Elfelejtettem a jelszót.

metin2master

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a metin2mester.hu és a metin2master.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

A Gameforge 4D GmbH (Albert-Nestler-Str. 8 D-76131 Karlsruhe) Kérelmező által a Fenyő Dániel Kérelmezett ellen a metin2mester.hu és a metin2master.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a metin2mester.hu és a metin2master.hu domain neveket Fenyő Dániel Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Gameforge 4D GmbH javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A metin2mester.hu és a metin2master.hu domain nevek tárgyában a Gameforge 4D GmbH Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain nevek Kérelmezettől történő átruházást kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy ő a jogosultja a 007153943 lajstromszámú „METIN2” közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalma többek között számítógépes játékok, és játékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra terjed ki a 9. 28. és 41. osztályban. A védjegy elsőbbségi napja 2008. augusztus 12. Kérelmezett a metin2mester.hu domain nevet 2009. december 27-én, míg a metin2master.hu nevet 2010. december 28-án regisztráltatta. A Kérelmező továbbá előadta, hogy ő a „METIN2” megnevezésű számítógépes játék európai forgalmazója.

Kérelmező kifogásolta, hogy a támadott domainek kezdő szóelemei azonosak a „METIN2” szóvédjeggyel. Álláspontja szerint a metin2mester.hu és a metin2master.hu domain nevek összetéveszthetőek a „METIN2” megjelöléssel. Ezzel Kérelmezett megtéveszti a fogyasztókat és tisztességtelenül kihasználja a „METIN2” védjegy ismertségét.

A rosszhiszeműséget illetően, Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett azzal a céllal regisztráltatta a domain neveket, hogy Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarja.

Kérelmező szerint az összetéveszthető nevek (metin2mester.hu/metin2master.hu és METIN2) továbbá a weboldalak tartalmának hasonlósága következtében az ellenérdekű felek a fogyasztók számára összetéveszthetővé válnak. Kérelmezett szándékos magatartásával előidézett összetéveszthetőség kapcsán haszonszerzésre törekszik, hiszen a játékhoz kapcsolódó egyes szolgáltatásokat a felhasználók fizetés ellenében vehették igénybe. Kérelmező szerint a fent előadottak összességében Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztják alá.

Kérelmező a metin2mester.hu és a metin2master.hu domain nevek Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező három személyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett kérte a kérelem teljes egészében történő elutasítását.

Előadta, hogy a METIN2 kifejezés egy sokszereplős online szerepjáték (un. MMORPG) egy fajtája, amely fajtán belül számos fejlesztő alkot hasonló játékokat.

Kérelmezett álláspontja szerint a METIN2 kifejezés önmagában nem alkalmas a játék kereskedelmi származásának, illetve a fejlesztőjének azonosítására. A METIN2 szó ugyanis olyan általánosan használt kifejezés, amely nem rendelkezik megkülönböztető képességgel. Ez utóbbit támasztja alá, hogy számos más domain név tartalmazza a kifejezést. Ennek okáért Kérelmezett 2012. május 2-án törlési eljárást indított a Kérelmező közösségi védjegye ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál megkülönböztető képesség hiányára, illetve rosszhiszeműségre hivatkozva. A folyamatban levő eljárásra tekintettel Kérelmezett kérte a Regisztrációs Döntnököt, hogy az alternatív vitarendezési eljárást a jogerős döntés meghozataláig függessze fel.

Az ügy érdemében továbbá Kérelmezett előadta, hogy a „mester” és „master” szavak kellő elhatárolást biztosítanak a METIN2 megjelöléshez képest, így az összetévesztés veszélye nem áll fent.

Kérelmezett előadta, hogy metin2mester.hu és a metin2master.hu domain neveket regisztrációjuk (2009. december 27. és 2010. december 28.) óta folyamatosan használják. Állítása szerint a használat egyszer sem irányult a fogyasztók megtévesztésére, vagy a Kérelmező jó hírnevének sérelmére.

Ezt támasztja alá, hogy a főoldalon, hangsúlyos helyen olvasható „LANIATUS PRODUCTION” felirat is tájékoztatja a felhasználókat, hogy a weboldal a Kérelmezett cégéhez köthető. Kérelmezett állítása szerint a fogyasztók a METIN2 megjelölést fajtanévként értékelik, és a Laniatus, mint a honlapot üzemeltető társaság neve ad tájékoztatást a származásra vonatkozólag.

A rosszhiszeműség hiánya tekintetében Kérelmezett tagadta, hogy célja Kérelmező szakmai tevékenységének megzavarása lett volna. E körben hivatkozott arra, hogy ha a metin2mester.hu és a metin2master.hu domain nevek használata valóban sérelmes lett volna Kérelmező számára, akkor azt nem tűrte volna el két és fél évig.

Kérelmezett kérte a kérelem teljes egészében történő elutasítását.


III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező előadta, hogy az eljárás felfüggesztésének nincs helye, mivel a védjegytörlési eljárást a Laniatus Kft. és nem a Kérelmezett indította. Álláspontja szerint nem releváns továbbá Kérelmezett által a Döntnökök elé tárt bizonyítékok a METIN2 kifejezés fajtanévként való ismertségére. Ennek indokául Kérelmezett arra hivatkozott, hogy a bemutatott weboldalak sem jogszerűen (nem a jogosult engedélyével) üzemeltetik szolgáltatásukat, illetve használnak a védjegyhez hasonló megjelölést, másik részük pedig olyan rajongói oldalak, illetve blogok, amelyek a gazdasági tevékenység körén kívül esnek.

Kérelmező hangsúlyozta, hogy Fenyő Dániel sem a METIN2 név sem a játékszoftver tekintetében nem szerezte be a jogosult engedélyét. Kérelmező álláspontja szerint a domain nevek regisztrációjának időpontjában Kérelmezettnek nem állt fenn jogos érdeke a név használatára.

Kérelmező kérte domain nevek részére történő átruházását.

IV. Döntés indoklása

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 26. pont a) alpontja alapján a Regisztrációs Döntnök az eljárást szünetelteti, ha tudomására jut, hogy a kérelmezett domain név tárgyában a Kérelmező és Kérelmezett között bíróság vagy más alternatív vitarendező fórum, illetve hatóság előtt eljárás van folyamatban az eljárást jogerősen lezáró bírósági határozat vagy az alternatív vitarendező fórum döntésének meghozataláig, illetve ilyen hiányában a másik eljárás megszüntetéséig.

Ebben a tekintetben a Döntnök számára kizárólag a Szabályzat iránymutatása és a vonatkozó bizonyítékok kerültek mérlegelésre. Jelen eljárásban a Kérelmező a Gameforge 4D GmbH, Kérelmezett pedig Fenyő Dániel magánszemély. A becsatolt okiratok szerint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal előtt kezdeményezett törlési eljárást a Laniatus Kft. kezdeményezte, és nem Fenyő Dániel, mint magánszemély. Mivel ebből a szempontból a Laniatus Kft. harmadik személynek minősül, így nem állapítható meg, hogy a „Kérelmező és Kérelmezett között hatóság előtt eljárás van folyamatban”. Az eljárás szünetelésének tehát nincs helye. Erre tekintettel a Döntnöknek a kérelmet érdemben kell vizsgálnia.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemhez csatolt 007153943 lajstromszámú „METIN2” közösségi szóvédjegynek. A védjegy bejelentési napja 2008. augusztus 12-e. A védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében megállapítható, hogy azok lefedik az ellenérdekű felek által nyújtott árukat/szolgáltatásokat.

Az érdemi védekezésében maga a Kérelmező sem hivatkozott arra, hogy a név használatára joga lenne.

A Kérelmező jogos érdeke a 30,. pint alapján az esetben állapítható meg, ha

Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Tény, hogy a Kérelmezett a domain neveket annak delegálásától számítva használta, azonban a kérelem elutasítását ez a tény csak abban az esetben alapozza meg, ha a használat nem rosszhiszeműen történt.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

A Döntnök elé terjesztett bizonyítékokból kiderül, hogy Kérelmezett honlapján elérhetővé tett fizetős szolgáltatást is, tehát „szándékosan haszonszerzésre” törekedett. A szavak vizsgálatával kapcsolatban kijelenthetjük, hogy a METIN2 szóelem a domain nevek domináns része, és ez maga a Kérelmező védjegye is egyben. A domináns elemre vonatkozó következtetést a domain néven belüli pozíciójából, tehát első, hangsúlyos helyen való szerepeltetéséből, illetve a többi szóelem gyenge megkülönböztető képességéből lehet levonni. Egy számítógépes játék kapcsán ugyanis a „mester” és annak angol megfelelője, a „master” szó kisebb megkülönböztető erővel rendelkezik, mivel a játék színvonalának minőségére utal. A vizuális és kiejtésbeli hasonlóságot a már említett METIN2 szóelem azonossága alapozza meg. Erős konceptuális hasonlóság is felfedezhető, hiszen mind a domain, mind a védjegy a játék központi elemét képező „metinkő”-re utal. A fentiekre tekintettel a metin2mester.hu/ metin2master.hu domain nevek és a „METIN2” közösségi védjegy összetéveszthetőek. Ennek megfelelően Kérelmezett d) pont szerinti rosszhiszeműsége megállapítható. A védjegy jelenlegi érvényessége miatt Döntnök nem vizsgálhatja a hatósági törlési eljárás kapcsán felvetett – például megkülönböztető-képesség hiányára vonatkozó – szempontokat.


A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a metin2mester.hu és a metin2master.hu domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. június 4.

Pintz György
Dr. Verebics János
Dr. Mayer Erika
döntnökök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum