Elfelejtettem a jelszót.

exide

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az exide.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az Exide Technologies (Milton, 13000 Deerfield Parkway, Building 200 30004, USA) Kérelmező által a FER-VILL Gépjárműjavító - Szolgáltató Kft. (1107 Budapest, Fertő u. 14.) Kérelmezett ellen az exide.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
Döntést

A Regisztrációs Döntnök az exide.hu domain nevet a FER-VILL Gépjárműjavító - Szolgáltató Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, az Exide Technologies javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás
I. A Kérelem

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.
A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2004.05.07-én regisztrált exide.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, az Exide Technologies jogosultja a 120114 lajstromszámú, 1978. március 24. napján lajstromozott “EXIDE” nemzeti szóvédjegynek, illetve a 003363918 lajstromszámú, 2003. szeptember 23-i elsőbbségű “EXIDE” közösségi ábrás védjegynek. Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy jogosultságát.
Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontjára, mivel véleménye szerint kétségtelenül megállapítható az, hogy a Kérelmezett által igényelt és használt domain név teljes mértékben azonos a Kérelmező hivatkozott védjegyeivel.
A kérelmezett domain név alatt elérhető tartalom pedig olyan színben tünteti fel a Kérelmezetti társaságot, mintha az a Kérelmező kizárólagos magyarországi forgalmazója lenne. A domain név Kérelmezett általi választása és használata egyértelműen megtévesztő, hiszen az „EXIDE” megjelölés a védjegyjogosult Kérelmező több hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az internet használók) a Kérelmező marketing tevékenysége következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek.
A Kérelmező nem jogosította fel a Kérelmezettet az “EXIDE” megjelölés bárminemű felhasználására, másrészről a FER-VILL Gépjárműjavító - Szolgáltató Kft. nem rendelkezik semmilyen védjegyjogi jogosultsággal az “EXIDE” megjelölés vonatkozásában.
A Kérelmezett továbbá rosszhiszeműen használja a domain nevet, és azzal a felhasználók megtévesztésére törekszik, mivel az internet-felhasználók és más fogyasztók a Kérelmező reklámtevékenysége folytán jól ismerik az „EXIDE” megjelölést, és ezért e megjelölés kapcsán egyértelműen a Kérelmezőre asszociálnak. Ennek tükrében hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, melynek értelmében: nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.
Kérelmező álláspontja szerint nyilvánvaló, hogy a Kérelmezett megpróbálja az ebből a tényből származó előnyöket kihasználni azáltal, hogy a domain név alatt jeleníti meg honlapját abból a célból, hogy további forgalmat vonzzon a kérdéses honlapra. Az összetéveszthetőség lehetőségét továbbá az is fokozza, hogy a Kérelmezett a domain név alatt elérhető honlapon a Kérelmező védjegyeit, és termékeinek fotóit, továbbá saját online elérhetőségeit és cégnevét tüntette fel.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő:
Kérelmezett cége a 90-es évek vége óta forgalmaz akkumulátort, és ezen belül az „EXIDE” márkát is. Mivel Kérelmezett üzletileg előnyösnek látta, így 2004-ben regisztráltatta az exide.hu domain nevet. Tudomásuk nem volt arról, hogy ez a név védett névnek minősül-e, illetve később sem kereste meg őket ezzel kapcsolatban senki. Ezzel kapcsolatban Kérelmezett előadta, hogy a domain nevet arra használták, hogy az EXIDE akkumulátorok eladását növeljék, azonban Kérelmező ekkor még nem folytatott gazdasági tevékenységet Magyarországon.
Kérelmező álláspontja szerint megilleti őket a domain üzemeltetésével kapcsolatos eddigi költségek. Egyebekben előadta, hogy a domainnel kapcsolatos igényt személyesen neki senki sem jelezte, a regisztráció során azt tisztességesen szerezték meg és nem éltek vissza a használatával.
Mindezekre való tekintettel kérte a kérelem elutasítását.

III. Kérelmező észrevételei

Kérelmező ismételten hivatkozott a hatályos magyar Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjára, melynek értelmében: „a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
Megismételte, hogy a Kérelmezett által igényelt és használt domain név teljes mértékben azonos a Kérelmező védjegyeivel. A kérdéses oldalon elérhető tartalom pedig olyan színben tünteti fel a Kérelmezetti társaságot, mintha az a Kérelmező kizárólagos magyarországi forgalmazója lenne.
A személyes megkeresésre reagálva Kérelmező hangsúlyozta, hogy a Kérelmezői társaság magyarországi hivatalos forgalmazója (Exide Technologies S.r.l.) útján korábban már megkereste a Kérelmezettet, azonban akkor elutasító választ kapott. Ennek megfelelően került sor az újabb, hivatalos (2012. január 13. napján küldött ügyvédi felszólító levél útján) írásbeli megkeresésre, majd pedig az abban foglalt válaszadási határidő eredménytelen elteltét követően a jelen eljárás megindítására.
Kiemelte továbbá, hogy a Kérelmezett üzemeltetéssel kapcsolatos költségkövetelését elutasítja, álláspontja szerint ez a követelés nem tartozik a jelen eljárás körébe.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek az „EXIDE” név használatához fűződő joga a 120114 lajstromszámú védjegy alapján megállapítható. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név megegyezik a Kérelmező javára védett névvel. A Kérelmező javára fennálló védjegyoltalom elsőbbséggel bír a domain regisztráció időpontjához képest.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalmat nem talált.
A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a kérelmezett domain név alatt tartalom nem volt elérhető, szintén nem tett megállapíthatóvá Kérelmezett javára.
Megjegyzi a Regisztrációs Döntnök, hogy mind az Alternatív Vitarendező Fórum, mind a bíróság következetes jogalkalmazói gyakorlata szerint önmagában az a tény, hogy a védjegyoltalommal megjelölt árut forgalmaz Kérelmezett, nem alapozza meg azt a jogot, hogy erre vonatkozó engedély nélkül a védjegyet saját domain neveként használhassa.
A Kérelmező által becsatolt, a domain név alatt elérhető oldal tartalmát rögzítő közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett által történő használata alkalmas volt az internet felhasználók megtévesztésére, ezáltal a Döntnök az RDSZ 31. b. ii.) és d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. június 4.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum