Elfelejtettem a jelszót.

eurojackpot

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

az eurojackpot.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Fisento Ltd. (székhely: Gr. Xenopoulou 17 3106 Limassol, Ciprus, továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen az eurojackpot.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az eurojackpot.hu domain nevet Fisento Ltd. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Szerencsejáték Zrt. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a winstore-media.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy az Euro Jackpot közösségi ábrás védjegy tulajdonosa a Westdeutsche Lotterie GmbH Co. oHG (Weseler Strasse 108-112., 48151 Münster, Németország). A közösségi védjegyoltalomhoz 2008 októberétől illeti meg a német társaságot az EuroJackpot színes és fekete fehér ábrák tekintetében.

A Kérelmező (Szerencsejáték Zrt.) 2011. június 7. napján közös nyereményalapú Eurojackpot lottójátékról szóló együttműködési megállapodást kötött az Euro Jackpot lottójáték magyarországi kizárólagos forgalmazására. A létrejött megállapodás alapján Kérelmező Magyarországon kizárólagosan jogosult az Euro Jackpot játék forgalmazására, a márkanév használatára, illetve a védjegyoltalomból eredő jogok gyakorlására.

A Kérelmező kérelmében hivatkozik a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa által vezetett nyilvántartásra, amely alapján megállapítható, hogy az eurojackpot.hu domain-t egy ciprusi társaság (Fisento Ltd.-a Kérelmezett) 2012 februárjában regisztrálta.

A Kérelmező kifejtette kérelmében, hogy a Kérelmezett nem jogosult az Euro Jackpot védjegyek honlapján történő használatára és feltüntetésére. A domain név használata és a honlap a játékosok számára megtévesztő, mivel a Kérelmezett a lottójáték szervezőjének tűnteti fel magát és ez a valóságnak nem felel meg.

Kérelmező továbbá hivatkozik a DRSZ. 2.2.2 a) és c) pontjaira, amelyek kimondják, hogy nem használható olyan domain név, mely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztő. Valamint a DRSZ 2.3.2 b) pontja alapján továbbá a domain-használó köteles a választott domain névről önként lemondani, ha a delegált domain név használatával más jogát sérti.

Kérelmező kérelmében felhívta a figyelmet arra, hogy a Kérelmezett nem rendelkezik a védjegyjogosult, illetve a NAV SZEF engedélyével a lottójáték értékesítésére és a domain jogosulatlan használatával sérti a Kérelmező jogait, valamint veszélyezteti a Kérelmező jó hírnevét.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga a domain név használatához, mivel a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta.

A Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

Kérelmező kérelméhez mellékletként csatolta az eljáró jogi képviselő igazolványát, amely a Kérelmező képviseletére jogosítja, valamint a Közösségi védjegyoltalomról készült fekete, színes és fekete-fehér ábrás védjegyoltalmi kivonatokat. Továbbá Kérelmező csatolta az angol nyelvű megállapodást a Kérelmező (Szerencsejáték Zrt.) és Westdeutsche Lotterie GmbH Co. oHG között a védjegyhasználatra.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező háromtagú tanácsban lefolytatott döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmező a Regisztrációs Döntnök felhívására és az abban foglalt figyelmeztetés ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.

3. A Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök megállapította, hogy a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, oami.europa.eu weboldalon elérhető) által jóváhagyott oltalom alapján a Westdeutsche Lotterie GmbH Co. oHG közösségi védjegyjogosultsága (regisztrációs száma: 302013068442 fekete ábrás, 302013068443 színes, 302013068447 színes fehér háttérrel) valamint a WIPO (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) adatbázisa alapján 2023. december 31. napjáig fennállnak. Továbbá Döntnök megállapította, hogy a csatolt angol nyelvű megállapodás értelmében a fenti védjegyek használatára, valamint a magyarországi forgalmazásra kizárólagosan Kérelmezőnek van jogosultsága. Ezek alapján megállapítható a Kérelmező névhasználati jogosultsága is a kérelmezett domain név tekintetében.

Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműsége kérdésében az alábbi megállapításokra jutott. A domain nevet a Kérelmezett azzal a céllal használta, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett másik honlapjára irányítsa (http://www.thelotter2.com/?t=34268&l=13). Kérelmező és a Kérelmezett által folytatott tevékenység megegyezik, mindketten szerencsejáték, lottójáték szerzvezésére irányuló szolgáltatást nyújtatnak. Tekintettel arra, hogy Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, valamint Kérelmezett érdemi védekezést nem adott elő, Döntnök Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.

Fentiek értelmében, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, az RDSZ 31. b), c) és d) pontjai alapján Döntnök megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is. Mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum