Elfelejtettem a jelszót.

helvetic-clinics-budapest

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a helvetic-clinics-budapest.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Pierre Chaker (lakhely: 62, Chemin de la Maille, CH-1217 Meyrin, Switzerland, mint Kérelmező (továbbiakban: Kérelmező), által a Helvetic Clinics Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.; mint Kérelmezett (továbbiakban: Kérelmezett) ellen a helvetic-clinics-budapest.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a helvetic-clinics-budapest.hu domain névre vonatkozó kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

1.1.Kérelmező névhasználati joga

A Kérelmező névhasználati jogának alátámasztására előadta, hogy üzlettársaival 2012. december 28. napján megalapította a Helvetic Clinics SA társaságot (regisztrációs szám: B 174796; székhely: 8, rue Philipe, LU-2340, Luxemburg). A Kérelmező üzlettársa, Jean-Francois Empain 2013. március 6. napján megalapította a HELVETIC CLINICS Magyarország Fogászati Kft (cégjegyzékszám: Cg.01-09-170336; székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. II. em. 3/b.; a továbbiakban: „Helvetic Clinics Magyarország”) társaságot, melynek jelenleg tagja a Kérelmező cégcsoportjába tartozó HC Real Estate Holding SA (regisztrációs szám: B179037; székhely: 8, rue Philipe, LU-2340, Luxemburg). A Helvetic Clinics SA és a Helvetic Clinics Magyarország gazdasági tevékenysége fogászati turizmus, nyugat-európai pácienseknek kínál fogászati kezelést Budapesten.

A Kérelmező cégcsoportjába tartozó Empain-Chaker Sarl (székhely: CH-1217 Meyrin, Svájc, Ch. De la maille 62.; cégjegyzékszám: CHE-115.186.747) 2013. március 11. –i elsőbbséggel jogosultja a „Helvetic Clinics” ábrás védjegynek, amely védjegyet a WIPO 2013. március 11. napjának hatályával, 1155844 regisztrációs számmal 44. áruosztályra kiterjedően lajstromba vett („Kérelmező Védjegye”). A Kérelmező védjegyét fogászati turizmus szolgáltatása kapcsán használja.

A Kérelmező a 2012. november 9. napján regisztrált www.helveticclinics.hu domain jogosultja („Kérelmező Domain”) és fogászati turizmus szolgáltatásának hirdetésére használja a Kérelmező a domaint, amely honlapon is feltünteti a Kérelmező Védjegyét.

1.2. Kérelmezett joga vagy jogos érdeke

Erre a pontra vonatkozóan Kérelmező nem tett előadást.

1.3. Kérelmezett rosszhiszeműsége

A Kérelmező álláspontja szerint rosszhiszeműen járt el a Kérelmezett, amikor az általa használt kereskedelmi névhez összetéveszthetőségig hasonló domain nevet igényeltem , mivel
nyilvános adatbázisokból megállapítható volt, hogy a Kérelmezett Domain regisztrációját
• hat hónappal megelőzően regisztrálták a Kérelmező Védjegyét;
• hat hónappal megelőzően került megalapításra a Kérelmező cégcsoportjába tartozó Helvetic Clinics Magyarország;
• egy évvel megelőzően regisztrálták a Kérelmező Domaint.

A Kérelmező a rosszhiszeműség körében hivatkozik a tisztességtelen piaci tevékenység és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ára. amely szerint Kérelmező álláspontja szerint megállapítható, hogy a Kérelmezett szándékosan egy, a piacon aktív és ismert vállalkozás, nevével, védjegyével és domain nevével közel azonos domain nevet jegyeztetett be abból a célból, hogy a fogyasztók könnyen összetéveszthessék a két vállalkozást és így potenciális fogyasztókat térítsen a Kérelmezett Domainre, ezért a Kérelmeett domain használata a tisztességtelen verseny tilalmába ütközik.

Kérelmező kérelméhez csatolta cégkivonatát, a Helvetic Clinics ábrás védjegyhez való jogosultságának igazolásait, az ügyvédi meghatalmazást, valamint a Kérelmezett cégkivonatát.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént.

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban ennek ellenére nem terjesztett elő.

3. A Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDESZ) 29. pontja értelmében a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Minden eljárásban tehát elsőként annak vizsgálatára kerül sor, hogy a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog biztosít-e jogot a kérelmezett domain névre, vagy annak használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult-e.

A Kérelmező névhasználati jogát egyrészt a védjegyoltalomra, másrészt a kereskedelmi névre, harmadrészt az általa regisztrált domain névre alapította.

Kérelmező saját előadása, a csatolt védjegykivonat és a Döntnök erről való meggyőződése alapján is, a Kérelmező által hivatkozott védjegy nem Kérelmező, hanem az Empain-Chaker Sarl nevű, svájci székhelyű cég javára biztosít oltalmat. A védjegy alapján tehát a névhasználatra jogosult személy a cég és nem a Kérelmező.

A Kérelmező által hivatkozott Helvetic Clinics SA társaságnak ugyan tagja, azonban a Helvetic Clinics név használatára nem a Kérelmező, hanem a társaság jogosult bejegyzett neve alapján. Ugyanez állapítható meg a magyarországi bejegyzésű HELVETIC CLINICS Magyarország Fogászati Kft. esetében is, mely utóbbi cég ugyancsak rendelkezik névhasználati joggal a kérelmezett domain név vonatkozásában, azonban Kérelmező javára, aki még csak nem is tagja ennek a cégnek, ilyen névhasználati jog nem áll fenn.

A Kérelmező előadásával egyezően a Döntnök megállapította, hogy a helveticclinics.hu domain használója valóban a Kérelmező, azonban önmagában egy domain név használati joga nem alapít meg olyan névhasználati jogot, amelyre az RDESZ hivatkozott 29. pontja alapján Kérelmező hivatkozhat.

A Regisztrációs Döntnök Kérelmező javára tehát nem tudott olyan névhasználati jogot megállapítani, amely alkalmas lenne az előtte folyó eljárásban Kérelmezett legitimációjára.
A kérelmet önmagában a Kérelmező névhasználati jogának hiánya miatt el kellene utasítani, azonban a Regisztrációs Döntnök rá kíván mutatni arra is, hogy a kérelem még az esetben sem lenne alapos, ha a Kérelmező névhasználati joga megállapítható lenne.

Kérelmezett a Helvetic Clinics Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság néven, valamint a Helvetic Clinics Kft. rövidített néven a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2013. év március hónap 22. napján lett bejegyezve. Így a Kérelmezett Domain névre Kérelmezett névhasználati jogosultsága megállapítható és jogos érdeke fűződik annak használatához. Rosszhiszeműség a Kérelmezett részéről nem állapítható meg, mivel a Kérelmezett tevékenysége is fogászati jellegű „Egyéb humán-egészségügyi ellátás”, „Fogorvosi járóbeteg-ellátás”. Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy Kérelmezett kizárólag saját szolgáltatásait hirdeti a Domain név alatt.

Ennek alapján a kérelemben foglaltak teljesíthetőségének másik két feltétele is hiányzik, ugyanis a Kérelmezett javára névhasználati jog cégneve alapján megállapítható és a jogos érdek is, ellenben rosszhiszeműséget az RDESZ 31. pontja alapján a Döntnök nem tudott megállapítani.

Fontosnak tartja a Döntnök kihangsúlyozni, hogy a jelen eljárásban kizárólag a Domainregisztrációs Szabályzat és az RDESZ keretei között tudta mérlegelni a Kérelmező előadását és a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A Kérelmezett cégnevének használatával elkövetett esetleges védjegybitorlás, továbbá a Kérelmező által hivatkozott Tpvt. 6. § esetleges megsértésének megítélése tekintetében saját hatáskörének hiányát állapítja meg, ezen kérdések elbírálása kizárólagos bírói hatáskörbe tartozik.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak azzal, hogy a Nyilvántartó a domain névre feljegyzett átruházási korlátozást törölje.

Kelt Budapesten, 2015. július 14.


Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum