzel szemben, mint az ’állítólagos megrendelőn’ és a számlán is látszik csak és kizárólag a Domain regisztrálás díját fizették meg, ami nem egyenlő azzal a szellemi értékkel, amit az általam kitalált név ér. A levelezésben szereplő lemondás feltétele egy szóbeli egyezségre alapult, amely a kérelmező részéről mai napig nem teljesült.”

A rosszhiszeműség tekintetében arra utalt, hogy a weboldal folyamatosan működik és a Domain név használatát sem korlátozza, „mindaddig ameddig a kérelmező fél eleget tesz a 2009-ben született szóbeli egyezségü(n)knek”.

III.     Kérelmező érdemi válasza

A Kérelmező jogi képviselője minden tekintetben vitatta, a Kérelmezett válaszait. Előadta, hogy szerinte tévedésből szerepel az ékezetes forma a megrendelőben, mert „a domain nevek ékezetes formában történő regisztrációjára nincs lehetőség, vagy ha van, erről tudomással nem bírtunk”. Előadta, hogy Kérelmezettel nem tudott kapcsolatot felvenni, csatolta a postai kézbesítés sikertelenségét igazoló borítékot, továbbá vitatta a Kérelmezett alábbi állítását „….. a weboldal folyamatosan működik és a Domain név használatát sem korlátozom, mindaddig ameddig a kérelmező fél eleget tesz a 2009-ben született szóbeli egyezségünknek…” Előadta, hogy a 2010-es évben hozzávetőlegesen 2 hetet nem működött a nemetado honlapja és a hozzá tartozó e-mail cím sem, mivel a web tárhely költségének értesítését (számláját) és a domain név költségének értesítését nem juttatta el a Kérelmezett a számára. A honlapot többször felfüggesztették, és a kiírták rá, hogy korlátozott szolgáltatás, utalva a be nem fizetett összegekre. Hangsúlyozta, hogy  soha nem bízott volna meg egy magánszemélyt, hogy saját nevére regisztráltasson olyan domaint melytől közvetetten Társasága likviditása, függhet.

  

  

 IV.         Döntés indoklása


A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a nyilvánosan elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök elsődlegesen megállapítja, hogy a felek között megbízási szerződéssel kapcsolatos jogvita van, és mindketten olyan állításokat tettek a másik félre vonatkozóan a beadványaikban, amelyek tekintetében a Döntnök nem tud állást foglalni és nem is foglalhat állást. A szerződés meglétével, tartalmával, továbbá a megrendelővel kapcsolatban a bíróságnak vagy akár a büntető hatóságoknak van hatásköre. Ugyanakkor a DRSZ 12. pontja alapján „A Regisztrációs Döntnök, mint a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott Alternatív Vitarendező Fórum, eljárhat minden, a közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain tárgyában keletkezett vitában. A Regisztrációs Döntnök eljárása a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1. pontjában meghatározottak szerint a jelen eljárási szabályzatban foglalt eljárási szabályok alapján történik”. A DRSZ 13. pontja szerint továbbá „a Regisztrációs Döntnök eljár továbbá mindazon vitás ügyben, amelynek eldöntését a vitás felek rá bízzák, és amelyben a felek alávetik magukat a Regisztrációs Döntnök, mint alternatív vitarendező fórum hatáskörének. A .hu alá delegált közdomainek tárgyán kívüli vitás ügyekben az eljárási szabályokat a Regisztrációs Döntnök eljárását kérő felek és az eljárásra kijelölt Döntnök együttesen állapítják meg”.

A Döntnök hatásköre tehát kiterjed annak vizsgálatára, hogy Kérelmező rosszhiszeműen „birtokolja”-e a domain nevet. E tekintetben jelentősége van annak, hogy a nemetado.hu domain név jelenleg működik, és mindkét fél elismerte, hogy az üzemeltetést teljes jogosultsággal a Kérelmező végzi. A felek közötti vita arra terjed ki, hogy melyikük a domain név jogos, nyilvántartásban szereplő használója.

A kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához az RDSZ  29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia,  vagyis a Döntnöknek a visszavonáshoz azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. A jelen ügyben tehát azt kellett a döntnöknek vizsgálnia, hogy „rosszhiszeműen regisztráltatta”-e a Kérelmezett a domain nevet.

A Kérelmező által csatolt „Megrendelő” valóban aláírás nélküli, szerepel rajta a „jelen ajánlat aláírás és pecsét nélkül érvényes” kitétel. A Megrendelő szerint az IO Stúdió Bt. feladata (többek között) „domain vásárlás, választás, ügyintézés”: a németadó.hu domain névre vonatkozóan.

Ahogyan a Kérelmezett felhívta arra a figyelmet, a Megrendelő nem a vita tárgyát képező domain névre szól, hanem annak ékezetes formájára. A Kérelmező csatolt továbbá az IO Stúdió Bt.-től számlákat, amelyek szoftverfejlesztésről és tárhely-szolgáltatásról szólnak, illetőleg egy bevételi pénztárbizonylatot, amely bizonyítja, hogy a regisztrátornak a Kérelmezett magánszemély fizetett, a pénztárbizonylaton azonban nem szerepel, hogy miért fizetett a Kérelmezett.

A Döntnök hangsúlyozza, hogy a weblapszerkesztési / üzemeltetési / tárhelyszolgáltatási szerződések között gyakori az olyan rendelkezés, amely szerint az üzemeltető / szolgáltató nevére történik a bejegyzés, és ezt követően a domain működtetését biztosítja a szolgáltató ellenérték fejében. A jelen ügyben a felek szerződésének tartalma tekintetében van a felek között vita. Az azonban nyilvánvaló, hogy a Kérelmezett tárhely-szolgáltatást nyújt, amelyből következik, hogy a domain név a sajátja. Ugyanakkor a tárhely-szolgáltatás kötelezettje nem a Kérelmezett mint magánszemély, hanem az IO Stúdió Bt. Ennek azonban a jelen eljárás szempontjából azért nincs jelentősége, mert az IO Stúdió javára is eljárhatott a beltagja.

Önmagában tehát az a tény, hogy a tárhely-szolgáltatást nyújtó a saját nevére regisztrálja a domain nevet nem tekinthető rosszhiszemű eljárásnak. E szempontból jelentősége van annak is, hogy ahhoz, hogy a Kérelmező javára jegyezze be a Kérelmezett a domain nevet nem is rendelkezett meghatalmazással, így a regisztrátor nem is tudta volna más javára bejegyezni, mint a Kérelmezettére (vagy az IO Stúdió Bt. javára), továbbá annak, hogy a Kérelmező és Kérelmezett közötti szerződés nem tartalmazta egyértelműen, hogy a vitatott domain név használati joga melyiküket illeti.

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemet elutasítja azzal a megjegyzéssel, hogy a szerződésszerű teljesítés és a szerződés tartalma tekintetében a felek a teljesítés helye szerinti bíróságnak van hatásköre, tehát ebben a kérdésben nem foglalt állást, hanem kizárólag azt vizsgálta, hogy weblap készítési / szerkesztési szerződés és tárhely-szolgáltatás esetén rosszhiszeműnek tekinthető-e a megbízott, ha maga részére regisztrálja a nevet.

A Regisztrációs Döntnök  a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 Budapest, 2011. december 15.


 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum