Elfelejtettem a jelszót.

thebodyshop

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a thebodyshop.hu domain tárgyában indult eljárásban

A The Body Shop International PLC. (Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17) Kérelmező által a Planetmedia Hungary Bt. (1157 Budapest, Nyírpalota út 57. 8/48.) Kérelmezett ellen a thebodyshop.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a thebodyshop.hu domain nevet Planetmedia Hungary Bt. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, The Body Shop International PLC. javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A thebodyshop.hu domain név ügyében a The Body Shop International PLC. Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a thebodyshop.hu domain név Kérelmezettől való átruházást kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) Planetmedia Hungary Bt.-t jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmezett által választott thebodyshop.hu domain név azonos a Kérelmező cégnevének első, hangsúlyosabb tagjával, valamint a Kérelmező képviselője által a kérelemhez csatolt korábbi elsőbbségű 135.172 lajstromszámú THE BODY SHOP szóvédjeggyel, a 180.201 lajstromszámú THE BODY SHOP ábrás nemzeti védjeggyel valamint számos közösségi védjeggyel. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga, vagy jogos érdeke a domain név regisztrálásához, igénylése pedig rosszhiszemű volt.

Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett nem reagált arra a levélben történő megkeresésre sem, amely a domain átruházásával kapcsolatban történt.

Kérelmező a domain név átruházását kérte.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III. Döntés indoklása

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 31. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Kérelmező cégnevének első elemei teljes egészében megegyeznek a Kérelmezett által igényelt domain névvel. Ezen felül megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemhez csatolt 135.172 lajstromszámú THE BODY SHOP szóvédjegynek és a 180.201 lajstromszámú THE BODY SHOP ábrás védjegynek. A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain név Kérelmező szóvédjegyeivel – tehát a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5. értelmében Kérelmező javára védett névvel – azonos.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Mivel Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a rendelkezésre álló anyagokból nem volt megállapítható, hogy joga, vagy jogos érdeke fűződne a használathoz (Szabályzat 30. a) pontja). Ugyancsak megállapításra került, hogy az igényelt domain név használata nem valósul meg, mert a webtárhely még nem aktív, ott érdemi tartalom nem érhető el.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

A Kérelmező által hivatkozott rendelkezés alapján a Szabályzat 31. b) (ii) alpontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
„b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.”

Ennek megfelelően Kérelmezett b) alpont szerinti rosszhiszeműsége megállapítható, hiszen Kérelmezett a domain név whois rekordja alapján azt 2004. szeptember 3-án regisztráltatta, tehát a delegálás időpontjától számított több mint két éven keresztül nem használta azt.

Kérelmezett így a domain regisztráltatásával elzárja a védjegyjogosultat attól a jogától, hogy saját védjegyéből képzett domain nevet regisztráltathasson és ezzel azonosítható honlapján áruit, szolgáltatásait kínálja, illetve reklámozza.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a thebodyshop.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. május 24.

Pintz György döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum