Elfelejtettem a jelszót.

hasznaltautoelado

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a hasznaltautoelado.hu
domain név tárgyában

A dr. Nagy-Baranyi Nóra ügyvéd (Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1., e-mail: nora.nagy-baranyi@jslo.hu) által képviselt Használtautó Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49. VII. emelet), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Krajcsovics Attila (cím: 1214 Budapest, Erdősor utca 113. II/6., e-mail: info@globaling.hu, adminisztratív kapcsolattartó: MediaCenter Hostmaster, e-mail_mediacenter@mediacenter.hu), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen az hasznaltautoelado.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Tanács a Kérelmező által a hasznaltautoelado.hu domain név tárgyában a domain név visszavonása és kérelmezőre történő átruházása végett előterjesztett kérelmet, mint alaptalant elutasítja.


Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a hasznaltautoelado.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként a Kérelmező névhasználati joga tekintetében előadta, hogy Kérelmező jogosultja az alábbi védjegyeknek:

• 192489-es lajstromszámú és 2005.11.09-ei elsőbbségű nemzeti védjegynek. A védjegy a Használtautó.hu szóösszetételt oltalmazza a 35., 38., és 41. osztályban.
• 187831-es lajstromszámú és 2005.12.01-ei elsőbbségű nemzeti védjegynek. A védjegy a Használtautó.hu színes ábrás megjelölést oltalmazza a 35., 38. és a 41. osztályban.
• 188321-es lajstromszámú és 2004.05.17-ei elsőbbségű nemzeti védjegynek. A védjegy a Használtautó.hu színes ábrás megjelölést oltalmazza a 35., 38. és a 41. osztályban.
Kérelmező előadta, hogy a védjegyek a „használtautó” megnevezést oltalmazzák és a védjegyek lajstromkivonatát megújítási határozatát csatolta. Előadta, hogy 1999. év óta működteti Magyarország legnagyobb online használtautó-apróhirdetési portálját (hasznaltauto.hu). A Kérelmező a fenti védjegyek használatával nyújtott szolgáltatása révén jelentős piaci helyzetet ért el, erre utal a weboldalon megjelenő hirdetések nagyságrendje, a látogatottsága, és letöltési adatai. Kérelmező hivatkozott arra, hogy márkája és védjegyei, ismertsége Magyarországon egy régóta tartó, folyamatos és költséges márkaépítés és marketing tevékenység eredménye, melyek érdekében jelentős mértékű reklám kampányt folytatott a Használtautó.hu weboldallal és azon elérhető szolgáltatásokkal történő felhasználók általi azonosítás és összekötés kialakítása érdekében.

1.3. Kereskedelmi név:
Kérelmező hivatkozott arra, hogy elnevezése Használtautó Informatikai Kft., amely cégnév vezérszava egyben az a kereskedelmi megnevezés és védjegy is, amely közismertem a Kérelmező által nyújtott szolgáltatásokra utal.

1.4. A Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett társasági részesedésével és ügyvezetésével működő Globaling Kft. (Cg.: 01-09-899645) gazdasági tevékenysége körében 2009. év óta használja a Kérelmező védjegyeihez hasonló, a „használtautó” domináló szóelemmel (szóösszetétel) megegyező „hasznaltautoelado.hu” domain nevet gazdasági tevékenysége körében. Hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain névben szereplő „Használtautó”, mint a szóösszetételben a domináló szóelem megegyezik a Kérelmező védjegyeivel, különösen a 187831 lajstromszámú ábrás védjegyen szereplő megjelöléssel.

1.5. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a védjegyei érvényes magyarországi oltalma alatt egyértelműen megállapítható, hogy a „Használtautó” a Kérelmező javára a hatályos jog által védett név. És, hogy a vitatott domain névvel fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során a „Használtautó” nevet kell a hasznaltautoelado.hu domain névvel összevetni.

Az összevetés alapján,- tekintettel arra, hogy a magyarországi domainekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe – megállapítható, hogy csupán a megkülönböztető képességekkel nem rendelkező leíró „eladó” toldattal különbözik a domain név a Kérelmező szóösszetétel védjegyeitől. Ez pedig – álláspontja szerint – nem elégséges annak biztosítására, hogy a megjelöléseket a fogyasztók megkülönböztethessék egymástól és azok összetéveszthetősége kizárt legyen.

1.6. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a „hasznaltautoelado.hu” megjelölés használata a védjegy törvény 12. §-ába ütközik, és védjegy bitorlást valósít meg. A Kérelmező fent hivatkozott védjegyei vonatkozásában arra is figyelemmel, hogy annak használatára a védjegyek osztálybesorolása megegyezik a Kérelmező szolgáltatásaival is.

1.7. Kérelmező továbbá előadta, hogy álláspontja szerint Kérelmezett tisztességtelenül használja a hasznaltautoelado.hu domain nevet és hivatkozott arra, hogy tevékenységével, valamint a hasznaltautoelado.hu működtetése a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény 2. §-ának rendelkezéseibe ütközik, hiszen a Kérelmezővel közel azonos szolgáltatását a Kérelmező által saját szolgáltatása megjelölésére használt védett megnevezéssel jelöli, és a felek egymás versenytársai.

1.8. A Kérelmező előadta, hogy a jogellenes magatartás abbahagyására az eljárás megindítása előtt felhívta mind a domain jogosultját, mind a hasznaltautoelado.hu domain üzemeltető Globaling Kft-t, azonban eredménnyel nem járt.

1.9. Kérelmező álláspontja szerint, a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

1.10. Mindezek alapján, a Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 29. pont b) pontja és 31. pont d) pontjára, mely szerint a domain név megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelynek használatára a Kérelmező a magyar jogszabály alapján kizárólagosan jogosult, és amely a magyar jog alapján védett név, amelyet a Kérelmezett rosszhiszeműen igényelt és használja fel.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

Érdemi védekezésében Kérelmezett előadta, hogy

2.1. a Kérelmező alaptalanul hivatkozik védjegyei megsértésére. Álláspontja szerint, a védjegyoltalom alapján védjegy jogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést [Vt. 15. § (1) b)]

2.1.1. E körben hivatkozott a kialakult bírói gyakorlat körében az alábbi döntésekre,
• a Legfelsőbb Bíróság a Pfv.IV.21.301/2009/5. számú ügyben [Telefonkönyv-ügy; LB-H-PJ-2010-18] hozott döntése;
• a Fővárosi Ítélőtábla döntésére [8.Pkf.26.467/2011/6 – szallas.hu -ügy]
2.1.2. Hivatkozott továbbá a domain vitákban eljáró Tanácsadó Testület egyes állásfoglalásaira is, az alábbiak szerint:
• A Tanácsadó Testület 26/2016. (X. 04.) sz. Állásfoglalása "A laptop-notebook.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan" – a laptop.hu védjegytulajdonos panasza ellenére a laptop-notebook.hu domain a kérelmezőnek delegálható.
• A Tanácsadó Testület 30/2012. (XI. 26.) sz. Állásfoglalása "A laptop.co.hu regisztrációjával kapcsolatosan" a laptop.hu védjegytulajdonos panasza ellenére a laptop.co.hu domain a kérelmezőnek delegálható.

2.2. Hivatkozott arra, hogy a szóban forgó védjegy törlését elrendelő határozatot a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.537/2010/4 sz. alatt jóváhagyott 1.Pk.20.383/2010/11. sz határozatában a bíróság azzal változtatta meg (jegyezte vissza a védjegyet), hogy indoklásában kifejtette:
„A második fordulat kapcsán sincs szó arról, hogy a „Használtautó" kifejezést a védjegy révén a kérelmező kisajátítaná, és ez ellehetetlenítené a használtautó kereskedőket attól, hogy szolgáltatásukat kellőképpen leírják, azt reklámozzák. Utal a bíróság arra, hogy amennyiben azt tüntetik fel, hogy használtautókkal foglalkoznak ez nem minősül védjegyszerű használatnak a Vt. 15. §-a alapján.”
Rögzítette továbbá, hogy ezen idézet körben a bíróság egy meghatározott ellenérvre fejtette ki indoklását, ezért lett kiemelve a 35. áruosztályba tartozó használtautó kereskedések által használt használtautó szóhasználat, névviselet.

2.3. Összetéveszthetőség:
2.3.1. Az összetéveszthetőség körében Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a weboldalak egyidejű fennállásának közel 8 esztendeje alatt a felhasználók a weboldalakat nem keverték össze.
2.3.2. Kérelmezett álláspontja szerint a domain névben megtalálható „eladó” toldat igenis megkülönböztethetővé teszi a kérelmezetti weboldalt és a domain nevet a Kérelmező védjegyeitől. Hivatkozott arra, hogy a domain vitákban eljáró Tanácsadó Testület 26/2016. (X. 04.) sz. állásfoglalására, melynek alapján álláspontja szerint a Tanácsadó Testület joggyakorlatával is ellentétesnek tekinthető a kérelmező hivatkozás az „eladó” szó leíró jellege tekintetében.
2.3.3. Kérelmezett vitatta, hogy a „használtautó eladó” hallatán a fogyasztó a panaszos szolgáltatásaira vagy védjegyére asszociálna.
2.3.4. Álláspontja szerint, „Egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplő gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az interneten”.
2.3.5. Hivatkozott arra, hogy hogy a HasználtautóEladó elnevezésű weboldal kinézete, elrendezése, a weboldalon nyújtott szolgáltatások összetettségében, és a weboldalt üzemeltető társaságunk üzletpolitikája is teljes mértékben eltér a Kérelmezőétől mind színvilágában, mind keresési, szűrőre vonatkozó megoldásaiban, technikai megoldásaiban stb.
2.3.6. Hivatkozott arra, hogy a több éves fejlesztési munka eredménye a weboldalon elérhető ún. Okosbox elnevezésű szoftveres megoldásuk. Továbbá hivatkozott arra is, hogy a teljesség igénye nélkül megemlítem, hogy weboldalamra jelenleg több mint 1,2 millió link mutat, ergo az oldal látogatottságát, és ismérvét nem a „farvízen hajózás” (potyázás) útján szerzi.
2.3.7. Kérelmezett tájékoztatta a Regisztrációs Döntnököt, hogy Kérelmező védjegybitorlás megállapítása és egyebek iránti kereseti kérelmet nyújtott be 1.P.20.594/2017. ügyszámon. A Fővárosi Törvényszék /3. sorszámú végzésével idézés kibocsátása nélkül elutasította a keresetet, a megfelelő illeték lerovásának elmaradása miatt és felhívta a kereset szabályszerű beadására a hiányok pótlása mellett az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. Kérelmezett arról nem tudott beszámolni, hogy Kérelmező a bírói végzésnek eleget tett-e és a keresetet ismételten beadta-e.
Egyebekben Kérelmező új előadásával kapcsolatban jelezte továbbá, hogy itt található olyan weboldal statisztikája, mely vélhetőleg egy nagyobb oldal (xhamster.com felnőtt filmes weboldal) nevének elírásából szerezheti látogatóit (de eltérő designt alkalmaz): https://www.similarweb.com/website/xamster.com
Kérelmezett hivatkozott továbbá arra, hogy érdemi védekezéséhez csatolt statisztikából kivehető a felhasználók webhelyen belüli viselkedése (oldal megtekintés, eltöltött idő).

2.4. A Ptk-ban lefektetett alapelvek megsértése körében
2.4.1. Rögzítette, hogy jelentőséget kell tulajdonítani annak is, hogy Kérelmező az elmúlt közel 8 esztendőben mindvégig tudott, illetőleg tudnia kellett a HasználtautóEladó.hu oldalról, azt mindezidáig nem tartotta azt jogsértőnek, illetőleg annak működése ellen kifogást nem emelt. Álláspontja szerint a Kérelmező a 8 éves munkájuk eredményét szeretné megszerezni, és azt elérni, hogy az elmúlt 8 esztendő alatt történő befektetésünk kárára a domaint ne hasznosítsuk tovább.
2.4.2. Előadta, hogy a Kérelmezővel versenytársak, az általános apróhirdetési piacon is. Előadta továbbá azt is, hogy hozzájuk tartozik az ApróhirdetésIngyen.hu elnevezésű apróhirdetési oldal is, mely havonta 1,3 millió látogatást szolgál ki és a panaszoshoz tartozó jófogás elnevezésű weboldalnak is versenytársa.
2.4.3. Álláspontja szerint, megfelelő tájékoztatást kapott a Kérelmező a domain igénylésekor történő meghirdetéssel. Másrészről életszerűtlen és a Panaszos nem állíthatja, hogy a fenti tényállásra figyelemmel a panaszos nem állíthatja, hogy az elmúlt közel 8 esztendőben ne tudott volna mindvégig a HasználtautóEladó weboldalról.
2.4.4. Előadta, hogy több „Használtautó” előtaggal, „szótaggal” rendelkező hirdetési portál létezik, s Kérelmező ezeknek sem jelezte a jelen eljárásban kifejtett jogi álláspontját és kifogásait. Hivatkozott arra is, hogyha a Kérelmező korábban is jogsértőnek találta a „HasználtautóEladó.hu” weboldalt, úgy a Ptk. 1:3. § (1) bekezdése és a Ptk. 1:4. § (1) bekezdésében lefektetett elvek szerint elvárható lett volna, hogy a vélt jogsértését idejében jelezze.

2.5. Tisztességes piaci magatartás körében
Hivatkozott arra, hogy a Kérelmező Tpvt-re tett utalása nem helytálló a korábban előadottakra figyelemmel és kérelmével a szabadpiaci verseny korlátozását célozza, ezért a Kérelmezőt rosszhiszeműnek tartja.
2.6. Hivatkozott arra is, hogy a „Használtautó” szó a köznyelvben szerepel, és a hivatkozott védjegyügyben született bírósági döntés indoklásán túl a Google keresési lekérdezések adatbázisára, valamint az Internetes tartalmakra, így pl. az egyes hírportálokra, mint: „A használtautók éve lehet az idei” – ma.hu „Mostantól nehezebb lesz átverni a használtautó-vásárlókat” – atv.hu „Továbbra is szárnyal a használtautó-piac” – origo.hu stb. hivatkozott.

3. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére
3.1. A Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett, érdemi válaszában hivatkozott arra, hogy Kérelmezett jogi álláspontja téves, ugyanis a Kérelmezett által hivatkozott Védjegytörvény 15. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés álláspontja szerint semmiképpen sem arra irányul és nem is jelenti azt, hogy valamely védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés, kereskedelmi névként vagy árujelzőként jogsértés nélkül felhasználásra kerülhet, hanem egyértelműsíti, hogy azon védjegyoltalommal védett megnevezések, amelyek tartalmuknál fogva utalnak bizonyos szolgáltatások vagy áruk jellemzőire, értelemszerűen továbbra is használhatók valamely termék vagy szolgáltatás meghatározására, de nem márkanévként, védjegyként és a szolgáltatás elnevezéseként, hanem a szolgáltatás, vagy áru fontos tulajdonságának leírásaként.
Álláspontja szerint, mivel a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, más részére oltalommal védett védjegy domain névként történő használata jogellenes és nem tartozhat a hivatkozott jogszabályi rendelkezéssel védett körbe. Hivatkozott arra is, hogy éppen erre az értelmezésre utal egyébként a Kérelmezett érdemi védekezésében idézett bírósági indokolás-részlet is. Ez arról szól, hogy értelemszerűen a használtautó-kereskedők a továbbiakban rögzíthetik áruiknak azt a fő jellemzőjét, hogy használt autókat forgalmaznak, a saját márkanevük mellett.

3.2. Kérelmező vitatta, hogy Kérelmezett a „használtautó eladó” leíró jellegű kifejezést nem weboldala és szolgáltatása elnevezéseként, brandként használja (Kérelmezett: „védjegyszerű használat”), hanem csak leírja vele a szolgáltatását. Itt is hivatkozott arra a tényre Kérelmező, hogy a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent. A Kérelmezett által történő szolgáltatás-leírás akkor valósulna meg, ha a weboldala rendelkezne megfelelő megkülönböztető képességgel rendelkező elnevezéssel és márkával, mind a domain nevében, mind az oldal elnevezésében. Hivatkozott arra is, hogy az oldalnak nem kizárólag az elérésére szolgáló domain nevében szerepel a Kérelmező védjegye, hanem a weboldalon feltüntetett megnevezésében is. Ezek alapján a felhasználók párhuzamot vonnak az ott kínált szolgáltatásokkal és egyértelműen a szolgáltatás és a weboldal kereskedelmi neveként azonosítják azt (szemben különösen a Globaling márkanévvel, amely ténylegesen az oldal üzemeltetését végző gazdálkodó szervezet neve, azonban az háttérbe szorul a Kérelmező védjegye szerinti termékelnevezéshez képest, pedig a weboldalon elérhető szolgáltatások Globaling szolgáltatások. Következésképpen az oldal elnevezése és kialakítása rosszhiszeműen és jogsértő módon történt.
3.3. Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett által hivatkozott ítélkezési gyakorlat nem alkalmazható a Kérelmező védjegyeire, mivel a megnevezett ítélkezési gyakorlat szerinti esetek - nem véletlenül - kifejezetten olyan megjelölésekre vonatkoznak, amelyek közhasznúak, és a magyar helyesírási szabályok szerinti önálló szavak: telefonkönyv, szállás.
A „használtautó” egy szóösszetétel és mint ilyen, a magyar helyesírás szabályai szerinti használt autó, mint az árura vonatkozó minőségjelzős kapcsolat helyesen külön írt formájától eltér, egyedi szószerkezet: szóösszetételként egyben írva nem feleltethető meg azoknak a szavaknak, amelyek önmagukban, a magyar helyesírás szabályai szerint kifejeznek valamilyen árut vagy szolgáltatást: azaz nem egy köznév (mint a telefonkönyv, vagy a szállás), hanem minőségjelzős főnév, amely kifejezetten egyben szerepeltetve, szóösszetételként, megkülönböztető jelleggel bír, továbbá a Kérelmező tevékenysége folytán megkülönböztető képességre tett szert. Ezt a Kérelmező vonatkozásában már 2010 és 2011-ben kimondta a Fővárosi Bíróság, majd a Fővárosi Ítélőtábla, a Kérelmezett által is hivatkozott, jogerős döntéseiben.
3.4. Ismételten rögzítette, hogy a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes, vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza, az nem minősül kizárólag a szolgáltatás természetét leíró névnek, így a Ptk-ban meghatározott névviselési jog sérelme Kérelmező részéről - álláspontja szerint - fennáll, figyelemmel a Kérelmező cégnevére.
3.5. Ismételten hivatkozott arra, hogy jogi szempontból különbséget kell tenni a között, hogy valamely személy használt autókat forgalmaz (kereskedő), és akár az interneten hirdetési felületet biztosít ezen termékeknek. A „használtautó” szóösszetétel összefonódott a Kérelmező márkájával és a weboldalán nyújtott szolgáltatásaival, arról a felhasználók a Kérelmező szolgáltatására asszociálnak vagy asszociálhatnak.
3.6. Ismételten hivatkozott arra, hogy jelentős anyagi ráfordítással piacvezető szerepet vívott ki saját márkája és védjegyei népszerűsítésével és kereskedelmi névként is funkcionál. Ebből a szempontból irreleváns – álláspontja szerint – a Kérelmezett weboldala, színvilágát és elrendezését illető érvelése, mint a megkülönböztetés egyik fokmérője. Amikor a Kérelmezett által említett különbséget esetlegesen a felhasználó érzékelhetné, már a Kérelmezett weboldalán van, a jogellenes használatból eredő előny megvalósult.
3.7. Kérelmező észrevételei szerint, azzal, hogy Kérelmezett a 2001. évi CVIII. (Elker tv.) 4. § rendelkezését megsértve nem tünteti fel könnyen hozzáférhető módon az ott megjelölt adatait, jelentős kutatással lehet csak feltárni az oldal üzemeltetőjét. Ez ugyancsak megnehezíti a felhasználók üzemeltető személyére vonatkozó tájékozódását az üzemeltető személyére vonatkozóan.
3.8. Az összetéveszthetőség körében Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett a Kérelmező ügyfeleinek megszerzésére törekszik és konkurens szolgáltatást nyújt a Kérelmező védjegyével.
3.9. Kérelmező elismeri, hogy valóban versenytársak Kérelmezettel, azonban nem az általános apróhirdetések kategóriájában, hanem a használtautó-hirdetések kategóriájában.
3.10. Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett eddigi tevékenysége, mint jogos érdek irreleváns abban az esetben is, ha a használat rosszhiszeműsége megállapítható. Mivel a Kérelmezett az által bemutatott forgalmi adatokat a fentiek szerint a Kérelmező védjegyeinek jogsértő használatával érte el, így eddigi működését, annak jogsértő mivolta okán, a Kérelmezett javára – álláspontja szerint - figyelembe venni nem lehet.
3.11. Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett jogsértő magatartásának észlelését követően haladéktalanul megtette a szükséges jogi lépéseket.

4. A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései valamint weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján az alábbi indokokra figyelemmel hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapította, hogy a Kérelmező jogosultja az alábbi, nemzeti védjegyeknek:
• 192489-es lajstromszámú és 2005.11.09-ei elsőbbségű nemzeti védjegynek. A védjegy a Használtautó.hu szóösszetételt oltalmazza a 35., 38., és 41. osztályban.
• 187831-es lajstromszámú és 2005.12.01-ei elsőbbségű nemzeti védjegynek. A védjegy a Használtautó.hu színes ábrás megjelölést oltalmazza a 35., 38. és a 41. osztályban.
• 188321-es lajstromszámú és 2004.05.17-ei elsőbbségű nemzeti védjegynek. A védjegy a Használtautó.hu színes ábrás megjelölést oltalmazza a 35., 38. és a 41. osztályban.

A Döntök a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ez alapján igazoltnak tekinti.
A Döntnök álláspontja szerint, a tárgyi domain név a Kérelmező szóvédjegyével – tehát a Domainregisztrációs Szabályzat 10.3. pontja értelmében - a Kérelmező javára védett névvel azonos, vagy megtévesztően hasonlít.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmező kérelmét nem tartja teljesíthetőnek, miután annak teljesítése a kérelmezett domain név alatt immár 8 éve folyamatosan szolgáltatást nyújtó Krajcsovics Attila kérelmezett, mint piaci versenytárs érdekét jogszabályba ütköző módon sértené.

Kérelmezett jogos érdekének fennállása és rosszhiszeműségének hiánya

A Regisztrációs Döntnök meglátása szerint a Kérelmezettnek a Szabályzat szerinti „jogos érdeke” megállapítható a domain használata kapcsán, figyelemmel a Kérelmező által sem vitatott 8 éve folyamatosan nyújtott szolgáltatásaira.
A Regisztrációs Döntnök azt is vizsgálta, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e.

A Kérelmező kérelmében a Szabályzat 31.d) pontjára hivatkozott, mely kimondja, hogy a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják;
- a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

Itt a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta meg, hogy valószínűsíthető-e a védjegybitorlás megvalósulása [Szabályzat 31. d)], illetve a védjegyoltalom korlátai érvényesülhetnek-e az adott tényállás mellett az üzleti tisztesség elvárásait is figyelembe véve.

Regisztrációs Döntnök osztja Kérelmezett álláspontját, mely szerint a Kérelmező alaptalanul hivatkozik védjegyei megsértésére, s helyesen hívta fel e körben Kérelmezett a Vt.15.§.(1) b. pontját. A védjegyoltalom alapján ugyanis a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőire vonatkozó jelzést.

A Regisztrációs Döntnök megállapította a felek előadásai alapján, hogy a Kérelmezett mintegy nyolc éve gazdasági tevékenysége körében használtautó értékesítési tevékenységet végez, és dta használtautoeladó.hu domain név alatt honlapot üzemeltet. Helyesen hivatkozott Kérelmezett az e körben kialakult bírói gyakorlat döntéseire is. A használtautó kifejezés olyan általános megjelölés, amelynek használatát a kérelmező nem sajátíthatja ki védjegye révén a maga részére, azaz a Vt. 15. §-a alapján nem zárja el a használtautó kereskedőket attól, hogy szolgáltatásaikat kellően leírják, azt reklámozzák. A „használtautó eladó ”szavakból képezett domain név a kérelmezett használtautó kereskedői szolgáltatásának leírását szolgálja és reklámozza.

A Kérelmezett vonatkozásában a Döntnök a RDSZ 31. pont és d) pontja alapján, rosszhiszeműséget sem látta bizonyítottnak és megállapíthatónak.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Regisztrációs Döntnök a döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak azzal, hogy a Nyilvántartó a domain névhez feljegyzett átruházási korlátozást törölje.Dr. Bozzay Gyöngyi
regisztrációs döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum