Elfelejtettem a jelszót.

mezvilag.

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a mezvilag.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A MÉZ-VILÁG Kft. Kérelmező által Laky Zoltán Kérelmezett ellen a  mezvilag.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a mezvilag.hu domain nevet Laky Zoltán Kérelmezettől visszavonja, és azt a Méz-Világ Kft. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a 2000. május 2.-a óta általa használt Méz-Világ névre, hivatkozik, amely cégnevének vezérszava. Álláspontja szerint a névben szereplő kötőjel nem bír megkülönböztető erővel, így a Kérelmezett domain név használata sérti a Kérelmező Ptk.-77. §-ában biztosított névhasználati jogát.

 

A Kérelmezett a kérelmezett domain név alatt tevékenységét 2011. áprilisában kezdte meg, ekkor regisztráltatta a mezvilag.hu domain nevet. A kérelmező cégnevével azonos név alatt kérelmezett ugyanúgy mézforgalmazói tevékenységet végez, mint kérelmező és a kérelmezett által használt mezvilag.hu domain névről a kérelmezőt azonosítják az ügyfelek. A Ptk. 77. § (4) bek szerint „a névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ”. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. törvény 6. §-a szerint” tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni”.

 

A Kérelmező csatolta a kérelemhez a Kérelmezett részére az eljárást megelőzően írt felszólító levelét.

 

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A Kérelmezett postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik a „Méz-Világ” név használatához, az általa hivatkozott, 2000. május 2.-a óta használt cégnév alapján. A Kérelmező ugyan nem hivatkozott kérelmében a javára fennálló védjegyoltalomra, ezt csak a Kérelmezett részére írt felszólító levélben említi, azonban a Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező javára 2000.08.17.-i elsőbbséggel a Méz-Világ szóra színes ábrás védjegyként védjegyoltalom is fennáll.

 

A Döntnök osztotta továbbá a Kérelmező álláspontját a tekintetben, hogy a javára védett név és a kérelmezett domain név közötti kötőjel különbségnek nincs megkülönböztető ereje.

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név regisztrációjára 2007.12.14.-én került sor, a Kérelmező névhasználati joga tehát jóval korábban keletkezett, mint ahogy a domain regisztrációjára sor került.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt valóban méz értékesítésével foglalkozó, kidolgozott web oldalt talált, így alaposnak találta Kérelmező azon érvelését is, hogy éppen a versenytársa jelenik meg az által használt cégnév és védjegy alatt.

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a versenytárs 2000. óta használt cégnevét, valamint oltalom alatt álló védjegyét 2007.-től kezdve domainként regisztrálta a Kérelmezett, a domain alatti kidolgozott tartalomszolgáltatás ellenére sem lehet megállapítani. Mivel  a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, ezáltal a Döntnök az RDSZ 31. b.i.) és c.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2012. március 24.

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum