Elfelejtettem a jelszót.

boss

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a boss.hu domain tárgyában indult eljárásbanA Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG. (Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Németország) kérelmező („Kérelmező”) által a KiberNet Számítógépes Hálózat Szolgáltató Kft. (1136 Budapest, Tátra utca 12/a. 5. em. 1.) kérelmezett („Kérelmezett”) ellen a boss.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a boss.hu domain nevet KiberNet Számítógépes Hálózat Szolgáltató Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező, a Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG. javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A boss.hu domain nevet a Kérelmezett igényelte 2011. december 1-jén. Az igény ellen a Kérelmező élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a delegálás megtagadását. A Tanácsadó Testület 2012.01.10-én kelt 01/2012 (I. 10.) sz. Állásfoglalásában a kifogást elutasította.

Kérelmező boss.hu domain név ügyében jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz amiben kéri a boss.hu domain névnek a Kérelmezettől neki történő átruházását, illetve kérelmének elbírálását egyszemélyes döntnöki tanácsban. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a KiberNet Számítógépes Hálózat Szolgáltató Kft.-t jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmező a luxus kategóriájú ruházati és parfümpiac jelentős szereplője. A Kérelmező szerint a Kérelmezett által választott boss.hu domain név azonos a Kérelmező almárka és kereskedelmi nevével, illetve cégnevének és márkaneveinek hangsúlyos tagjával, valamint a Kérelmező képviselője által a kérelemben részletezett és felhívásra csatolni kész 765708 lajstromszámú BOSS nemzetközi szóvédjeggyel és a 001798099 lajstromszámú BOSS közösségi szóvédjeggyel valamint számos más védjegyével illetve egyéb védjegyeinek hangsúlyos tagjával. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain név regisztrálásához, igénylése pedig rosszhiszemű volt.

Kérelmező előadta, hogy olyan érvényes, Magyarország területére is kiterjedő, nemzetközi és közösségi védjegyekkel rendelkezik, amelyek alapján, tekintettel a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. („Vt.”) 12. § (1) bekezdésére, valamint (2) bekezdésének a), b) és c) pontjaira, kizárólagosan jogosult a BOSS szó használatára.

Kérelmező ennek keretében előadta, hogy a boss.hu domain Kérelmezettre delegálása a Vt. 12. § (2) a) pontjára tekintettel sérti a Kérelmező védjegyjogait, hiszen a kérdéses domain azonos kérelmező 765708 lajstromszámú BOSS nemzetközi és 001798099 lajstromszámú közösségi BOSS szóvédjegyeinek megjelölésével, illetve árujegyzékével, mert az említett védjegyek a Nizzai osztályozás szerinti 35,38 és 41 áruosztályokban rendelkeznek oltalommal, amelyek lefedik a telekommunikációs szolgáltatásokat is, amelyek közé a Kérelmezett által működtetni kíván szolgáltatás is tartozik (e-mail). Kifejtette továbbá, hogy Kérelmező évek óta domainként használja a BOSS szót, BOSS.DE és BOSS.COM és HOGOBOSS.HU formájában, amely a 38. osztályban megvalósuló gazdasági tevékenységnek minősül. Kérelmező a kérelemben megjelölt hugoboss.com honlapján a Kérelmező és a cégcsoportjába tartozó más cégek kereskedelmi és más szolgáltatásokat végeznek, illetve mutatnak be, illetve a Kérelmező és annak cégcsoportjához tartozó cégek üzleti levelezésében is használja a BOSS szót, e-mailjei @hugoboss.com végződéssel vannak ellátva, de a @boss.com is a cégcsoport levelezéséhez tartozik. Kérelmező ezen kívül meghatározott tőzsdei adatait, cégadatait beszámolóit is honlapjain teszi közzé, ez pedig Kérelmező szerint a 38. osztályba tartozó információs szolgáltatásnak minősül.

Kérelmező előadta továbbá, hogy boss.hu domain Kérelmezettre delegálása a Vt. 12. § (2) b) pontjára tekintettel is sérti a védjegyjogait, hiszen a 765707 lajstromszámú HUGO BOSS nemzetközi és a 001797208 lajstromszámú HUGO BOSS közösségi szóvédjegyeivel összetéveszthető a kérdéses domain. Az itt megjelölt védjegyei Kérelmezőnek a Nizzai Osztályozás 35,38 és 41 áruosztályokban rendelkeznek oltalommal, tehát azok árujegyzékei szintén azonosak a kérelmezett domain szolgáltatásával. A megjelölések hasonlósága azért valósul meg ez esetekben Kérelmező szerint, mert a védett HUGO BOSS szókapcsolat tartalmazza a domainben szereplő BOSS szót is, amely egyben a Kérelmező cégcsoportjának HUGO BOSS márkáján belül meghatározott almárkát is jelöl.

Kérelmező előadta továbbá, hogy boss.hu domain Kérelmezettre delegálása a Vt. 12. § (2) c) pontja alapján is sérti a védjegyjogait, tekintve, hogy egyéb védjegyei (515189 nemzetközi védjegy: BOSS szó, 03,09,14,16,18,28,34 a áruosztályokban; 483341, BOSS szó, 03,09,14,18,24,25; 776444 BOSS szó, 23,24,26; 516345, BOSS HUGO BOSS ábrás, 09,14,16,18,24,25,28,34; 456092, BOSS, szó, 25) vagy azonosak, vagy nagy mértékben hasonlóak a BOSS.HU domainhez, árujegyzékük azonban nem terjed ki a telekommunikációs szolgáltatásra, ugyanakkor azonban ezek – továbbá a fent megjelölt védjegyek is – jó hírűek, ezért az árujegyzék átfedése nélkül is megakadályozzák, hogy a Kérelmezett BOSS.HU elnevezésű domaint ne használja a Kérelmező engedélye nélkül. A Kérelmező védjegyei jó hírnévének bizonyítására Kérelmező csatolt egy Kúriai döntést, melynek adatait Kérelmező kérésére üzleti titokként kezel a Döntnök, illetve hivatkozott védjegyei ismertsége és kiváló megítélése kapcsán az Európai Unió Bírósága C-375/97. sz. CHEVY-ügyben hozott döntésére és előadta, hogy a Kérelmező luxusmárkájával 1991 óta jelen van Magyarországon, utalt a Kérelmező sportot támogató tevékenységére, kiemelve a Forma1 és a futball sportok támogatását, illetve a Kérelmező és a McLaren-Mercedes versenyistállóval közös játékára, amelyek marketinganyagai szerinte szintén a Kérelmező védjegyeinek jó hírnevét támasztják alá. Ezen kívül csatolta kérelméhez ismertsége bizonyítékul a 2011. júliusában készült Tárki közvélemény kutatást, amely bizonyítja, hogy Kérelmező BOSS, HUGO BOSS márkanevei a teljes népesség körében 60%-ban ismertek, illetve a védjegyhez kapcsolódó pozitív fogyasztói értékítélet bizonyítékául hivatkozik arra, hogy a kutatás alapján a megkérdezettek 57%-a eleve pozitív jelzőkkel írta körül Kérelmező termékeit. A releváns fogyasztói kört illetően azt hangsúlyozta, hogy a Kérelmező védjegyei egy olyan fogyasztói körben vannak jelen, amely a teljes népességet lefedi, mert köztudomású tény, hogy ruházati terméket és parfümöt szinte mindenki vásárol, és ezen vásárlók közül kerülnek ki azok az internet-felhasználók is, akiket a Kérelmezett megcéloz e-mail szolgáltatásával.
Kérelmező hangsúlyozta továbbá, hogy a BOSS szó és a BOSS szót tartalmazó védjegyek megkülönböztető képességgel bírnak, nem pedig leíró jellegűek.

Kérelmező álláspontja szerint a boss.hu domain Kérelmezettre delegálása sérti továbbá a Kérelmező kereskedelmi nevét (HUGO BOSS) is, mivel a BOSS szó annak egyik domináns eleme, másrészt összetéveszthető a Kérelmező többi domainjével, továbbá a kérelemben kifejtettek szerint egyébként is a cégcsoporthoz kötődik, cégcsoport márkáinak egyik önálló almárkája a BOSS márkanév.

Kérelmező előadta a továbbiakban, hogy Kérelmezettnek nem fűződik joga a domain használatához, egyrészt hivatkozva arra, hogy a Regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 30. pontja (i) és (ii) esete eleve nem áll fenn, mivel a Kérelmezett a boss.hu alatt jelenleg semmilyen szolgáltatást nem nyújt, használatot a Kérelmezett még nem kezdte meg, másrészt arra, hogy a Kérelmezett jogát vagy jogos érdekét a Vt. 12. § (1) bekezdése zárja ki, hiszen álláspontja szerint védjegyjogi értelemben az már „gazdasági tevékenység körében történő használatnak” minősül, ha a Kérelmezett a Kérelmező védjegyeit sértő domaint delegáltatja magának, függetlenül attól, hogy azt milyen tudattal teszi. Kérelmező szerint a Ptk. 77. § (4) bekezdése szintén olyan kizárólagosságot biztosít a Kérelmezőnek, amely egyben kizárja azt, hogy ugyanezt a kereskedelmi nevet a Kérelmezett a boss.hu domainben használja. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ugyanezen domain annak összetéveszthetősége miatt nagyon is jelentős vonzerőt jelenthet, amennyiben esetleges használói e-mail címükkel látszólag a Kérelmezői cégcsoporthoz kívánják magukat kötni.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja, c) alpontja és d) és e) pontjaira alapítottan, mivel a domain alatt a Kérelmezett által tervezett e-mail szolgáltatások címei (@boss.hu) összetéveszthetők a cégcsoport által használt e-mail címekkel, illetve az ingyenes levelekben reklámok jelennének meg a jelenlegi piaci gyakorlat szerint, amely a Kérelmezettnek bevételt jelentene, ezzel pedig a Kérelmezett tisztességtelenül kihasználja a Kérelmező védjegyeinek megkülönböztető képességét és jó hírnevét. Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a BOSS a Kérelmező alapítójának személyneve is egyben, illetve, hogy a @boss.hu alatti levelezés önmagában is sérti a cégcsoport és a BOSS védjegyek reputációját, jó hírét.

A kérelemhez a fentebb jelzetteken túl csatolta Kérelmező a 765708 nemzetközi védjegy területi és tárgyi hatályát igazoló okiratot és a boss.hu honlap képét (screenshot).

II. Kérelmezett nyilatkozata

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.
Kérelmezett hangsúlyozta, hogy Kérelmező beadványa idő előtti, illetve kiemelte, hogy a domain név használatában nem fog jogsértően eljárni, a Kérelmező védjegyeinek jó hírnevét nem kívánja kihasználni, illetve a BOSS szót kizárólag az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban kívánja használni. Kifejtette továbbá, hogy a fentiek érdekében jogi előkészítő munkát folytat, aminek lezárultáig a domainhez tartozó webes felületen nem kíván gazdasági tevékenységet folytatni és eredeti céljától, az ingyenes levelezőszerver működtetésétől eláll, működése magyar és külföldi munkavállalók számára magyar és angol nyelvű ingyenes reklámmentes blog üzemeltetésére irányul, aminek témája a beképzelt, arrogáns főnök alakja. A BOSS szóról kifejtette, hogy az leíró jellegű, és hivatkozott a Vt. 15. § (1) bek. b) pontjára és egy internetes keresőprogram találataira a BOSS szó tekintetében, amely alapján álláspontja szerint Kérelmező nem tilthatja el a BOSS elnevezés használatától.

III. Kérelmező viszontválasza

Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező az alábbi észrevételeket tette.

Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett domain-használati jogosultságát nem támasztja alá, illetve rosszhiszeműségét sem cáfolja az, hogy védekezésében kijelenti, hogy a boss.hu domain nevet az üzleti tisztesség követelményével összhangban kívánja használni. A Kérelmezett azon kijelentése, hogy nem fog gazdasági tevékenységet folytatni a boss.hu domain alatt, illetve hogy eláll az eredetileg tervezett ingyenes levelezőprogram működtetésétől, azt erősíti meg, hogy a Kérelmezettnek semmiféle jogi érdeke nem fűződött a boss.hu domain delegálásához, ezzel ellentétben érdekében állt, hogy jogellenesen bevételre tegyen szert abból (Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. a) pontja) vagy a Kérelmező névhasználati jogát csorbítsa (Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) pontja).

Kérelmező válaszához csatolta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által 2009. április 21-én a M0902416 számú ügyben hozott döntést, melyben a bejelentő a BOSS színes térbeli megjelölés (BOSS feliratú sörösüveg) oltalmát igényelte a 32. áruosztályban és amelyben a hivatal a védjegybejelentés elutasításáról döntött a Kérelmező védjegyeinek jó hírnevére alapított felszólalása alapján. Hivatkozott arra, hogy az SZTNH megállapította, hogy a „fogyasztók a BOSS kifejezést főként fantáziaszóként értékelik, és bár tisztában lehetnek annak angol jelentésével, a megjelölést mégsem feltétlenül ezzel a jelentéssel azonosítják”. Kérelmező a Vt. 15. § (1) b) pontjára történő hivatkozást teljességgel alaptalannak ítélte, tekintve, hogy álláspontja szerint a BOSS szó sem a BOSS.HU domainben, sem az alatta működtetett honlapon nem szolgáltatás rendeltetésére, vagy jellemzőjének leírására szolgál. Ismételten kérte a Regisztrációs Döntnököt, hogy a BOSS.HU domaint a Kérelmezőre ruházza át.


IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, Kérelmezett nyilatkozata, Kérelmező viszontválasza, a nyilvános weboldalakon elérhető adatok, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján hozta meg döntését.
A Döntnök megvizsgálta a kérelemben szereplő védjegyek státuszát a 2012.06.26. napján fennálló, az SZTNH által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint, és megállapította, hogy a 765708 BOSS szóvédjegy végleges nemzetközi oltalommal rendelkezik a 35. 38., és 41. áruosztályokban; a 001798099 lajstromszámú BOSS közösségi szóvédjegy szintén a 35. 38., és 41. áruosztályokban rendelkezik oltalommal; a 765707 lajstromszámú HUGO BOSS nemzetközi szóvédjegy végleges oltalommal rendelkezik a 35. 38., és 41. áruosztályokban; a 001797208 lajstromszámú HUGO BOSS közösségi szóvédjegy szintén a 35. 38., és 41. áruosztályokban rendelkezik oltalommal. A 515189 BOSS nemzetközi szóvédjegy a 3, 9., 14., 18., 28 áruosztályokban rendelkezik oltalommal; a 483341 BOSS nemzetközi szóvédjegy 3, 9., 14., 18., 28 áruosztályokban rendelkezik oltalommal; 776444 BOSS nemzetközi szóvédjegy a 23., 24., 26. áruosztályokban rendelkezik oltalommal; az 516345 BOSS HUGO BOSS nemzetközi ábrás védjegy a Kérelemben foglaltaktól eltérően a 9., 14., 18., 24., 25., 28 áruosztályokban, míg a 456092 BOSS nemzetközi szóvédjegy a 25. áruosztályban rendelkezik oltalommal.

A Döntnök megtekintette a boss.hu honlapot és megállapította, hogy jelenleg az oldal működik, annak aloldalai elérhetőek, látogathatóak, tartalom található rajtuk. Kiemeli azonban a Döntnök, hogy az oldal működése egy szabadon terjeszthető üzenőfal-motoron alapul és az azon található szinte minden dátumozott bejegyzés a Kérelmezetti védekezés benyújtása utáni napokban kelt.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnök a Kérelmező által becsatolt iratokból, valamint az SZTNH fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Kérelmező a kérdéses domain névvel megegyező 765708 és 001798099 lajstromszámú érvényes nemzetközi és közösségi szóvédjegyekkel rendelkezik a 35., 38. és 41. áruosztályokban, melyek lefedik a Kérelmezett nyilatkozatában pontosított „ingyenes reklámmentes blog” szolgáltatását, amely a 38. áruosztályba, azaz a Távközlés áruosztályba tartozik (ld. „fórumok biztosítása az interneten”). Ebből kifolyólag a Döntnök megállapította, hogy a kérdéses domain név azonos Kérelmező fent említett védjegyeivel, amelyeknek kizárólagos használatára a védjegyoltalom alapján a Kérelmező jogosult a Távközlés áruosztályba tartozó szolgáltatások terén.

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, vagy a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.

A Kérelmezett KiberNet Kft.-nek a neve a rendelkezésre bocsátott és az interneten elérhető adatok szerint nem hozható összefüggésbe a kérelmezett domain névvel. A kérdéses domain névvel ellátott weboldalon kínált tartalommal kapcsolatban a Döntnök megállapította, hogy a kérelemhez csatolt boss.hu oldalról készült screenshot tanúsága szerint az oldal lényegi tartalmaként „Témák” címszó alatt a világhálón kéretlen reklámlevél formájában terjedő hirdetések voltak találhatóak, a honlapon feltüntetett „téma” adatok szerint egyazon órában (2012.05.31. 22-23 óra) feltöltve. Kérelmezett nem csatolt be bizonyítékot ennek ellenkezőjéről. Kérelmezett nyilatkozata alapján az eredetileg tervezett levelezőrendszer működtetésére nem került sor a kérelem beérkezéséig, azonban ingyenes blog tevékenységre igen, amelyre a Döntnök a kérelem beérkezése után bizonyítékot is talált a megnyitott weboldalon. Összességében azonban nem bizonyítható, hogy a kérelemről szóló értesítés előtt a domain nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban Kérelmezett már használta, vagy hogy azt követően is bármikor a Kérelmezett lényeges jogos érdekét szolgáló tartalom volt elérhető a kérelmezett domain név alatt. A fentiekből az is következik, hogy a Döntnök nem látja bizonyítottnak, hogy Kérelmezett nem a továbbértékesítés céljával használja a domain nevet illetve nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, azt is figyelembe véve, hogy Kérelmező számos, a domain névvel azonos védjeggyel és kereskedelmi névvel rendelkezik. Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket a Döntnök az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A rosszhiszeműség tekintetében az RDSZ 31. pontja ad iránymutatást. A domain név egyrészt Kérelmező alapítójának családi nevét jelöli, továbbá megegyezik Kérelmező érvényes szóvédjegyeivel. Mindezeket és a rendelkezésre álló dokumentumokat figyelembe véve nem nyert bizonyítást, hogy Kérelmezett a domain nevet nem arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a honlapjára irányítsa, vagy a Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarja, illetve a Döntnök részben elfogadva Kérelmező érvelését az RDSZ 31. pontja e) alpontja alapján („a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”) a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta, így annak helyt adott és elrendelte a boss.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A kérelemben foglalt előzményi állásfoglalással kapcsolatban a Döntnök megjegyzi, hogy az Alternatív Vitarendező Fórum keretein belül működő Tanácsadó Testület állásfoglalását a Panaszos és a Panaszolt által előadott adatok alapján hozza meg, továbbá jogában áll az interneten és a közhiteles nyilvántartásokban nyilvánosan elérhető adatokat is felhasználni döntéséhez. A feleket terheli azonban annak a kötelezettsége, hogy az általuk fontosnak ítélt tényeket és bizonyítékokat az eljárásban felhozzák. Ebből következően a Tanácsadó Testület a Panaszos által nem hivatkozott tényeket és fel nem hozott bizonyítékokat természetszerűleg nem tudta döntésénél figyelembe venni, továbbá az interneten elérhető nyilvántartásokban a döntése időpontjában szereplő adatokat sem áll módjában felülbírálni.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést az RDSZ 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Dr. Jambrik Gergely
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum