Elfelejtettem a jelszót.

winstore-media

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a winstore-media.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Win-Store Media Kft.(székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. emelet, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Molnár Judit (lakóhely: 1122 Budapest, Gádor utca 80. I./16., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a winstore-media.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a winstore-media.hu domain nevet Molnár Judit Kérelmezettől visszavonja, és azt Win-Store Media Kft. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a winstore-media.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy a Win-Store Media Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszáma: 01-09-959620), amelyet 2011. április 14-én a cégjegyzékbe bejegyeztek Win-Store Media Consulting Kft.-ként, tevékenységét 2012. szeptember 05-i hatállyal Win-Store Media Korlátolt Felelősségű Társaság néven folytatja. Kérelmező közismert kereskedelmi névvel rendelkezik a magyar reklámpiacon, így a Kérelmezett által használt domain név sérti a Kérelmező üzleti érdekeit, valamint nem lehet kellően megkülönböztetni a Kérelmező nevétől.
A Kérelmezett magánszemély a Win-Store Media Kft. egyik tulajdonosa, korábbi ügyvezetője volt. Kérelmezett 2015. február 10-én igényelte a Kérelmezett domain nevet.

Kérelmező kérelmében felhívta a figyelmet arra, hogy a Win-Store Media Kft. semmilyen felhatalmazást nem adott a domain név igénylésére a Kérelmezettnek és Kérelmezett magánszemélyként nem jogosult a Kft. nevének használatára.

A Win-Store Media Kft. a korábbi ügyvezető Kérelmezett ügyvezetői tisztségét a 2015. április 28-án megtartott taggyűlésén visszavonta. Kérelmező rendelkezik a „win-store.hu” domain névvel, amely megtévesztően hasonló a Kérelmezett domain névhez, erről a tényről pedig a Kérelmezett tulajdonosként és volt ügyvezetőként tudomással bírt, amikor a Kérelmezett domain nevet igényelte.

Kérelmező hivatkozik a DRSZ 2.2.2. pontjára, amely kimondja, hogy a domain-igénylő nem választhat olyan megjelölést, amely sértené más személy, szervezet névkizárólagossághoz fűződő jogát, valamint az igénylést megelőzően elvárható tőle a cégjegyzék előzetes ellenőrzése.

Kérelmező továbbá hivatkozik a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77. § (4) bekezdésére, amely alapján a névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ.

Kérelmező kérelméhez mellékletként csatolta az eljáró jogi képviselő ügyvédi meghatalmazását, a Kérelmező tulajdonában álló win-store.hu domain név whois rekodját, a kérelmezett domain név whois rekordját, valamint kérelmét egységes szerkezetben. A Kérelmező megpróbálta csatolni cégkivonatát is, azonban a Döntnök számára a már csatolt ügyvédi meghatalmazás jelent meg ezen melléklet alatt is.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain nevet törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával használja, valamint nem törekszik a felhasználok megtévesztésére, valamint arra, hogy Kérelmező jó hírnevét sértse.

Kérelmezett tovább egységes szerkezetben előadott érdemi védekezésében kifejti, hogy Kérelmező képviseletében eljáró dr. Somogyi Miklósnak nincs jogalapja a domain név igénylésére, mivel jelenleg még nem jegyezték be a Win-Store Media Kft. ügyvezetőjének, valamint a cégkizárólagosság elve alapján önmagában a cégnévhez való hasonlóság nem minősül védett értéknek tekintettel arra, hogy az a cégkizárólagosság elve alapján azt jelenti, hogy megtévesztő cégnév nem lehet.

Kérelmezett hivatkozik arra, hogy a cég alapítója és a hatályos cégjegyzékben ügyvezetőként van bejegyezve, ezáltal joga, jogos érdeke fűződik a domain név használatához. Kérelmezett nem törekedett a domain név használatával a felhasználók megtévesztésére, és soha nem sértette olyan név jó hírét, amelynek használatára harmadik személy jogosult, illetve nem is törekedett erre. A domain jelenleg sem mutat weboldalra, a domaint egyáltalán nem is használja. Kérelmezett rosszhiszeműsége nem bizonyítható, mivel semmilyen jel nem utal arra, hogy a domain név bejegyzésének egy versenytárs szakmai tevékenységének megzavarása, illetve annak ellenérték fejében történő átruházás lett volna a célja.

Kérelmező megjegyezte nyilatkozatában, hogy a Kérelmező évek óta és jelenleg is használ egy másik domain nevet a webes megjelenéséhez, valamint a levelezéséhez, ami a „win-store.hu”.
Kérelmezett az érdemi védekezése mellékleteként csatolta az eljáró jogi képviselő ügyvédi meghatalmazását, valamint egy nyilatkozatot, melyben érdemi védekezését egységes szerkezetben adja elő.

3. Kérelmező észrevétele a kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező nem tett megjegyzést az érdemi védekezésre.

4. A Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a kérelmezett érdemi előadása, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök megvizsgálta a Kérelmező nyilvánosan elérhető cégkivonatát, és megállapította, hogy a Kérelmező által megjelölt társasági adatok a cégkivonatban foglaltaknak mindenben megfelelnek.

Döntnök leszögezi, hogy bár nem feladata a csatolt kérelmeken és dokumentumokon túlmenően további adatok, tények kutatása, de a Kérelmező ügyvezetőjének, mint a jelen eljárást megindító személynek a képviseleti jogosultsága fennálltának kérdése szükségessé tette a www.e-cegjegyzek.hu oldalon található, tárolt és nyilvánosan elérhető cégkivonat vizsgálatát. A Kérelmező cégkivonata alapján a Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező képviseletében eljáró dr. Somogyi Miklós önálló képviseleti jogosultsága 2015. április 28. napja óta bejegyzés alatt áll. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre. Mivel a hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerint a társaság vezető tisztségviselőnek cégjegyzékbe való bejegyzése nem konstitutív hatályú cégbírósági aktus, ezért a Döntnök a Kérelmező képviseletében eljáró dr. Somogyi Miklós képviseleti jogosultságának fennálltát elfogadja, tekintettel arra, hogy azt a Kérelmező az ügy megítélése szempontjából szükséges mértékben megfelelően valószínűsítette.

Döntnök megítélése szerint a Kérelmezett azon kifogása is alaptalan, miszerint dr. Somogyi Miklós saját használatára kívánta igényelni a kérelmezett domain nevet. Kérelmező törvényes képviselője kifejezetten a Kérelmező, mint jogi személy javára nyújtotta be a domain átruházására vonatkozó kérelmet.

Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jelenleg is fennáll. A Ptk. 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog azáltal, hogy a személyiségi jogok sértése körében külön nevesíti a névviseléshez való jog megsértését. A jogi személy névviselési jogának sérelmét jelenti például a Ptk. 3:6. § (1) bekezdése által megfogalmazott névegyediség, névkülönbözőség elvének sérelme („A jogi személy nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető.”). A Kérelmező közismert kereskedelmi neve az, amit a Kérelmezett a kérelmezett domain regisztrálásával megsértett.

Kérelmezett hivatkozik a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 3. § (4) bekezdésében rögzített cégkizárólagosság elvére. A Döntnök ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a „win-store media” és a winstore-media” szókapcsolatok nem különböznek a megkívánt mértékben egymástól, így az olyan látszatot kelt, ami megtévesztő. Emellett a tevékenység jellegében sem mutatható ki olyan mértékű eltérés, amely kizárná a megtévesztés lehetőségét.

Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműsége kérdésében az alábbi megállapításokra jutott.
Bár a Kérelmezett a Kérelmezett domain regisztrálásának időpontjában a Kérelmező ügyvezetője volt, azonban a Kérelmezett domaint nem a Kérelmező nevében, hanem magánszemélyként a saját nevében regisztráltatta. Így a kérelmezett domain használati jogát a Kérelmezett szerezte meg.

Kérelmezettnek a Kérelmező hatályos cégjegyzéki adatairól és a döntéshozó szerv határozatairól, álláspontjáról tudomással kellett bírnia.

Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett domain név alatt jelenleg érdemi tartalom nem található.

Döntnök a Kérelmezett érdemi védekezésének mellékleteként csatolt nyilatkozatát - miszerint őt a cégjegyzék továbbra is a Kérelmező ügyvezetőjeként jelöli meg – úgy ítéli meg, hogy a jogalanyok különbözősége okán ezen tény fennállta a Kérelmezett részére semmilyen jogot, jogos érdeket a domain név használatára nem alapoz meg.

Fentiek értelmében, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, az RDSZ 31. c) és d) pontjai alapján Döntnök megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is.

Döntnök mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum