Elfelejtettem a jelszót.

degudent

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a degudent.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A DeguDent GmbH (székhely: Rodenbacher Chaussee 4, Hanau-Wolfgang, D-63457, Németország) mint kérelmező ( továbbiakban: Kérelmező), által a Molnár Kereskedőház Kft. (székhely: 9023 Győr, Somogyi Béla utca 32.,) mint kérelmezett (a továbbiakban: Kérelmezett) ellen a degudent.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a degudent.hu domain nevet Molnár Kereskedőház Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a DeguDent GmbH Kérelmezőre átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a degudent.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS


1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy kizárólagos jogosultja a IR 805650 lajstromszámú, 2002. október 18-i elsőbbségű “DEGUDENT” nemzetközi szóvédjegynek, az IR 555726 lajstromszámú, 2002. október 21-i elsőbbségű “DEGUDENT” nemzetközi ábrás védjegynek, a 003131067 lajstromszámú, 2002. október 18-i elsőbbségű “DEGUDENT” közösségi szóvédjegynek, amely a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásával, a közösségi védjegyrendszer kiterjesztésével 2004. május 1-jét követően Magyarországon is érvényes és hatályos. A hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát kérelméhez csatolta.

Előadta továbbá, hogy Kérelmezett a degudent.hu domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga, vagy jogos érdeke fűződött volna, Kérelmező pedig nem jogosította fel a Kérelmezettet a „DEGUDENT” megjelölés bármi nemű használatára, ideértve annak domain névként, illetve annak részeként történő regisztrálását is.

Ezt meghaladóan a Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége is bizonyítható. A „DeGUDENT” megjelölés az internet-felhasználók és általában a fogyasztók körében a Kérelmező kiterjedt reklámtevékenysége folytán közismert, és ezért az internet-felhasználók e megjelölés kapcsán a Kérelmezőre asszociálnak. Kérelmezett megpróbálja az ebből a tényből származó előnyöket kihasználni azáltal, hogy a domain név alatt jeleníti meg honlapját abból a célból, hogy további forgalmat vonzzon arra. Az összetéveszthetőséget megalapozza, hogy Kérelmezett a domain név alatt elérhető honlapján a Kérelmező által forgalmazott termékekhez és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz hasonló fogászati terméket és szolgáltatásokat reklámoz, illetve kínál értékesítésre.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet azzal küldte meg a Kérelmezettnek, hogy arra érdemi védekezését 30 napon belül terjessze elő, és figyelmeztette arra, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata szerint az érdemi védekezés elmulasztásakor vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését.

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás ellenére sem.

3. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „DEGUDENT” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati jogát a Kérelmező becsatolt okiratokkal bizonyította. Ezen túlmenően Kérelmező vezérszava a kérelmezett domainnel megegyezik, és az is megállapítható, hogy a fogászati termékek piacán Kérelmező kérelmezett domain névvel megegyező elnevezése közismert, így Kérelmezőnek a névhasználati joga a kérelmezett domain névvel kapcsolatban egyértelműen megállapítható.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján döntött. A degudent.hu domain név alatt a Kérelmezett társaság honlapja található. Azonban sem Kérelmezett elnevezése, sem az oldalon található tartalom, illetve az ott kínált szolgáltatások nem hozhatóak közvetlenül összefüggésbe a kérelmezett domain névvel. Tekintettel viszont arra, hogy Kérelmezett fogászati termékek és felszerelések közvetítésével foglalkozik, Kérelmező pedig széles körben ismert fogászati termékeiről, a névválasztás alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, azon felül is, hogy a „DEGUDENT” név használatával Kérelmezett Kérelmező fennálló jogát megsérti. Mindezek alapján az RDSZ 30. pontja szerint a Döntnök a Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem jogos érdekét a kérelmezett domain név vonatkozásában nem tudta megállapítani.

Mivel a fogyasztók megtévesztésére alkalmas összetéveszthetőség az előzőekben kifejtettek szerint fennáll, a Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható az RDSZ 31. d) pontja alapján.

A Döntnök az előzőek szerint a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. március 07.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum