Elfelejtettem a jelszót.

euro-jackpot

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

az euro-jackpot.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által a Webenlét Kft. (székhely: 1130 Budapest, Hajdu köz 7. A. ép. fszt. 4., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen az euro-jackpot.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az euro-jackpot.hu domain nevet Webenlét Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Szerencsejáték Zrt. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a euro-jackpot.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS


1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy az Euro Jackpot közösségi ábrás védjegy tulajdonosa a Westdeutsche Lotterie GmbH Co. oHG (Weseler Strasse 108-112., 48151 Münster, Németország). A közösségi védjegyoltalomhoz 2008 októberétől illeti meg a német társaságot az Euro Jackpot színes és fekete-fehér ábrák tekintetében.

A Kérelmező (Szerencsejáték Zrt.) 2011. június 7. napján közös nyereményalapú Euro Jackpot lottójátékról szóló együttműködési megállapodást kötött az Euro Jackpot lottójáték magyarországi kizárólagos forgalmazására. A létrejött megállapodás alapján Kérelmező Magyarországon kizárólagosan jogosult az Euro Jackpot játék forgalmazására, a márkanév használatára, illetve a védjegyoltalomból eredő jogok gyakorlására.

A Kérelmező kérelmében hivatkozik a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa által vezetett nyilvántartásra, amely alapján megállapítható, hogy az euro-jackpot.hu domain nevet egy magyar társaság (Webenlét Kft.-a Kérelmezett) 2012 márciusában regisztrálta.

A Kérelmező kifejtette kérelmében, hogy a Kérelmezett nem jogosult az Euro Jackpot védjegyek honlapján történő használatára és feltüntetésére. A domain név használata és a honlap a játékosok számára megtévesztő, mivel a Kérelmezett a lottójáték szervezőjének tűnteti fel magát és ez a valóságnak nem felel meg.

Kérelmező továbbá hivatkozik a DRSZ. 2.2.2 a) és c) pontjaira, amelyek kimondják, hogy nem használható olyan domain név, mely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztő. Valamint a DRSZ 2.3.2 b) pontja alapján továbbá a domain-használó köteles a választott domain névről önként lemondani, ha a delegált domain név használatával más jogát sérti.

Kérelmező kérelmében felhívta a figyelmet arra, hogy a Kérelmezett nem rendelkezik a védjegyjogosult, illetve a NAV SZEF engedélyével a lottójáték értékesítésére és a domain jogosulatlan használatával sérti a Kérelmező jogait, valamint veszélyezteti a Kérelmező jó hírnevét.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga a domain név használatához, mivel a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta.

A Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

Kérelmező kérelméhez mellékletként csatolta az eljáró jogi képviselő igazolványát, amely a Kérelmező képviseletére jogosítja, valamint a Közösségi védjegyoltalomról készült fekete, színes és fekete-fehér ábrás védjegyoltalmi kivonatokat. Továbbá Kérelmező csatolta az angol nyelvű megállapodást a Kérelmező (Szerencsejáték Zrt.) és Westdeutsche Lotterie GmbH Co. oHG között a védjegyhasználatra.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező háromtagú tanácsban lefolytatott döntnöki eljárást kért.


2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett mellékletként csatoltan terjesztett elő egy, az MRGO Marketing Ltd. (73, Arch. Makarios Ave. III; Methonis Tower 3rd Floor; CY-2082 Nicosia, Cyprus; C.n.: HE 317906; VAT: 10317906P) elnevezésű társaságtól származó nyilatkozatot. Ebben az MRGO Marketing Ltd. kifejti, hogy a kérelmezett domain név általuk történő birtoklása és/vagy használata jogszerűtlenségére irányuló vádakat teljes mértékben visszautasítja. Megítélése szerint a panasztevő (helyesen: Kérelmező) csupán az Euro Jackpot szó egy stilizált, ábrás megjelölését regisztrálta, ami nem jogosítja őt fel semmilyen mértékben az „euro” és/vagy a „jackpot” szó, vagy e szavak kombinációinak kizárólagos használatára, mivel azok generikus jelegűek, nem védhetőek le. Kijelenti, hogy a

Kérelmező által regisztrált ábrás megjelölést nem alkalmazzák, és nem is alkalmazták. Végül megállapítja, hogy a Kérelmezőnek semmilyen jogalapja nincs a kérelmezett domain tulajdonlásához és/vagy használatához.


3. Kérelmező észrevétele a kérelmezett megjegyzésére

A Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére csatoltan megküldött beadványban reagált.

A Kérelmező a kérelmében foglaltakat az alábbiakkal erősítette meg, egészítette ki: az Euro Jackpot szóösszetétel az általa megjelölt, lajstromozott közösségi ábrás védjegyeknek domináns, meghatározó eleme. Annak alátámasztására, hogy a Kérelmezővel szemben – akinek az Euro Jackpot védjegyek használatára Magyarországon kizárólagos védjegyjogosultsága van – a Kérelmezett védjegybitorlást követett el, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. év XI. törvény 12. § idézte. Ezen rendelkezés alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a használatra, továbbá bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel vagy aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

Hivatkozott a Kérelmező a BH2005/145. eseti döntésre, mely szerint a domainnév alatt nyújtott szolgáltatás nem vonható ki a gazdasági tevékenység forgalomköréből; a domainnév használatában megnyilvánuló tevékenység védjegyhasználati cselekménynek minősül. Az érintett védjegyek meghatározó jellegét az „Euro Jackpot” betűcsopot biztosítja, függetlenül a sajátos grafikai megoldástól, mely egyben a kérelmezett domain név megkülönböztetésre alkalmas eleme. Rögzíti, hogy Kérelmezett ugyanazon áruosztályon belüli tevékenységet folytat, mint Kérelmező. Kérelmezett azt a látszatot kelti, hogy a domainnév és az ott elérhető weboldal mögött Kérelmező áll, és a kérelmezett domain nevet egyértelműen abból a célból használja, hogy a magyar nyelvű fogyasztókat honlapjára irányítsa.

Kérelmező hivatkozik továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000.(V.31.) Elvi Állásfoglalásának 1.2. pontjára, 8/2000.(VIII.9.) Elvi Állásfoglalásának 4.3. pontjára, illetve a 6/2000.(V.24.) Elvi Állásfoglalásának 2.7. ponjára. Tekintettel arra, hogy Kérelmező a megjegyzést az eredeti kérelemtől eltérő jogi képviselője útján tette meg, csatolta a jogi képviselő jogtanácsosi igazolványának egyszerű másolatát is.


4. A Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, a Kérelmezett érdemi védekezése, a Kérelmező megjegyzése, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Az eljáró tanács megállapította, hogy a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, oami.europa.eu weboldalon elérhető) által jóváhagyott oltalom alapján a Westdeutsche Lotterie GmbH Co. oHG közösségi védjegyjogosultsága (regisztrációs száma: 302013068442 fekete ábrás, 302013068443 színes, 302013068447 színes fehér háttérrel) valamint a WIPO (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) adatbázisa alapján 2023. december 31. napjáig fennállnak. Továbbá a Döntnöki Tanács megállapította, hogy a csatolt angol nyelvű megállapodás értelmében a fenti védjegyek használatára, valamint a magyarországi forgalmazásra kizárólagosan Kérelmezőnek van jogosultsága. Ezek alapján megállapítható a Kérelmező névhasználati jogosultsága is a kérelmezett domain név tekintetében.

A Döntnök a Kérelmezett által előadott érdemi védekezést sem formai, sem tartalmai szempontból nem tudja elfogadni. Formailag ugyanis az érdemi védekezést nem az arra jogosult Kérelmezett (Webenlét Kft.), vagy képviselője terjesztette elő, hanem az MRGO Marketing Ltd. elnevezésű ciprusi gazdasági társaság. Egyéb nyilatkozat hiányában a Döntnök nem minősíthette a Kérelmezettől származónak a védekezésben foglaltakat.

A Regisztrációs Döntnöki töretlen gyakorlat szerint azon ábrás védjegyek tekintetében, amelyek egyúttal betűcsoportot is tartalmaznak, maga az egyedi, megkülönböztető jelleggel bíró betűcsoport is oltalmat élvez. A kérelmezett domain név alatt található weboldalon Kérelmezett egyértelműen használta magát az ábrás védjegyet is, melyre kizárólag Kérelmezőnek van védjegyjogosultsága. Ezért a Döntnök nem tudja elfogadni Kérelmezett azon megállapítását, miszerint Kérelmező az Euro Jackpot szó egy stilizált, ábrás megjelölését regisztrálva ne lenne jogosult az „euro” és/vagy a „jackpot” szavak kombinációjának kizárólagos használatára. Együttes használatuk esetén nem minősül generikusnak a szókapcsolat.

A Döntnöki Tanács elfogadta Kérelmező azon érvelését, miszerint az Euro Jackpot szóösszetétel lajstromozott közösségi ábrás védjegyének domináns, meghatározó eleme, amely megkülönböztetésre alkalmas az érintett áruosztályon belül. Ezen felül a szóösszetétel valóban közismert név, márkanév is egyben, melynek a jogosulttól eltérő személy általi használata védjegyhasználati cselekménynek minősül.

Mindezek alapján a Döntnöki Tanács a Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.
A Döntnöki Tanács a Kérelmezett rosszhiszeműsége tekintetében megállapította, hogy a domain nevet a Kérelmezett azzal a céllal használta, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából megtévessze. Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe. A Kérelmező és a Kérelmezett által folytatott tevékenység megegyezik, mindketten szerencsejáték, lottójáték szervezésére irányuló szolgáltatást nyújtatnak.

Fentiek értelmében, valamint a Kérelmező kérelmében és megjegyzésében foglaltakat elfogadva, az RDSZ 31. b), c) és d) pontjai alapján Döntnök megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is. A kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Kelt, Budapesten, 2015. évi december hó 16. napján


dr. Mayer Erika
előadó döntnök

dr. Verebics János
Dombi Gábor
szavazó döntnökök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum