Elfelejtettem a jelszót.

tempora

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a tempora.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az OREX-INGATLAN Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 64.) Kérelmező által a Svájci Órák Kft. (1051 Budapest, Sas utca 21.) Kérelmezett ellen a tempora.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az OREX-INGATLAN Kft. Kérelmező megfelelő meghatalmazással igazolt jogi képviselője által a tempora.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, ezért a domain név Kérelmezettől való visszavonását, és a Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A tempora.hu domain név ügyében az OREX-INGATLAN Kft. Kérelmező csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. Kérelmezettként (domain használóként) a Svájci Órák Kft. céget jelölte meg.

A Kérelmező szerint a domain név azonos, ill. megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez ide értve azt az esetet is, amikor Kérelmező a védjegy használatára valamilyen magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

Kérelmező előadása szerint az alábbi védjegyek kizárólagos jogosultja:

1. 2009. június 26-i elsőbbséggel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 199297 lajstromszám alatt bejegyzett "TEMPORA" magyar színes ábrás védjegy;

2. 2009. június 26-i elsőbbséggel bejegyzett 1028677 lajstromszámú "TEMPORA" nemzetközi színes ábrás védjegy.

Előadása szerint a nyilvántartásban a kérelem előterjesztésének időpontjában még az OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 64.; cégjegyzékszáma: 01-10-041843) szerepelt védjegyjogosultként, azonban a Kérelmező mint jogutód vonatkozásában a jogutódlás bejegyzése iránti eljárás a kérelem benyújtásának időpontjában folyamatban volt, melyet a mellékelten csatolt, a nemzetközi védjegy vonatkozásában benyújtott átruházási kérelemmel támasztott alá.

Kérelmező hangsúlyozta, hogy a tempora.hu domain név védjegyeinek megnevezésével azonos.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 30. pontjában foglalt jogos érdekre hivatkozással Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain névhez, a jelen eljárás tárgyát képező domain nevet engedély nélkül, a felhasználókat megtévesztő módon használja. Kifejtette, hogy Kérelmezett és az OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" (a továbbiakban: OREX Zrt.) főtevékenysége egyaránt Óra-, ékszer-kiskereskedelem, továbbá az OREX Zrt. javítási tevékenységét TEMPORA elnevezésű Kft. keretében folytatta. Előbbiek bizonyítékaként csatolta az OREX Zrt. cégkivonatát hivatkozva annak 16.2. sorszámú bejegyzésére.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a védjegyeket ismerve és a védjegyek ismertségét kihasználva a felhasználókat megtévesztő magatartást tanúsít azzal, hogy az eredetileg OREX Zrt. javára évekkel a domain név regisztrációját megelőzően lajstromozott védjegyekkel azonos elnevezésű domain név használatával a felhasználókat közvetlenül a Kérelmezett szolgáltatásait hirdető és a Kérelmezett termékeit hirdető weboldalra (svajciora.com) irányítja.

Kérelmező kiemelte, hogy a Kérelmezett által használt tempora.hu domain név nem azonos és még csak nem is hasonló a Kérelmezett cégnevével, ezért a cégnévvel való azonosságra, illetve hasonlóságra sem alapíthatja Kérelmezett a domain név használatához fűződő jogos érdekét.

Kérelmező előadta, hogy miután az OREX Zrt. képviselője személyesen megkereste a Kérelmezettet és kérte a tempora.hu domain név megszüntetését és a védjegyek használatától való tartózkodást, a Kérelmezett jogi képviselője útján úgy nyilatkozott, hogy a védjegyeket semmilyen formában nem használja.

A fentiekre tekintettel álláspontja szerint a domain név használatához Kérelmezettnek semmilyen jogos érdeke nem fűződik.

A Szabályzat 31. pontja által részletezett rosszhiszeműségre hivatkozva kifejtette, hogy véleménye szerint Kérelmezett domain név használatával kapcsolatos rosszhiszeműsége a Regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja (d) alpontjában foglaltak szerint megállapítható, ugyanis Kérelmezett tudta, hogy az OREX Zrt. a védjegyek jogosultja, és a személyes megkeresés ellenére sem szüntette meg a tempora.hu domain nevet.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett csatolt meghatalmazással megfelelően igazolt jogi képviselője útján védekezését az alábbiak szerint pontokba szedve terjesztette elő.

1. A Kérelmezett által használt domain néven futó weboldalon sehol nem szerepel színes, ábrás védjegy.

2. Kérelmező nem a „TEMPORA” védjegy jogosultja, a védekezés előterjesztésének időpontjában a védjegy jogosultja az OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. Mindezek alapján Kérelmezőnek semmilyen joga nem fűződik sem a védjegyhez, sem a domain névhez.

3. A kérelmező nem igazolta a jogutódlási eljárás megindítását, így az eljárás során nem igazolt olyan jogi érdeket, mely alapján jogosult kérelmet előterjeszteni a domain név vonatkozásában.

4. A „tempora” kifejezés a Kérelmezett által használt weboldal nevében szerepel, mint szó, így semmilyen köze nincs a színes ábrás védjegyhez.

5. Az eljárás során nem lehet megállapítani azt, hogy a végelszámoló bármilyen meghatalmazást adott volna a kérelmezőnek az igény érvényesítése érdekében.

A fentiek alapján Kérelmezett jogi álláspontja szerint teljes mértékben jogszerűen használja a domain nevet, a felhasználókat semmiben nem téveszti meg, és nem sérti sem az OREX-Ingatlan Kft., sem pedig az OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. jogát.

A fent részletes kifejtett indokok alapján Kérelmezett az eljárás megszüntetését és a kérelem elutasítását kérte.

III. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére

A Kérelmezett érdemi védekezésének 1. és 4. pontjához kapcsolódóan Kérelmező jogi képviselője útján előadta, hogy a Kérelmezett által használt „tempora.hu” domain név teljes mértékben megegyezik a védjegyek dominánsnak tekintendő központi szóelemével („Tempora”). Hivatkozott a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Vt.) 12. § (1) bekezdésére és a Vt. 12. § (2) bekezdésére.

A hivatkozott jogszabályhelyekhez kapcsolódva leszögezte, hogy a védjegyeihez fűződő oltalom az árujegyzékben a 14-es („Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök”), 35-ös („Kiskereskedelmi szolgáltatások órák, ékszerek, bútorok, világítási eszközök és háztartási cikkek vonatkozásában”) és 37-es („Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantartása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása”) osztályokra terjed ki. A Kérelmezett főtevékenysége a KSH által kiadott nómenklatúra (TEÁOR’08) szerinti 4777'08 számú Óra-, ékszer-kiskereskedelem, amely megegyezik a 35-ös áruosztállyal.

Utalt továbbá arra is, hogy a védjegyeik a kereskedelmi forgalomban közismertek és jó hírnevet élveznek. Álláspontja szerint a védjegyek központi szóelemének Kérelmezett általi használata tisztességtelenül kihasználja a védjegyek megkülönböztető képességét, illetve jóhírnevét. A tempora.hu domain név vonatkozásában véleménye szerint fennáll az összetéveszthetőség lehetősége, mivel a domain név kapcsán a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom az OREX-cégcsoporthoz kötődik.

A Kérelmezett érdemi védekezésének 2. és 3. pontjához kapcsolódóan Kérelmező jogi képviselője útján kifejtette, hogy az eljárás megindításakor védjegyátruházási szerződés alapján a védjegyek tényleges jogosultja volt. Előadta, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához a jogutódlás bejegyzésére irányuló kérelem 2016. szeptember 15. napján került benyújtásra, az intézkedés meghozatalának napja 2016. október 12. A jogutódlás tényének bejegyzéséről szóló határozat 2016. október 24-én emelkedett jogerőre. A jogutódlás tényének bejegyzése a Szellemi Tulajdon Világszervezetének „ROMARIN” nemzetközi védjegy nyilvántartásába az észrevétel benyújtásának időpontjában pedig folyamatban volt. Az erre vonatkozó mellékelten csatolt kérelem benyújtására 2016. október 28. napján került sor.

A Kérelmezett érdemi védekezésének 5. pontjához kapcsolódóan Kérelmező jogi képviselője leszögezte, hogy a jogi képviselői meghatalmazást az OREX-INGATLAN és az OREX együttesen adták.

A fentiek alapján Kérelmező a tempora.hu domain név átruházását kérte.

IV. A döntés indoklása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Szabályzat 31. d) pontja alapján a Regisztrációs Döntnök eljárásában a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

A kérelmező jogai

A Regisztrációs Döntnök első lépésben mindig azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegylajstromának adatai szerint a hivatkozott 199297 lajstromszámú magyar nemzeti védjegy jogosultja az OREX-INGATLAN Kft., az oltalom többek közt a 14. osztályba sorolt órákra és ékszerekre terjed ki. A védjegyoltalomra való hivatkozással történő fellépésre való jogosultságot (a védjegyoltalmi igény érvényesítésére való jogosultságot) tehát a Regisztrációs Döntnök előtt a Kérelmező a védjegyadatok és a meghatalmazás csatolásával megfelelően tudta igazolni.

Ebből a szempontból Kérelmezett indokolásával ellentétben nem bír relevanciával, hogy a védjegyjogosult személyében bekövetkező jogutódlást Kérelmező kérelme előterjesztésekor igazolta-e vagy sem, a Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok együttes mérlegelése alapján hozza meg a döntését.

A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége

Ezek után a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a Kérelmezettnek fűződik-e jogos érdeke a domain nevének használatához. Döntnöki ügyekben a Szabályzat 30. pont a) bekezdése szerint a „jogos érdek” elvileg már akkor is megállapítható, ha a domain nevet áruk felkínálásával kapcsolatban használják. A név használatára vonatkozó engedély a Szabályzat 30. pont a) bekezdése tekintetében irreleváns. A Kérelmezett jogos érdeke ugyanakkor nem bír jelentőséggel az olyan esetekben, amikor a másik szabályzatban rögzített feltétel megvalósul, vagyis a használat rosszhiszeműsége megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök tehát elsősorban a 29. pont második felében fennálló feltételeket vizsgálta, nevezetesen, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. E körben Kérelmező a Szabályzat 31. pont d) alpontjára hivatkozott, mely kimondja, hogy a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

A Kérelmező ugyan nem csatolt bizonyítékot arra nézve, hogy valóban átirányítás történik a tempora.hu domainről, mivel azonban a Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 27. pont harmadik fordulata alapján többek között az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntést, így nem volt akadálya annak, hogy az átirányítás tényéről személyesen meggyőződve ezt bizonyítottnak tekintse. A tempora.hu domain névről Kérelmezett a felhasználókat a swisswatches.hu on-line címre irányítja, amely címen svájci órákkal kapcsolatos javítási, karbantartási, szervizelési szolgáltatások találhatók.

A Regisztrációs Döntnök jelen ügyben irányadónak tekinti a Főváros Ítélőtábla 8.Pf.20.495/2008. ügyszámú jogerős döntésében (puder.hu domain ügye), megfogalmazott elvet, mely szerint az „átirányításnak”, vagyis annak, hogy a felhasználó a domain névvel az átirányított oldalon jut a tartalomszolgáltatáshoz, nincs jelentősége. Az átirányítás folytán megjelenő honlapon elérhető tartalom olyan, mintha az alperes domain neve alatt jelenne meg. A fogyasztók számára közömbös, hogy a domain alatti tartalom elérhetősége milyen technikai megoldással válik lehetővé.

Ezután a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta meg, hogy megállapítható-e az összetéveszthetőség megvalósulása [Szabályzat 31. d)].

E körben Kérelmezett arra hivatkozott, hogy Kérelmező védjegye színes ábrás védjegy. A domain név csak a „TEMPORA” szóelemet tartalmazza, a színes ábrás védjegyet sehol sem használják a weboldalon.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A (2) bekezdés b) pontja szerint kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Regisztrációs Döntnök egyetért azzal, hogy Kérelmező védjegyének ábrás volta a vizsgálat kiemelt tárgyát kell, hogy képezze annak szempontjából, hogy megállapítható legyen, hogy pusztán a „TEMPORA” megnevezés domain névben történő használata megvalósít-e védjegyhasználatot.

Ebből a szempontból annak meghatározása szükséges, hogy mi minősül a szóelemet is tartalmazó ábrás védjegy domináns elemének. Az Európai Unió Bíróságának konzekvens ítélkezési gyakorlata szerint e körben különösen figyelembe kell venni az alkotóelemek mindegyikének belső, lényeges tulajdonságait, összehasonlítva azokat a többi alkotóelemmel. Emellett, kiegészítésképpen figyelembe vehető az összetett védjegy elrendezésén belüli különféle elemek viszonylagos helyzete is. (Lásd pl. a 2004. április 28-i C-3/03 P. sz. végzésben megerősített, T-6/01. sz. „MATRATZEN”-ügyben 2002. október 23-án hozott ítélet 35. pontját).

A „TEMPORA” védjegy vizsgálata során Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a szóelem vizuálisan szembetűnő, a fogyasztók által könnyen megjegyezhető, és önmagában is rendelkezik megkülönböztető képességgel. A bejelentett védjegy domináns eleme tehát kétségtelenül a nagybetűkkel ábrázolt, hangsúlyos szóelem, mely azonos a jogvita tárgyát képező tempora.hu domain szóelemével.

Kérelmező és jogelődei a védjegy árujegyzéke szerint, és az interneten fellelhető tények tanulságai szerint gyakorlatban is aktívan foglalkoznak órákkal, órák szervizelési és kapcsolódó szolgáltatásaival. Kérelmezett szintén órákkal kapcsolatos szervizelési tevékenységgel foglalkozó weboldalra irányítja át a felhasználókat a jogvita tárgyát képező domain használatával.

Fentiek alapján a tempora.hu domain segítségével a Kérelmezett weboldalára átirányított felhasználókra figyelemmel a szolgáltatások ilyen módon való feltüntetése kimeríti a Szabályzat 31. d) pontjában megállapított feltételt, illetve annak tényállási elemeit (haszonszerzés cél, összetéveszthetőség/azonosság, a Kérelmezett honlapján hirdetett szolgáltatások).

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött: a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. február 2.

Pintz György
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum