Elfelejtettem a jelszót.

pokerstars


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a pokerstars.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Rational Entertainment enterprises Limited kérelmező által Laczkovics István Kérelmezett ellen a pokerstars.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a pokerstars.hu domain nevet Lackovics István  Kérelmezettől visszavonja, és azt a Rational Entertainment enterprises Limited Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

A Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna. Kérelmező jogosultja a 004582301 lajstromszámú POKERSTARS közösségi védjegynek,a mely a Nizzai Megállapodás szerinti 9., 35., 41. és 42. árosztályoknban áll oltalom alatt.

 

Kérelmezett a domain nevet ténylegesen nem használja, azt Kérelmező társaságának magyar oldalára irányította át.

Kérelmező előadta,, hogy a védjegyoltalom későbbi keltű ugyan, mint a kérelmezett domain névé, azonban a POKERSTARS védjegy hírneve a domain igénylésének időpontjában már Magyarországot is elérte. Kérelmezőnek egyébként már 2001.03.12.-e óta használatában van a pokerstars.com és a pokerstars.net domain név. Mindzek alapján Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszemű domain név használatát is megállapíthatónak tartja.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében elsősorban arra hivatkozással kéte a kérelem elutasítását, hogy Kérelmező, mint a Man Szigeten bejegyzett jogi személy nem igényelhet .hu alá tartozó domain nevet. Továbbiakban cáfolta, hogy a domainnevet rosszhiszeműen használná, mivel a jóhiszemű domain használatot éppn az támasztja alá, hogy azt a Kérelmező web oldalár irányította át.

 

Kérelmezett a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV törvény 3.,5. és 6. §-aira hivatkozva előadta, hogy sem ő, sem Kéelmező nem jogosult jelenleg a törvény alapján megkötött koncessziós szerződés hiányában arra, hogy a kérelmezett domain név alatt póker kártyajátékot szervezzenek. Kérelmezett elismerte, hogy a törvényi kolátozások miatt ténylegesen soha nm használta a domain nevet.

 

Kérelmezett előadta továbbá, hogy Kérelmező nem bizonyította, hogy a pokerstars név Magyarországon ismert lenne, és Kérelmező maga sem használhatta 2005-nél korábban a pokerstars.com és pokerstars.net domain neveket szerencsejáték szervezésére, mivel az erre vonatkozó jogosítványukat a Man szigeten is csak ekkor kapták meg.

 

Kérelmezett sérelmezte továbbá, hogy Kérelmező az eljárás megindítása előtt nem kísérelt meg békés útonmegállapodni vele.

 

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére tett észrevételében előadta, hogy közösségi védjegy jogosultja, amelynek hatálya Magyarországra is kiterjed, ezért a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 1.1.1.d) pontja szerint .hu domén jogosultja lehet.Kérelmező álláspontja szerint a
Kérelmezettnek a szerencsejátékról szóló törvénnyel kapcsolatos okfejtése a DRSZ szempontjából teljesen irreleváns. Mindemellett számos szerencsejátékkal foglalkozó társaság kínál az üzleti tisztességgel összeegyeztethető módon magyarországi játékosok részére különféle szerencsejáték szolgáltatásokat. Kérelmező is így kívánja használni majd a domaint annak átruházását követően.Kérelmező szrint a POKERSTARS megjelöléshez fűződő jogot, jogos érdeket nem a Kérelmezőnek, hanem a Kérelmezettnek kell bizonyítania, ezt azonban Kérelmezett érdemi védekezésében nem tette meg.

 

Kérelmező kérelmét változatlanul fenntartotta.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 21. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amelynek használatára szóvédjegyként a Kérelmező jogosult. Kérelmező, mint közösségi védjegy jogosultja a Domainregisztrációs Szabályzat értemében lehet a védjegyével azonos .hu alatti domain név használója.

 

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 21. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fenállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

Kérelmezett nem bizonyította és nem is hivatkozott arra, hogy a névhez joga fűződne, de az általa előadott érdemi védekezésből is ennek ellenkezője derül ki.

 

Kérelmezett  jogos érdekét, illetve a domain név rosszhiszemű használatának hiányát a törvényi korlátozásra hivatkozással kívánta alátámasztani.

 

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint azonban a 2004. október 21.-én regisztráltatott domain névvel kapcsolatos jogos érdek nem állapítható meg arra hivatkozással, hogy azt Kérlmezett a törvényi akadályok miatt, koncessziós szerződés hiányában nem tudja törvényesen használni. Jogos érdek akkor állna fenn, ha Kérelmezett bizonyíthatóan lépéseket tett volna arra, hogy a domain nevet érdemben használja, akár szerencsjáték szervezésére, akár más módon.

 

A Regisztrációs Döntnök tehát azt állapította meg, hogy a Kérelmezett a domainnevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna.

 

Ezt követően a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy rosszhiszemű-e a domain név Kérelmezett általi használata. A rosszhiszeműség fogalmát az Eljárási Szabályzat meghatározza.

 

Az Eljárási Szabályzat 23. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

Az előzőekben kifejtettek szerint a 23.b.) ii. pontjában foglaltak fennállása egyértelműen megállapítható. E vopnatkozásban a Döntnök osztotta Kérelmező azon álláspontját, hogy a Kérelmező web oldalára történő átirányítás nem minősülhet a domain név használatának. Méltányolandó ugyan Kérelmezett azon magatartása, hogymindezt ellenérték fejében tette, az Eljárási Szabályzat meghatározása értelmében azonban a roszhiszmű domain használatot is meg kell állapítani.

 

Az a tény, hogy a domain név elsőbbsége korábbi,mint a közösségi védjegyé csak abban az esetben bírna relevanciával, ha Kérelmezett a domain névhez fűződő jogos érdekét tudta volna bizonyítani. Ennek hiányában azonban kétségtelen, hogy a pokerstars.hu domain név Kérelmezett által történő regiszrálása elzárja a védjegy jogosultját attól, hogy azt a .hu alatti tartományban használhassa.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 20. pontja alapján elrendeli a pokerstars.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2008. november 7.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum