Elfelejtettem a jelszót.

nespressokapszula

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a nespressokapszula.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Société des Produits Nestlé S.A. (Entre-deux-Villes 1800, Vevey, Svájc) Kérelmező által Toscario s.r.o (94504 Komárno, Nova Straz, Hlavna 30, Szlovákia) Kérelmezett ellen a nespressokapszula.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a nespressokapszula.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, ezért elrendeli a nespressokapszula.hu domain Kérelmező javára történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.
Indokolás:

I. A Kérelmező előterjesztése

A nespressokapszula.hu domain név ügyében a Société des Produits Nestlé S.A. Kérelmező megfelelően felhatalmazott jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a nespressokapszula.hu domain név Kérelmezettől visszavonását, a Kérelmezőre való átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Toscario s.r.o céget jelölte meg.

A Kérelmező védjegyoltalomra hivatkozott. Előadta, hogy a Kérelmező cég kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a 2793792 lajstromszámú NESPRESSO közösségi szó- és a 1054554 lajstromszámú NESPRESSO ábrás nemzetközi védjegyek vonatkozásában. Hivatkozott arra is, hogy kereskedelmi névként kizárólagosan használja a NESPRESSO megjelölést, többek közt a nespresso.hu domain nevet.

A Kérelmező ezeken felül előadta, hogy a Kérelmezettnek a domain használatához nem fűződik jogos érdeke, nincs ilyen védjegye, vagy szélesebb körben ismert kereskedelmi neve, és engedélyt sem kapott a védjegy használatára.

A Kérelmezett nem NESPRESSO termékeket árul, hanem olyan kapszulákat, amelyek a NESPRESSO kávégépekkel kompatibilisek. A védjegyet nem azért használja a cég, mert ilyen védjeggyel ellátott termék szerepelne a honlapon, hanem azért, mert a termékek (amelyek egyébként más márkanéven szerepelnek a honlapon) kompatibilisek a védjegy alatt forgalomba kerülő más termékekkel. A Kérelmező álláspontja szerint a NESPRESSO védjegyhez kapcsolt „kapszula” szótag nem bír megkülönböztető erővel és nem ad a védjegyhez többletjelentést sem.

Előadta még a Kérelmező, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen járt el a domain alatt elérhető tartalom kialakítása kapcsán. Sérelmezte, hogy a NESPRESSO megjelölés az oldal valamennyi részén, dominánsan szerepel (Kérelmező szerint 55-ször), míg a tényleges védjegyjogosult, azaz a Kérelmező neve („Société des Produits Nestlé S.A.”) pusztán egyszer, az oldal legalján van feltüntetve. A Kérelmező szerint a Kérelmezett semmilyen módon nem utal arra, hogy a domain nem a Kérelmező által fenntartott oldal, illetve hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között nincsen semmilyen gazdasági kapcsolat. A Kérelmező meglátása szerint a domain neve is azért lett így kiválasztva, mert a fogyasztók nagy része a NESPRESSO és a „kapszula” kifejezésekre egyszerre keres rá, így keresőmotor optimalizálási megfontolásokból az említett domain előkelő helyezést foglal el a találati listán, így az a fogyasztókat megtévesztheti.

A Kérelmező hivatkozott arra, hogy a védjegyoltalom korlátai (védjegytörvény 15. §) csak az üzleti tisztességgel összhangban megvalósított használat esetén érvényesülhetnek, a Kérelmezett pedig az üzleti tisztesség követelményeinek nem felelt meg. A Kérelmező szerint a Kérelmezett tisztességtelenül kihasználja a védjegy jóhírét.

A Kérelmező szerint a tisztességes használat fogalmába az férne bele, ha az egyes termékek leírásában szerepelne arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a Kérelmezett árui a NESPRESSO kávégépekkel kompatibilisek. Ehelyett – meglátása szerint – az, hogy a domain névben szerepel a megjelölés, illetve azt az oldal fontosabb helyein is feltüntetik, a Kérelmezett magatartását rosszhiszeművé teszi, a védjegyjogosult ügyfeleit kívánja megszerezni, konkurens termékeket ad el a Kérelmezői védjegy használatával.

Hivatkozott arra is, hogy a védjegy egy prémium márkát jelöl, és a fenti használat sérelmes lehet a védjegy jó hírére, illetve arra, hogy a Kérelmezett oldala alapján a fogyasztók azt a következtetést is levonhatják, hogy a Kérelmezett a Kérelmező hivatalos viszonteladója.

A Kérelmező a domain név átruházását kérte.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett védekezést nem terjesztett elő.

III. A Regisztrációs Döntnök álláspontja

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. Előzményként a Döntnök figyelembe vette továbbá, hogy azonos tárgyban, de eljárási szempontból nem jogosult más kérelmező ügyében 2015. január 22-én háromtagú döntnöki tanács már állást foglalt.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

Az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatala nyilvános online védjegylajstromának adatai szerint a két hivatkozott védjegy jogosultja a Kérelmező (Société des Produits Nestlé S.A).

A Regisztrációs Döntnök azt is vizsgálta, hogy a NESPRESSO elnevezés szerzett-e olyan mértékű megkülönböztető képességet, mely alapján olyan megjelölésnek minősül, melyről a versenytársat, illetve annak termékét szokták felismerni (kereskedelmi név), és a névhasználat a versenyjog szabályai alapján kifogásolható-e.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a NESPRESSO megjelölés az intenzív reklám- és marketingtevékenység következtében erős megkülönböztető képességre tett szert és ennek következtében kereskedelmi névként is funkcionál. Ez a márkatermék a világ számos országában és Magyarországon is hosszabb ideje jelen van, egy magas presztízsű termék a maga piacán, mely márka felépítésében olyan ismert személyek is közreműködtek, mint George Clooney és Penelope Cruz.

Ezek után a Regisztrációs Döntnök vizsgálta a 29. pont második felében fennálló feltételeket.

A Regisztrációs Döntnök meglátása szerint a Kérelmezettnek a Szabályzat szerinti „jogos érdeke” megállapítható a domain használata kapcsán. A Kérelmező ezen vonatkozásban előterjesztett érveit a rosszhiszeműség körében értékelendők, mivel a domain alatt elérhető tartalmat a Kérelmezett a Szabályzat 30. a) pontjának megfelelően értékesítés céljából használja, így a kérelmezettnek ahhoz jogos érdeke fűződhet.

A Kérelmezett jogos érdeke azonban irreleváns az olyan esetekben, amikor a szabályzatban rögzített másik feltétel megvalósul, vagyis magának a használatnak a rosszhiszeműsége viszont megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök azt is vizsgálta, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. A Kérelmező kérelmében a Szabályzat 31. c) és d) pontjára hivatkozott, mely kimondja, hogy a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha
- a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják;
- a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

Itt a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta meg, hogy valószínűsíthető-e a védjegybitorlás megvalósulása [Szabályzat 31. d)], illetve a védjegyoltalom korlátai érvényesülhetnek-e az adott tényállás mellett az üzleti tisztesség elvárásait is figyelembe véve.

A domain tartalmát megvizsgálva megállapítható, hogy a vastag betűvel szedett NESPRESSO megjelölés a honlap fejlécében, valamint annak tartalmában is domináns. Megállapítható, hogy a Kérelmezett csupán azt tünteti fel, hogy a kapszulák a NESPRESSO termékkel kompatibilisek. Figyelemre méltó körülmény, hogy a Kérelmezett honlapja tartalmát a hivatalos NESPRESSO honlaphoz (www.nespresso.com) hasonló színhasználattal és elrendezésbeli jegyekkel jeleníti meg. Mindezen körülmények összességükben megtévesztően hatnak a fogyasztókra és megalapozzák a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint az nem vitás, hogy a Kérelmezett használhatja a honlapján a tartozékok kapcsán a védjegyet, hiszen a fogyasztók számára releváns információt (a kompatibilitást) a védjegy megjelenítése nélkül nem lehet közölni, de a jelen ügy tárgyát képező domain névben nem az üzleti tisztességgel összhangban valósul meg a védjegy megjelenítése.

A Regisztrációs Döntnök a jelen ügy vizsgálata során megállapította, hogy a magyar joggyakorlat fényében a védjegy feltüntetése a domain névben bitorló magatartásnak minősül, mivel önmagában is arra enged következtetni, hogy a harmadik személy és a védjegyjogosult között üzleti kapcsolat áll fenn (pl. Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.21.474/2009/4.), még akkor is, ha a védjegyjogosult termékeit kívánja az eladó értékesíteni. Jelen ügyben viszont a honlap üzemeltetője nem kínál eladásra a védjegyjogosulttól származó árukat, hanem kizárólag a védjegyjogosult konkurenciájának reklámozására használja fel a védjegyet. A Kérelmezett által használt domain név önmagában nem azt sugallja, hogy helyettesítő termékekről van szó (pl. „nespresso-kompatibilis-kapszula.hu”), hanem azt, hogy a honlapon NESPRESSO kapszulák kaphatók.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Budapest, 2015. március 30.

Dr. Jambrik Gergely döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum