Elfelejtettem a jelszót.

mecifut

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a mecifut.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A McDonald's International Property Company, Ltd. (székhelye: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, USA) Kérelmező - által az ÉMI ESTATE KFT (székhelye: 1147 Budapest Öv utca 152) Kérelmezett, ellen a mecifut.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök háromtagú tanácsban eljárva meghozta az alábbi

Döntést:

A Regisztrációs Döntnök a mecifut.hu domain nevet a BOJCAR Kft ( 2243 Kóka, Újszőlő u.8. ) Kérelmezettől visszavonja, és annak a McDonald's International Property Company, Ltd. (székhelye: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, USA) javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

I. A Kérelem

Kérelmező jogi képviselője útján előadta, hogy jogosultja a "Mc" előtaggal kezdődő nemzeti és közösségi védjegyek sorozatának, beleértve a "McDONALD’S", a "McCAFE", a " McCROISSANT", a "McCola", "McPizza", "McTojás", "McMuffin", "McReggeli" és számos más védjegyeket, (továbbiakban együttesen: "McDonald’s védjegycsalád"), ezért a Kérelmezőnek kizárólagos joga, hogy a fenti és a fentihez összetévesztésig hasonló vagy azokkal asszociáció útján köthető megjelölések használatát engedélyezze. Kérelmező jogosultja a Golden Arches (’arany ívek’) védjegynek (CTM 000058461, illetve CTM 000062570), továbbá a 198226 lajstromszámú "Meki" magyar nemzeti védjegynek, amely hivatkozott védjegyek a 43. nizzai áruosztályban éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatban állnak oltalom alatt. A fentieken túl a Kérelmező jogosultja a CTM 009255886 lajstromszámú McDELIVERY közösségi szóvédjegynek, amely védjegy 39. (Étel- és italkézbesítési szolgáltatások) és 43. (Éttermi szolgáltatások, házhoz szállított ételek készítése és szolgáltatása) szolgáltatási osztályokban áll oltalom alatt.
Kérelmező a Kérelemben úgy védjegyhasználati jogát, mint a védjegyhasználattal összefüggő körülményeket, gazdasági és versenypiaci sajátosságokat feltárta és megfelelően igazolta. Utalt arra, hogy a Kérelmező jelentős mértékben hasznosította védjegyeit Magyarországon, és nagy összegeket fordított hirdetésre és promóciókra. Kérelmező ezért kiemelkedő és értékes goodwillt épített fel védjegyei tekintetében, amelyek közismert státuszt és jó hírnevet is élveznek mind Magyarországon, mind pedig az Európai Unió területén.

A McDonald’s védjegycsalád kiemelkedően jó hírnevű védjegyeiben domináns „Mc” szóelem kimagaslóan alkalmas arra, hogy megkülönböztessen árukat, illetőleg szolgáltatásokat. A „Mc” szóelemek nagyon könnyen felismerhetők, kiejthetők, felfoghatók és megjegyezhetők, melyek jellemzői egy inherensen magas megkülönböztető képességgel rendelkező megjelölésnek, különösen ahol, mint jelen esetben, a megjelölés használata szokatlan a szóban forgó árukra. A „Mc” előtag ezen tulajdonságait az is alátámasztja, hogy a „McDonald’s’ éttermek elterjedt magyarországi rövidítése a köznyelvben a „Meki”, a védjegycsalád – bírósági döntéssel is megerősítve - jó hírneve a bíróság szerint is ismert és köztudomású tény.

A Kérelmező jogosultja a mcdelivery.hu, mcfutar.hu, mcdonaldsfutar.hu és mcdonaldsfutar.com domain neveknek is. Előadta, hogy már számos országban végez házhozszállítási szolgáltatást jellemzően a „McDelivery” név alatt, azonban Magyarországon ezt a szolgáltatást még nem vezették be, illetőleg annak bevezetését tervezik. A házhozszállítási szolgáltatás hazai bevezetésének lehetősége a Kérelmezői cégcsoport részéről tehát közismertnek minősül vendéglátóipari piaci szereplői előtt.

A Kérelmező előadta azt is, hogy álláspontja szerint Kérelmezettnek a név használatához semmilyen joga nem fűződik. Az ÉMI ESTATE Kft Kft a MECIFUT.hu domain név alatt elérhető www.mecifut.hu weboldalán online megrendelés keretében Debrecen területén McDonald’s termékek, illetőleg egyéb gyorséttermi ételek és élelmiszerek házhoz-szállítását nyújtja 2015. február 2. napi kezdettel. A Kérelmező ügyvédi felszólítást küldött az ÉMI ESTATE Kft részére, melyben felhívta a társaságot a védjegybitorlás abbahagyására. Ezt követően az ÉMI Estate Kft. a MECIFUT.hu domain név alatti weboldalt átalakította oly módon, hogy azon a McDonald’s mellett immár további versenytárs gyorséttermek, mint a KFC és a BURGER KING termékekkel kapcsolatos házhozszállítási szolgáltatásokat is kínál Kérelmező ezt követően észlelte, hogy az ÉMI ESTATE Kft 2015. február 23. napjával átruházta a mecifut.hu domain nevet a BOJCAR Kft. Kérelmezett részére, mindazonáltal e weboldal működtetését a mai napig továbbra is az ÉMI ESTATE Kft végzi tartalomszolgáltatóként. A Kérelmező álláspontja szerint mind a MECIFUT.hu, mind pedig a McFut.hu domain használata sérti a kérelmezői védjegyjogokat.

Kérelmező előadta továbbá, hogy miután a „Mc” előtagról éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Kérelmezőt, illetőleg annak hazai leányvállalatát, a McDonald’s Kft-t ismerik fel a kereskedelmi forgalomban, Kérelmezett rosszhiszeműsége is vélelmezhető. Kérelmezői álláspont szerint a kérelmezői MEKIFUTAR.hu domain, illetőleg mcdelivery.hu, mcfutar.hu, mcdonaldsfutar.hu és mcdonaldsfutar.com domainek szintén összetévesztésig hasonlóak a kérelmezett által használt MECIFUT megjelöléssel, illetőleg a McFut.hu domain névvel, tekintettel arra, hogy az átlagos magyar fogyasztó egyrészről a „MECI”, a „Meki” és „Mc” megjelölések alapján Kérelmező szolgáltatásaira asszociál, másészről a „FUT” megjelölésről a „FUTÁR” leíró megjelölést ismeri fel. Kérelmező e körben hivatkozott az EU Bíróság joggyakorlatára, mely szerint az összetévesztés veszélye, figyelemmel a védjegy irányelv 5. cikk 1. b) pontjában foglaltakra, akkor áll fenn, ha a közönség azt gondolhatja, hogy az egymással szemben álló áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalattól származnak, vagy az adott esetben egymással gazdasági kapcsolatban álló vállalattól. (C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV. ügy 17. sarokpontja). Álláspontja szerint a 39. osztályba tartozó étel-házhozszállítási szolgáltatások vendéglátási tevékenységgel való hazai összefonódása miatt a MECIFUT.hu megjelölés alkalmazása alkalmas arra, hogy az azokkal szomszédos étel-házhozszállítási piacon kihasználják, illetőleg sértsék Kérelmező „MEKI” és „Mc” előtagú védjegyeinek közismertségét.

A mecifut.hu megjelöléssel és domainnel kapcsolatosan Kérelmező szerint megállapítható, hogy ez a megjelölés összetéveszthető a Kérelmező jó hírű védjegycsaládjával, melynek megkülönböztető eleme valamely leíró megjelölés mellett álló „Mc” előtag. Tekintettel arra, hogy a „FUT” utótag pusztán leíró jellegű és az különösebb megkülönböztető képességgel nem rendelkezik étellel kapcsolatos házhozszállítási szolgáltatások vonatkozásában, előadta, hogy a „Mc” előtag e domain domináns és megkülönböztető képességgel rendelkező elemének minősül, illetőleg ez a megjelölés feltehetően sérti a kérelmezői védjegycsaládot, melyet hasonló elvek alapján képeznek. Kérelmező itt hivatkozott az EU Bíróság által a Bainbridge (C 234/06. P. 63 sarokpont) ügyben kifejtettekre, mely szerint a „védjegycsalád” vagy „sorozatvédjegy” fennállásakor az összetéveszthetőséget konkrétabban annak a lehetősége eredményezi, hogy a fogyasztó téved a bejelentett védjeggyel jelölt áruk vagy szolgáltatások származását vagy eredetét illetően, és tévesen azt feltételezi, hogy a bejelentett védjegy ehhez a védjegycsaládhoz vagy sorozatvédjegyhez tartozik.

A fentiek alapján Kérelmező szerint megállapítható, hogy a „MEKI” és a „MECIFUT” megjelölések között, illetőleg a „Mc” előtagú védjegyeket tartalmazó védjegycsalád és a „McFut.hu” domain között olyan fokú a hasonlóság, hogy a „MECIFUT” és „McFut” megjelölés használata a szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő releváns fogyasztó számára felidézi a jó hírű kérelmezői védjegyeket, illetve védjegycsaládot, mivel a fogyasztók a vendéglátási piacra bevezetett, jól csengő név miatt vennék igénybe a Kérelmezett étel-házhozszállítási szolgáltatásait. Ezért fennáll annak a kockázata, hogy az „MECI” és „Mc” domináns szóbeli elemeket tartalmazó megjelölések „Fut” megjelöléssel kombinált aktuális vagy jövőbeli használata tisztességtelenül kihasználja a Kérelmezői védjegyek megkülönböztető képességét vagy meglovagolja annak jó hírnevét azáltal, hogy a Kérelmezői védjegyek nyomdokába lépve igyekszik részesülni azok elismertségéből, valamint kihasználná a Kérelmezői védjegyek imázsának kialakítása és fenntartása érdekében eszközölt kérelmezői üzleti ráfordításokat. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett alapos okot egyébként sem tud felhozni az MECIFUT.hu és McFut.hu megjelölések használatával kapcsolatosan.

Kérelmezett előadta továbbá, hogy a MECIFUT.hu domain nevet az ÉMI ESTATE Kft elsősorban azzal a céllal igényelte, hogy a Kérelmező részére ellenérték fejében átruházza. Ennek igazolására csatolta az ÉMI ESTATE Kft ügyvezetőjének 2015. február 5. napján kelt levelét, melyben az ügyvezető kéretlenül a MECIFUT.hu domain átruházását ajánlotta fel a Kérelmező részére „megfelelő ár ellenében”. Kérelmezői álláspont szerint a rosszhiszemű domain igénylés a Szabályzat 31. pont 1. alpontja alapján ezen okból is megállapítható. A körülmények alapján az is feltehető, hogy a MECIFUT.hu domain BOJCAR Kft részére történő átruházására a Kérelmező jogérvényesítésének elnehezítése miatt, szintén rosszhiszemű módon került sor.

Mindezekre tekintettel Kérelmező kérte a domain név Kérelmezettől való visszavonását és részére történő átruházását.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

III. Indokolás

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárási szabályzat 31.pontja szerint „A domain igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy /.../ d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.”

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik a Mc előtagot tartalmazó, közismert és jó hírnevet élvező védjegycsalád vonatkozásában, mely összefüggésében részére számos domain név – egyebek mellett: a mekifutar.hu, mcdelivery.hu, mcfutar.hu, mcdonaldsfutar.hu és mcdonaldsfutar.com – használatát biztosítja. Kérelmezett ezzel szemben a Kérelmező részére delegált nevekkel összetéveszthető, így a felhasználókat megtévesztő mecifut.hu domain név használatára semmilyen jogcímmel nem rendelkezik, már a név igénylésekor sem rendelkezett, ezért névhasználata kifejezetten jogellenesnek mondható.

Kérelmezettnek az eljárás során lehetősége volt arra, hogy a domain igénylésére vagy használatára vonatkozó jogát, jogos érdekét igazolja, érdemi védekezés hiányában azonban sem joga sem jogos érdeke nem nyert igazolást.

A Regisztációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezett azon magatartása, hogy a domain-ról Kérelmező felszólítása ellenére sem mondott le, illetve, hogy a kérelmezett domain használatával az Internet használókat folyamatosan megtéveszti, rosszhiszeműnek is minősül. Az is megállapítást nyert, hogy Kérelmezett kísérletet tett a tárgybeli domain név Kérelmező részére ellenérték fejében történő átruházására, így rosszhiszeműsége a szabályzat e pontja alapján is bizonyítást nyert.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2015. júniusdr. Verebics János
a Tanács elnöke

dr. Mayer Erika
dr. Révész Ilona
a Tanács tagjai
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum