Elfelejtettem a jelszót.

hundidac

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

a hundidac.hu. domain tárgyában indult eljárásban

A HunDidac Szövetség Kérelmező által a Kelet-Tanért Kft. Kérelmezett ellen az hundidac.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést


A Regisztrációs Döntnök a hundidac.hu. domain nevet a Kelet-Tanért Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a HunDidac Szövetség Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 

Indokolás

I.  A Kérelem  

 

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy a HunDidac Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége –rövid elnevezése: HunDidac Szövetség- Kérelmező 1992. évben, egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései szerint létrehozott és a mai napig folyamatosan működő társadalmi szervezet, amely ennek megfelelően szerepel a Fővárosi Bíróság hatályos, hivatalos nyilvántartásában. Ezért Kérelmező szerint jogos érdeke fűződik, ahhoz a bejegyzett, nyilvántartásban szereplő és egyidejűleg közismert nevének megfelelő hundiac.hu domain névvel is rendelkezzen és azon weblapot működtessen, mint névhasználatra jogosult. Kérelmező a jogos névhasználat kapcsán hivatkozott az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 7.§-ának (2) bekezdésére, illetve a Polgári Törvénykönyv 77.§-ára.

Előadta továbbá, hogy Kérelmezett neve nem azonos és nem is hasonló a regisztrált hundiac.hu domain névvel, Kérelmezettnek az nem közismert elnevezése, illetve a HunDidac Szövetségnek nem tagja, tevékenységét nem támogatja, ezért álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Továbbá tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain nevet Kérelmezett részére 2006. 06.12. napjával rögzítették, azonban a honlapon jelenleg sincs értékelhető tartalom,

ezért Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható.Mindezekre való tekintettela Regisztrációs Szabályzat 29. a) pont alapján kérte a domain név Kérelmezettől való visszavonását.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése


 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.

Kérelmezett előadta, hogy a kérelmezett domain név 2006 óta van birtokában, a rögzítés előtti időpontban pedig Kérelmezőnek lehetősége lett volna kifogással élni, amit azonban nem tett meg. A „hundidac” kifejezés álláspontja szerint összefüggésbe hozható magyar nyelvű oktatási eszközökkel is, amikkel Kérelmezett közel 10 éve foglalkozik. Kérelmezettnek a jövőben szándékában áll a domain nevet használni, a domain regisztráció költségét és annak több éves fenntartásának díját több éve fizeti, így értékelése szerint a kérelmezett domain felhasználásával kapcsolatban rosszhiszeműségét nem helyénvaló feltételezni.

Kérelmező ugyan két ízben megkereste a domain átruházásával kapcsolatban, de a megkereséseket ultimátum-jellegük miatt nem tudta Kérelmezett kompromisszummal kezelni.

Védekezésében hivatkozott továbbá a tulajdon védelmére, amire való tekintettel reményét fejezte ki, hogy a kérelem elutasításra kerül.

 

III. Kérelmező észrevétele

 

Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező az alábbi észrevételeket tette.

Kérelmező előadta, hogy a nevével, valamint a kérelmezett domainnel megegyező „hundidac” nevet kereskedelmi forgalomban márkajelzésként is használja, a név közismert elnevezése,

a 90-es években HungaroDidac, azt követően 2000. évtől HunDidac és EuroDidac elnevezéssel rendszeres nyilvános, országos érdeklődést kiváltó oktatási kiállításokat szervez. Továbbá 2011 évben tízedik alkalommal került általa meghirdetésre a HunDidac Taneszköz-minősítő Díjverseny elnevezésű, egyetlen hazai alapítású taneszköz minőség-díj melynek "HunDidac" szóösszetételt tartalmazó logójának viselésére több száz minősített hazai taneszköz és tankönyv jogosult, és amely megjelölés jól ismert a hazai taneszköz gyártók, forgalmazók és felhasználók körében.

Ez alapján álláspontja szerint megállapítható, hogy a „hundiac” kifejezés nem általánosságban vonatkoztatható hazai oktatási eszközökre, hanem egyértelműen Kérelmező szervezetét jelöli.

Kérelmező véleménye szerint tényként megállapítható, hogy Kérelmezett a domain bejegyzésének pillanatában tisztában volt azzal, hogy Kérelmezőnek jogos érdeke fűződik a kérelmezett domain használatához, és ezen cselekedetével hátráltatja Kérelmező szakmai tevékenységét, így vélelmezhető, hogy a domain bejegyzése vagy a továbbértékesítés céljából, vagy Kérelmezőnek szándékos hátrány okozása céljából történt.

Továbbá előadta, hogy Kérelmezettet 2010. májusa óta e-mailben, postai úton és telefonon is tucatnyi alkalommal megkereste, kérve a Kérelmező számára nyilvánvaló hátrányt okozó helyzet megoldását.  Kérelmezett e-mail és postai úton történő megkeresésre nem reagált, telefonon pedig nem kívánt foglalkozni az üggyel, tudatában annak, hogy a 2010. valamint egy évvel később 2011. évi HunDidac Taneszköz Kiállítás, a 2011. évi HunDidac Taneszköz-minősítő díjverseny megszervezését ezen cselekedetével jelentős mértékben hátráltatja, így álláspontja szerint Regisztrációs Szabályzat 31. c) pontja alapján megállapítható a domain név használatával kapcsolatos rosszhiszeműség is.

Kérelmező vitatta továbbá Kérelmezett azon állítását is, miszerint a domain magyar nyelvű oktatási taneszközökkel kapcsolatos használatára valós szándéka lenne, tekintettel arra, hogy az elmúlt hat évben sem tett ezzel kapcsolatban lépéseket.

 

IV.   Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok,valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmezőnek a „hundidac” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga, a Kérelmező által becsatolt dokumentumokból, valamint a közhiteles nyilvántartásából megállapítható.

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett névhez, illetve a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.ADomainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok  segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani. A domain regisztráció időpontjában HunDidac Szövetség néven már volt bejegyzett társadalmi szervezet, amit Kérelmezett figyelmen kívül hagyott. Az igény elleni panasz előterjesztésére nyitva álló 14 napos  határidő eredménytelen elmúlása önmagában nem mentesíti Kérelmezőt ezen felelőssége alól, hiszen ez a határidő csak a Tanácsadó Testület eljárására nézve jogvesztő. Továbbá a domain név jogosultja nem tulajdonjogot, hanem egy határozott időre használati jogot kap a domain névre,mindezekre való tekintettel Kérelmezett a domain név vonatkozásában tulajdonjog védelme iránti igényt nem is támaszthat.

 

A Kérelmezett Kelet-TanértKft.-nek sem a neve, sem a tevékenysége nem hozható összefüggésbe a kérelmezett domain névvel, mindezek alapján javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket Döntnök az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani. Ezzel kapcsolatban Döntnök elfogadta Kérelmezőnek Kérelmezett érdemi védekezésére tett észrevételét, hogy  a „hundiac” kifejezés nem általánosságban vonatkoztatható hazai oktatási eszközökre, hanem egyértelműen Kérelmező szervezetét jelöli, így Kérelmezett tevékenységével nem hozható összefüggésbe.

 

Döntnök a kérelmezett domain név alatt jelenleg is fellelhető tartalmat érdemi tartalomként nem tudta figyelembe venni. Az ott megtalálható figyelmeztetés, miszerint a „kért weblap nem elérhető! A hiba lehetséges oka, hogy Ön rossz URL címet írd be, vagy a honlaphoz nem tartozik tárhely” ráadásul nem arra utal, hogy Kérelmezett a domain nevet a tevékenységével összefüggésben kívánná használni a közeljövőben, ahol adomain név 6 éve történt regisztrálása óta amúgysem volt érdemi tartalom elérhető.

Ezért Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.b.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domaintárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Budapest, 2012. május 03.

 
 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum