Elfelejtettem a jelszót.

pilkington

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

A pilkington.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Pilkington AGR Hungary Kft (1107 Budapest Horog u 14) Kérelmező által az EcoLogic Hungaria Kft. Kérelmezett ellen a pilkington.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a pilkington.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

I. A Kérelem

A kérelmező képviseletében Takács István járt el. Előadta, hogy álláspontja szerint a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít
o a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult)
E tekintetben kifejtette, hogy a "Pilkinton" szó a csatolt védjegyoltalom alapján a Pilkington p.l.c. St. Helens, Merseyside Prescot Road WA10 3TT Great Britain tulajdona. A Pilkington AGR Hungary Kft tulajdonosa szintén a Pilkington p.l.c. St. Helens, Merseyside Prescot Road WA10 3TT Great Britain.

II. A kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett védekezésében előadta, hogy tevékenységének „semmi köze” a Pilkington céghez, azonos nevű saját gyártású plüssfiguráinak értékesítését tervezte ezen a domainen keresztül. A projektjük anyagi okokból egyelőre nem valósult meg, de továbbra is terveik között szerepel a megvalósítás, folyamatosan fizetik a domainnel összefüggő díjakat.

III. Kérelmező érdemi válasza

A Kérelmező képviselője minden tekintetben vitatta, a Kérelmezett válaszait. Kiemelte, hogy a hivatkozott domain névvel megegyező (pilkington) szóvédjegy a kérelmező Pilkington AGR Hungary Kft. tulajdonosát, a Pilkington p.l.c. társaságot illeti meg, amely az Ecologic Kft. kérelmezett részére engedélyt a szó használatára nem adott.
Tehát a kérelmezettnek nincs a hazai jog által biztosított semmilyen joga a szó használatára, szemben a Kérelmezővel, akinek tulajdonosa a szóvédjegy jogosultja. A kérelmezett érdemi ellenkérelme nem állja meg a helyét. Megállapítható, hogy a domain nevet több mint tizenhárom éve (2001.04.15.) napján regisztrálta, azonban azóta sem folytatott vele semmilyen érdemi tevékenységet. Az előadott gazdasági tevékenység terve, az idő hosszára is tekintettel, vitatható, életszerűtlen.

IV. Döntés indoklása

4.1 A meghatalmazott eljárása
A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a nyilvánosan elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.
A Regisztrációs Döntnök elsődlegesen megállapítja, hogy a kérelmet Takács István magánszemélyként terjesztette elő, egy olyan gazdasági társasághoz tartozó e-mail címről, ami a Kérelmezőhöz nem volt köthető. A döntnök rövid úton tisztázta, hogy a Kérelmező képviseletét Takács István munkavállalóként látta el, meghatalmazását pótlólag csatolta.

A Kérelmező nevében tett nyilatkozatokat a döntnök a fentiekre tekintettel elfogadta. Megállapította, hogy a Kérelmező valóban rendelkezik védjegyhasználati jogosultsággal mint a Pilkington Group Limited, (GB-10 St Helens, Prescot Road) magyarországi leányvállalata. A Kérelmező tehát igazolta, hogy jogosultsággal rendelkezne a domain használatára.

A fentieket követően a döntnök ellenőrizte, hogy a Kérelmezett valóban nem használja a domain nevet.

4.2 A DRESZ rendelkezései

Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

A RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

A RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”


4.3 A döntnök álláspontja

A fentiek alapján a Döntnök megállapította, hogy a domain név azonos egy olyan névvel (Pilkington), amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. A visszavonás első feltétele tehát teljesül.

Ezt követően a Döntnök a DRESZ 29. Pont második fordulatát vizsgálta. E szerint vagylagos a visszavonás második feltétele, azaz: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik”.

A jelen ügyben megállapítható, hogy Kérelmezettnek nincs védett igénye a Pilkington névhez. A jövőbeni kereskedelmi tevékenység, befektetés elfogadható lenne hivatkozásként, amennyiben a Kérelmezett bizonyította volna, hogy már reklámozta a „pilkington” márkanevet, vagy befektetéseket eszközölt volna erre / a domain név alapítására vonatkozóan. Azonban az az elpadás, hogy tervezte plüssmackók értékesítését nem alapozza meg a domain név használatát. A rosszhiszeműség részletesebb vizsgálatát a Döntnök szükségtelennek találta, mivel a feltétel vagylagos a DRESZ 29. Pont második fordulatában.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. szeptember 19.

Dr. Soós Andrea Klára döntnök
.
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum