Elfelejtettem a jelszót.

wunder-baum.hu; wunderbaum

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

a wunderbaum.hu és wunder-baum.hu domainek tárgyában indult eljárásban

A Julius Samann Ltd. Kérelmező által a World International Trade Kereskedelmi Kft.  Kérelmezett ellen a wunderbaum.hu és wunder-baum.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnökként eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a wunderbaum.hu és wunder-baum.hu domain neveket a World International Trade Kereskedelmi Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a Julius Samann Ltd. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 

Indokolás

I.  A Kérelem  

 

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező igazolta, hogy  1983.02.07. napjával jogosultja a WUNDER-BAUM ábrás nemzetközi védjegynek. A kérelmezett domain nevek azonosak a Kérelmező javára lajstromozott megjelöléssel.

Kérelmezőnek semmilyen joga nincs az oltalom alatt álló név használatához, ezért a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata alapján kéri annak visszavonását és átruházását.

 II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 A Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 III.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok,valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmező igazolta, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak a javára 475333 lajstromszám alatt oltalmazott ábrás védjegy szóösszetételével.  A Kérelmező javára tehát a domain név első tagja jogszabály által védett név.

A kérelmezett domain neveket Kérelmezett 2004.01.25. napján regisztráltatta, a Kérelmező elsőbbsége tehát egyértelműen megállapítható.

A kérelmezett nevek alatt tartalom nem található sem a döntés meghozatalakor, sem az azt megelőző években.

A weben található adatok, és a Kérelmezett érdemi védekezésének hiánya a Kérelmező indoklásában előadottakat támasztja alá.

A Döntnök a Kérelmező javára a rendelkezésre álló adatokból sem a név használatához fűződő jogot, sem jogos érdeket nem tudott megállapítani.

A Döntnök továbbá a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontja b.) fordulata alapján a rosszhiszemű domain igénylés és használat is megállapítható.

Mindezek alapján a Döntnök a kérelemnek helyt adva, elrendelte a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Budapest, 2012. április 27..

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum