Elfelejtettem a jelszót.

ZEKLER

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


a zekler.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Skydda Protecting People Europe AB, Karlsnas industrierade, 523 85 Ulricehamn, Sweden Kérelmező – képviselője: Sár és Társai Ügyvédi Iroda ( 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út.16. ) - által a Loyal Textil Hungary Kft ( 1221 Budapest, Jegenye u.5. ) Kérelmezett ellen a zekler.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

döntést:

A Regisztrációs Döntnök a zekler.hu domain nevet a Loyal Textil Hungary Kft Kérelmezettől visszavonja, és annak a Skydda Protecting People Europe AB Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I.

A zekler.hu domain név ügyében a Skydda Protecting People Europe AB Kérelmező kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmében előadta, hogy 2003.június 6-i elsőbbséggel kizárólagos jogosultja a 003212231 lajstromszám alatt regisztrált „ZEKLER” közössségi, illetve 2004.június 15-i elsőbbséggel a 003885399 lajstromszám alatt regisztrált „ZEKLER” közösségi szóvédjegyeknek. A védjegykivonatok másolatát csatolta a kérelméhez. Kérte a domain név Kérelmezettől történő átruházását.
Hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat – a továbbiakban DRSZ - 2.2.1., 2.2.2. valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának – a továbbiakban RDSZ - 29.pontjára.

Kérelme szerint a Kérelmezett által használt domain teljes mértékben megegyezik az általa hivatkozott védjegyekkel. Kérelmezett a domaint anélkül igényelte, hogy ahhoz joga, vagy jogos érdeke fűződne, hiszen a védett megjelölés használatára semmilyen jogosultsággal nem rendelkezik.

Álláspontja szerint a domain igénylés és használat a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31.b. és 31.d. pontja alapján rosszhiszemű is.

Állításainak bizonyítására közjegyzői tanúsítványt csatolt a zekler.hu domain használatáról.II.

Kérelmezett érdemi védekezésében részletesen idézte az RDSZ 29.-31. pontjait. Kijelentette, hogy a RDSZ 30. pontja szerint megállapítható a domain használatára vonatkozó jogos érdeke. Állította, hogy a honlap kizárólag ZEKLER márkájú szemüvegek értékesítését szolgálja, ami megalapozza a domainra vonatkozó jogos érdekét.
Vitatta a rosszhiszeműségét is, arra való hivatkozással, hogy az annak megállapításához szükséges, az RDSZ 31.pontjában foglalt esetek egyike sem áll fenn.
Hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntnöknek az „almdudlerforgalmazas.hu” domain ügyében hozott, a kérelmet elutasító határozatára.


III.

Kérelmező az érdemi védekezésre tett észrevételében korábbi nyilatkozatait részben megismételve hangsúlyozta, hogy Kérelmezettnek semmilyen joga nincs a domainnal megegyező védjegy használatára. Álláspontja szerint Kérelmezett jogos érdekét nem alapozza meg azon kijelentése, hogy a domaint a védjegyjogosult hozzájárulása nélkül áruk értékesítésével kapcsolatban használta, Kérelmezett ezen tevékenységét védjegybitorlásnak tekinti.
Fenntartotta a rosszhiszeműségre vonatkozó hivatkozását is, álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége az RDSZ 31.b.) és d.) pontja alapján is megálapítható.
Kérelmezettnek az „almdudlerforgalmazas.hu” ügyben hozott döntésre való hivatkozásával kapcsolatban taglalta a tényállások közötti különbségeket.


IV.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik az eljárás tárgyát képező domainnal szószerint megegyező megjelölésre, azaz kizárólagos névhasználati joggal rendelkezik arra vonatkozóan. Kérelmezett ezzel szemben nem hivatkozott semmilyen tényre, amely azt bizonyítaná, hogy a védjegy használatára bármilyen jogosultsággal is rendelkezne.

A Regisztrációs Döntnök Kérelmezettnek a domain használatára vonatkozó jogos érdekével kapcsolatban kifejtett álláspontját az alábbiak miatt nem fogadta el.

Az érdemi védekezésben a jogos érdek indoklásául előadott kijelentés, miszerint a honlapon Kérelmezett kizárólag ZEKLER szemüveget értékesít, részben nem felel meg a valóságnak, részben az ügyben nem releváns. Nem releváns azért, mert Kérelmezett nem bizonyította, de még csak nem is állította, hogy a domainnal megegyező „ZEKLER” megjelölés használatára jogosultsággal rendelkezik, ebből következően a domain használatára sem jogosult.

A Regisztrációs Döntnök a honlap tartalmát megvizsgálva megállapította, hogy Kérelmezett a zekler.hu honlapon munkaruha megjelölés alatt munkaruházati termékeket, míg zekler védőszemüveg megjelölés alatt a ZEKLER védőszemüvegek mellett több más márkanevű, hasonló rendeltetésű terméket reklámoz, illetve forgalmaz. Ez a tény részben megcáfolja Kérelmezett fenti kijelentését, részben pedig megalapozza az RDSZ 31.d.) pontjában részletezett rosszhiszeműség megállapítását, mivel Kérelmezett az Internet felhasználókat haszonszerzés céljából saját honlapjára irányítja egy olyan domain névvel, amelynek használatára nem jogosult.

Megjegyzi a Regisztrációs Döntnök, hogy Kérelmezett a domain igénylésére és használatára vonatkozó szabályokat is megsértette, amikor a védjegy adatbázisban nem ellenőrizte, hogy az igényelt domain nem sérti-e más személy vagy szervezet korábban szerzett szerzett jogait, illetve amikor a domainról a jogsértésről való tudomásszerzés után sem mondott le ( DRSZ 2.2., 2.2.1., 2.2.2.,2.3.2.a.,b. pontok)

Kérelmezettnek az „almdudlerforgalmazas.hu” ügyben hozott döntésre való hivatkozását a Regisztrációs Döntnök a tényállások jelentős különbsége miatt figyelmen kívül hagyta.


A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2012.június 20.


Dr. Révész Ilona

regisztrációs döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum