Elfelejtettem a jelszót.

truper


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a truper.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Danubia Szabadalmi Iroda által képviselt Truper Herramientas S.A. de C.V. Kérelmező által Szabadi József Kérelmezett ellen a  truper.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a truper.hu domain nevet Szabadi József Kérelmezettől  visszavonja, és azt a Truper Herramientas S.A. de C.V. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás


 

A truper.hu domain név ügyében a Kérelmező a javára a 2001. január 25-i elsőbbséggel 002055473 lajstromszám alatt regisztrált „TRUPER” közösségi ábrás védjegyre, valamint a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7.b. és az Eljárási Szabályzat 31. pontjaira hivatkozva kérte, hogy a domain nevet – mivel az azonos a Kérelmező javára a közösségi és/vagy hazai jogszabály által védett névhez – a Regisztrációs Döntnök vonja vissza, és ruházza át Kérelmezőre.

 

Kérelmező előadta, hogy a a domain nevet Kérelmezett 2005. április 16. napján regisztráltatta, a Kérelmező közösségi védjegye alapján elsőbbségi joga pedig 2004. május 1.-e óta Magyarországra is kiterjed. Kérelmezett a védjegy használatára nem kapott engedélyt.  A Kérelmezett a Domain alatt működtetett \"www.truper.hu\" honlapon több, mint két éven keresztül semmilyen tartalmat nem tett elérhetővé, ezzel sértette a Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.1.4 pontjában előírt azonnali használat követelményét is.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett domain használata megakadályozza Kérelmezőt abbban, hogy a javára lajstromozott védjegynek megfelelő domain nevet regisztráltathasson és használjon a .hu alatti domain tartományban.

 

Kérelmezett a kérelemre előterjesztett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte.  Álláspontja szerint a regisztráció időpontjában nem volt Magyarországon hatályos védjegyoltalom a truper névre, és ilyet a http://elajstrom.hpo.hu/main.html oldalon ma sem található „truper” védjegy. Hivatkozott arra, hogy több éve használja a domain nevet. 2006-ban megkerestet egy AMC Kft nevű cégtől egy illető, aki meg kívánta vásárolni a domain nevet, én ekkor tudta meg, hogy a truper név egy kertiszerszámokkal foglalkozó cég. Ekkor a megkeresésének eleget téve, eltávolította onnan a tartalmat, és az „eladó” feliratot helyezte el. Ugyanakkor a telefonos beszélgetésben jelezte, hogy az internetszolgáltatónak kifzetett összeget, mintegy 10.000.-Ft-ot szertne kapni a domain névért. Választ azonban nem kapott, csak egy mexikói ügyvédi iroda újabb e-mailen érkezett megkeresését a domain név átruházására.

 

Kérelmezett továbbá előadta, hogy a domain név alatt egy háttér tartalom szolgáltatás fut, amely a web irányából, csak külön porton érhető el. A tartalom a céges ügyfelek részére érhető el egy általunk fejlesztett kliens programmal.

 

Kérelmezett kijelentette, hogy amennyiben részére előnytelen döntés születik, úgy természetesen a domain névről lemond, és  ebben az esetben 30 napos időszak alatt a fent tárolt tartalmat eltávolítja, illetve az ügyfeleket értesíti.

 

Kérelmező az érdemi védekezésre tett észrevételeiben fenntartotta kérelmét. Előadta, hogy a Kérelmezettnek az az állítása, hogy nincs olyan védjegy, amely Magyarországon is oltalmat biztosítana számára téves, ezt a Pipacs adatbázisból is ellenőrizni lehet.

 

Kérelmező szerint az érdemi védekezésben előadottak az alternatív vitarendezés szempontjából irrelevánsak. hangsúlyozta azonban, hogy Kérelmezett az eljárás megindítása előtt többször is kapott írásbeli felszólítást, Kérelmezett azonban az együttműködést visszautasította, ami ugyancsak a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát bizonyítja.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a Kérelmezett érdemi védekezése, a Kérelmező arra adott észrevételei, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy a

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történikA Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező igazolta, hogy a „truper” szóra, mint ábrás védjegyre őt védjegyoltalom illeti meg. A „truper” szóösszetétel kétségtelenül az ábrás védjegy domináns eleme, a Regisztrációs Döntnök tehát megállapította, hogy a Kérelmezőnek van olyan hazai vagy közösségi jog által védett neve, amely azonos a domain névvel. Bár a kérelem nem tartalmazta, de az is megállapítható, hogy a domain azonos a Kérelmező cégnevének vezérszavával is.

 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében elsősorban azt vitatta, hogy a domain névvel azonos szóra fennáll-e Magyarországon is érvényes védjegyoltalom.  Kérelmezett ez irányú védekezése azonban laptalan, hiszen az oltalom fennállását Kérelmező okirattal bizonyította. Kérelmező ezzel szemben a saját, a domain név használatához való jogát vagy jogos érdekét nem bizonyította, ilyenre nem hivatkozott, és ilyen az eljárás adataiból sem volt megállapítható.

 

Az Eljárási Szabályzat szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

 

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név alatt a döntés meghozatalakor csak az érhető el, hogy a felhasználónak nincs jogosultsága a belépéshez. Kérelmezett ugyan rédemi védekezésében előadta, hogy a domain név alatt csak ügyfelek számára hozzáférhető tartalom van, azonban ezt nem bizonyította. Kérelmezett ugyancsak állította, hogy a domain név alatti érdemi tartalomszolgálatást a hozzá a domain név átruházása tárgyában 2006.-ban érkezett megkeresésre távolította el, és helyezte ott el a „domain név eladó” feliratot. Kérelmezett érdemi védekezésének ezen pontjával azonban ellentétes bizonyíték található a www.archive.org oldalon, amely szerint az oldalon soha nem volt érdemi tartalomszolgáltatás.

 

Kérelmező csatolta azokat az oldalakat, amelyek tanúsítják, hogy 2008. januárjában, illetve augusztusában az oldalon nem volt érdemi tartalom, még az a belépési tilalomról szóló tájékoztatás sem, amely a döntés meghozatalakor ott megtalálható volt. 

 

A b. és c. pont alapján jogos érdek értelemszerűen nem volt megállapítható.

 

A bizonyítékok és tények tehát egyaránt cáfolják azt, hogy Kérelmezőnek jogos érdeke fűződne a név használatához.

 

 A domain név Kérelmezett által történő rosszhiszemű használatát is vizsgálta a Döntnök.

 

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

A rosszhiszemű domain név használat a Döntnök megítélése szerint a fentebb kifejtettek értelmében a b.ii) pont alapján ugyancsak megállapítható.

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2008. november 28.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum