Elfelejtettem a jelszót.

szentesielet

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS

DÖNTÉSE

a szentesielet.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Szentesi Élet Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmező (6600 Szentes, Kossuth tér 5. földszint. ép.) által Noname Domain Kft. (1085 Budapest József krt. 69) Kérelmezett ellen az szentesielet.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban egyszemélyes Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök eljáró tanácsa a Kérelmező által a szentesielet.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmét alaposnak találta, ezért a domain nevet a Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező, a Szentesi Élet Korlátolt Felelősségű Társaság javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a bonita.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

Indokolás:

I. A Kérelmező előterjesztése

A szentesielet.hu domain név ügyében a Kérelmező megfelelően felhatalmazott jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől való visszavonását és a Kérelmezőre való átruházását kérte.

A Kérelmezett részére az szentesielet.hu domain név 2015. június 7. napján került delegálásra, amely megelőzte a Kérelmező gazdasági társaság 2015. december 1. napján történt megalapítását.

A Kérelmező a domain név használatához fűződő jogát cégnévviselési jogára alapította rámutatva arra, hogy a domain karaktersora megegyezik cégnevével.

A Kérelmező az eljárás kezdeményezését megelőzően a Kérelmezettet felhívta a domain önkéntes átadására, ez azonban nem vezetett eredményre. A Kérelmező csatolta a Kérelmezett felszólításra adott válaszát.

A Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségét abban látja, hogy a domain regisztrációt (delegálást) a Kérelmezett nem saját, azonnali felhasználási igénye érdekében igényelte, hanem vélelmezhetően egy fel nem fedett, anonimitásban maradó harmadik személy érdekében. Ennek következtében a Kérelmezettnek nem fűződhet jogos érdeke a domain delegálás fenntartásához.

A Kérelmező hangsúlyozta, hogy amennyiben a regisztráció a tényleges használó eltitkolására irányul, amely a domain érdemi használatának elmaradásával együttesen fennálló állapot, úgy e körülmény a Kérelmezett jogos érdekének hiányát és rosszhiszeműségét valószínűsíti.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett védekezést terjesztett elő, amelyben megismételte a Kérelmezett részére az eljárást megelőzően küldött válaszlevelében előadottakat. Eszerint a Kérelmezett a domain átruházását elutasította azzal az indokolással, hogy a Kérelmezett társaság tevékenysége domain neveknek egy komplex informatikai megoldás segítségével történő regisztrációja ügyfelei részére, a Kérelmezett általános szerződési feltételei szerinti feltételekkel, amelynek célja, hogy ügyfelei e megoldás útján anonimitást élvezzenek. Ugyanakkor a domain tényleges használójával a kapcsolattartás egy automatikus, az e-maileket továbbító űrlap segítségével továbbra is biztosított. Ezen túlmenően azonban a Kérelmezett ügyfeleivel személyes kapcsolatban nem áll, a részükre regisztrált domain nevek alatti tartalmat nem ismeri és nem is ellenőrzi. A Kérelmezett előadta, hogy a domain nevet a Kérelmező gazdasági társaság bejegyzése előtt igényelte, amely körülményre hivatkozással visszautasította a rosszhiszeműség vádját is.

A Kérelmezett arra is hivatkozott, hogy álláspontja szerint az ún. privát vagy anonim domain regisztráció a nemzetközi, valamint a hazai gyakorlatban is valós igényekkel alátámasztott és létező, megszokott szolgáltatástípus. A valódi domain használó fel nem fedése véleménye szerint nem minősül „eltitkolásnak”, bár ilyen felfedést a Kérelmező saját általános szerződési feltételei kizárják és egyúttal szerződésszegő magatartásnak minősülne, így a valódi domain használó feltárását a Kérelmezett továbbra is megtagadja.

A Kérelmezett a Kérelmező indoklásában szereplő használat hiányát azzal kívánta cáfolni, hogy az arra - a Kérelmezett által is elismert - tényre alapul, hogy a http://www.szentesielet.hu címen a weboldal nem kerül kiszolgálásra. A Kérelmezett álláspontja szerint azonban az Internet és internetes szolgáltatások nem korlátozódnak a weboldalak kiszolgálásában és a Kérelmező nem vette figyelembe, hogy a domain név mögött milyen DNS rekord konfiguráció illetve levelezés van használatban. Az utóbbiakra vonatkozóan egyéb bizonyítást a Kérelmezett nem terjesztett elő.

IV. A Kérelmező észrevétele a Kérelmezett védekezésére

A védekezéssel kapcsolatban a Kérelmező észrevételt tett, amelyben kifejtette, hogy álláspontja szerint a Kérelmezett védekezésében lényegében elismerte a kérelemben kifejtett körülményeket.

A Kérelmező rámutatott, hogy a kérelmezett a regisztrált domain bejegyzett, nyilvántartott delegáltja, így az a tény, hogy a regisztrálás más, „fel nem fedhető kilétű” harmadik személy részére történt, nem teszi szabályszerűvé, legálissá a delegálást, sőt ellenkezőleg. Álláspontja szerint a Kérelmezett észrevételei ezen ismeretlennek a domainhez fűződő érdekére nem térnek ki, így az továbbra sem vizsgálható, vagyis annak ellenére, hogy a Kérelmezett lehetőséget kapott a Szabályzatnak megfelelő eljárás igazolására, ilyen érdeket nem is állított, nem is igazolt.

A Kérelmező rámutatott továbbá, hogy a domain sem az igényléskor, sem azóta nem volt azonnali, valós használatban, ugyanakkor a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.4 pontja értelmében a Kérelmezettnek azonnali, valós igénnyel kell bírnia az adott domain karaktersorához, ez pedig véleménye szerint a jelen esetben nyilvánvalóan, a kérelmezett nyilatkozatával is alátámasztottan nem valósul meg. Bár elképzelhető, hogy a „fel nem fedhető kilétű” harmadik személy bír ilyen igénnyel, ez azonban a kapott észrevételekből nem állapítható meg. A Kérelmezett védekezésének tartalmából a domain jelenlegi használata sem állapítható meg, ezt a Kérelmezett maga sem állítja, az észrevételeiben csak általánosságban, konkrétumok nélkül tett utalást egyéb használati módokra, de az érdemi használatot semmilyen módon nem támasztja alá.

A Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban rámutatott, hogy a védekezésben előadottak legfeljebb a Kérelmezett szerződéskövető magatartására utalnak, ez azonban nem jelenti az adott domain névvel kapcsolatos jóhiszemű és a Szabályzatnak megfelelő eljárást. A Kérelmezett által sem kétségbe vont azonban az a tény, hogy a kérelmező cégneve megegyezik az adott domain karaktersorával, így a Kérelmező igényének indokoltságához, így a Kérelmező jogos érdeke véleménye szerint kétségtelenül fennáll.

IV. A Regisztrációs Döntnök álláspontja

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, illetve hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A csatolt cégkivonatok alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a Kérelmező alappal hivatkozott azon körülményre, hogy a szentesielet.hu domain név azonos illetve összetéveszthető Kérelmező a Ptk. ált névkizárólagosságra vonatkozó szabályai által védett cégnevével, amelynek használatához a Regisztrációs Döntnök álláspontja Kérelmezőnek fűződhet jogos érdeke, így kérelme e tekintetben egyértelműen megalapozott.

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a Kérelmezett konkrét jogos érdekének fennállását is, de erre utaló körülmény az eset kapcsán nem volt felderíthető, továbbá – ahogyan arra a Kérelmező helyesen mutatott rá – ilyen jogos érdek a fennállását a Kérelmezett érdemben maga sem tudott megjelölni. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint nyilvánvalóan nem tekinthető ilyen jogos érdeknek az a körülmény, hogy a Kérelmezett - a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.2.2.1 pontját megsértve - ügyfelei valós adatait elleplezi, számunkra anonimitást biztosít és a velük szembeni esetleges jogérvényesítést ezzel megnehezíti.

A Regisztrációs Döntnök az eset kapcsán felhívja a figyelmet a Domain Regisztrációs Szabályzat azon rendelkezésére, hogy ha a körülményből arra lehet következtetni, hogy a megadott, személyazonosításra szolgáló adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a DRSZ 5.1 d) alapján a Nyilvántartónak a domain delegálását egyébként is fel kellene függesztenie. A jelen eljárásban azonban a Kérelmező a domain átruházását igényelte, így a Döntnök annak a tárgyában döntött.

A jelen ügyben az előzményi iratok, a honlap érdemi tartalmának hiánya, a felek között lefolytatott levelezés illetve a Kérelmező védekezésében előadott homályos, kitérő jellegű, részben elismerő nyilatkozatok egyenként és összességükben is értékelve azt valószínűsítették, hogy a Kérelmezett a honlap érdemi használatát nem kezdte meg, arra előkészületeket sem tett illetve hogy feltehetően nem is kíván ilyeneket tenni, a tárgybani domain névvel kapcsolatban nem áll fenn semmilyen jogos érdeke.

A Kérelmezett védekezésében maga is elismerte, hogy a domain nevet már annak regisztrálásakor sem saját nevére vagy saját, jogos érdeknek tekinthető céljaira regisztrálta, hanem azt csak névlegesen, ismeretlen személyek számára anonimitás biztosítása érdekében használja. A Kérelmezett és a Domain név közötti kapcsolat tehát kizárólag ezen, a DRSZ rendelkezéseivel egyértelműen ellentétes és alappal feltételezhetően ellenérték fejében nyújtott szolgáltatására korlátozódik, amely egyébként magában hordozza annak a veszélyét is, hogy e gyakorlat jogellenes illetve visszaélésszerű domain név használatot segíthessen elő. Mindezen körülményekre figyelemmel a Kérelmezett esetében megállapítható volt a domain tisztességtelen és rosszhiszemű használata.

A fentiekre figyelemmel a Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét az RDSZ 31. pont a) és e) pontja alapján megállapította.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta és annak helyt adott, egyidejűleg elrendeli a szentesielet.hu domain névnek a Kérelmezettől való visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést az RDSZ 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2016. szeptember 9.


dr. Jambrik Gergely döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum