Elfelejtettem a jelszót.

sanyivofely

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a „sanyivofely.hu”, domain név tárgyában indult eljárásban.
A Gergely Sándor Kérelmező által Száfián Sándor Kérelmezett ellen a sanyivofely.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
döntést.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet elutasítja.

Indokolás


I. Kérelem

Kérelmező szerint a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít
o a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés)
o olyan névhez, amelyen a Kérelmezőnek szerzői joga áll fenn, vagy ennek érvényesítésére jogosult
o a Kérelmező személynevéhez
A Kérelmező előadta, hogy 2007.11.10-e óta Vőfély Sanyi művésznévvel szerepel mint hagyományőrző vőfély. Ennek megfelelően a tevékenységéhez a www.vofelysanyi.hu domain nevet igényelte, ami ellen azóta sem volt senkinek kifogása. A nyomtatott és elektronikus médiában egyaránt bizonyíthatóan ettől az időtől kezdve Vőfély Sanyiként, illetve Sanyi Vőfélyként emlegetik.

Előadta, hogy a kérelmezettnek 2008.12.11-től www.szafiansandor.hu volt a domain neve. A kérelmezett ezt 2013.09.21-én módosította www.sanyivofely.hu -ra. 2013 novemberében Kérelmező felvette a kapcsolatot a kérelmezettel és felhívta a figyelmét, hogy névválasztása megtévesztő, versenytársként zavaró. Felajánlott a www.sanyivofely.hu domain névért 20.000,- forintot. A kérelmezett az ajánlatot visszautasította, és utalt arra, hogy az ár túl alacsony.
Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte. Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Jogi érvelésként Kérelmező az alábbiakra hivatkozott:
31.I. a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák;

31.III. a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják;

31.IV. a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg


II. Kérelmezett érdemi védekezése


Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést az arra nyitva álló határidőben. A határidőn túl, nem megfelelő formában, és a döntés előkészítését követően előterjesztett álláspontját a Döntnök nem tudta figyelembe venni.


IV. Döntés indoklása


A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

Kérelmezett nem terjesztett elő figyelembe vehető érdemi védekezést, Kérelmező állításait nem cáfolta. Ugyanakkor a Döntnök azt is figyelembe vette, hogy Kérelmező csupán telefonos egyeztetésekre hivatkozott a domain név eladásra felkínálása kapcsán, és még ezek során is elismerte, hogy ő kereste meg a Kérelmezettet. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint nem elegendő a rosszhiszeműség bizonyításához az, ha a Kérelmező bizonyíték nélkül telefonbeszélgetésre hivatkozik.

A sanyivofely.hu weblapon jelenleg kérelmezett tevékenységének bemutatása szerepel, mindenütt kérelmező keresztnevének és tevékenységének összevonásából eredő „sanyivőfély” megjelöléssel.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A rendelkezésre álló iratok alapján kétségtelenül megállapítható, hogy Kérelmezett valóban „Sanyi” keresztnévvel és valóban vőfélyként tevékenykedik. ennek megfelelően tehát jogos érdeke megállapítható a domain névre. A weblapból az is megállapítható, hogy valóban „Sanyi vőfély” néven reklámozza magát a Kérelmezett.

A továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy fennáll-e a 29. a) vagy b) pontokban meghatározott valamely feltétel, így el kell-e rendelni a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását.

A Döntnök megvizsgálta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. b) pontja értelmében a rosszhiszeműség megállapítható-e a Kérelmezett terhére.

A Kérelmező és Kérelmezett versenytársnak minősülnek, tekintettel arra, hogy mindketten országos szinten nyújtanak vőfély szolgáltatást. Kérelmező nem bizonyította az eljárás során a „Sanyi a vőfély” kifejezés kereskedelmi névként történő védettségét. Ehhez nem elegendő az internetre feltöltött videók csatolása, amely Kérelmező keresztnevét és foglalkozását tartalmazza.
Kérelmező beadványa alapján nem állapítható meg az sem, hogy a kérelmezett a domain névvel kérelmező tevékenységét kívánta volna megzavarni, hiszen nemcsak a domain névben használja a Sanyi keresztnevet, hanem e-mail címében, aláírásában, reklámjaiban. Azaz, Kérelmezett „vőfély Sanyi” néven jelen van az interneten.
Az Eljárási Szabályzat 31. pontja az alábbi feltételeket tartalmazza:

• 31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
o a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
o b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
 i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
 ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
o c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
o d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
o e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Az a) pont tekintetében maga a Kérelmező is elismerte, hogy ő vette fel a kapcsolatot Kérelmezettel, az, hogy Kérelmezett általa megfelelőnek tartott összegért hajlandó lenne átadni a domain nevet, nem bizonyítja a rosszhiszeműségét.

A b) pont egyértelműen tartalmazza azt a kitételt, hogy bizonyítani kell a piac megzavarására irányuló szándékot, ami a jelen esetben nem történt meg. A döntnök szerint Kérelmezőt terhelte volna állításai bizonyításának kötelezettsége. Önmagában az a tény, hogy Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, nem tekinthető úgy, hogy beismerte volna a Kérelmezetti állításokat, hiszen a tartalmat továbbra is aktívan hagyta a weblapján.

A c) pont feltételei szintén nem állnak fenn, mert Kérelmező saját keresztnevét használja.

A d) és e) pont rendelkezései a jelen ügyben nem relevánsak.

A fentiek alapján a regisztrációs döntnök álláspontja szerint nem bizonyítható kérelmező rosszhiszeműsége. Regisztrációs Döntnök tájékoztatja azonban a Kérelmezőt, hogy az általa előadottak bizonyítottság esetén megvalósíthatják a tisztességtelen piaci magatartásról szóló 1996. évi LVII törvény II. fejezetében foglaltakat, amelynek megítélése bírósági hatáskörbe tartozik. Amennyiben a bíróságjogerősen megállapítaná, hogy Kérelmezett tisztességtelen piaci tevékenységet folytatna Kérelmező terhére, a domain név használatától is eltiltaná a Kérelmezettet. Ez a kérdés azonban bírósági hatáskörbe tartozik, és Kérelmezőt mint felperest terhelné a bizonyítási teher abban a vonatkozásban, hogy Kérelmezett tisztességtelenül használja a „sanyi vőfély” megjelölést.


Dr. Soós Andrea Klára döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum