Elfelejtettem a jelszót.

swarovskiekszer

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a swarovskiekszer.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Swarovski Aktiengesellschaft (Dröchistrasse 15 FL-9495 Triesen, Lichtenstein) Kérelmező által az Auren Kft. (1089 Budapest, Üllői út 102.) Kérelmezett ellen a swarovskiekszer.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a swarovskiekszer.hu domain nevet az Auren Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Swarovski Aktiengesellschaft javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A swarovskiekszer.hu domain név tárgyában a Swarovski Aktiengesellschaft Kérelmező képviselője, az SBGK Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.) által, elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől történő átruházást kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy ő a jogosultja az 1965. október 9-i elsőbbségű, 303389 lajstromszámú SWAROVSKI nemzetközi szóvédjegynek, amely az 1., 3., 6., 7., 8., 9., 11., 14., 16., 17., 19., 20., 21., 24. és a 26. osztályokban élvez oltalmat. Szintén Kérelmező a jogosultja a 000120576 lajstromszámú 1996. április 1-i elsőbbségű SWAROVSKI közösségi szóvédjegynek, amely a 3., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 25. és 26. osztályokban került lajstromozásra. Az oltalom többek között illatszerek, szemüvegek, csillárok, órák, ékszerek, papírnehezékek, levélbontó kések, táskák, ruhák, cipők és kis dísztárgyak tekintetében áll fenn.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a swarovskiekszer.hu domain név teljes egészében magában foglalja a részére lajstromozott SWAROVSKI védjegyet, ezért a fogyasztók arra a téves következtetésre juthatnak a domain név láttán, hogy Kérelmezett és Kérelmező között üzleti kapcsolat áll fenn.

A Kérelmezett jogos érdekének hiánya tekintetében Kérelmező előadta, hogy a swarovskiekszer.hu domain név alatt működő oldalon Kérelmezett nem kínál árukat, illetve szolgáltatásokat, azon érdemi tartalom nem érhető el. A domain név a következő helyre van átirányítva: http://www.yegon.sk/parkovana-domena.html. Kérelmező álláspontja szerint a SWAROVSKI szó Kérelmezettnek nem közismert elnevezése. Kérelmező szerint az a tény, hogy Kérelmezett nem nyújt érdemi tartalmat a domain név alatt, arra enged következtetni, hogy azt tisztességtelenül, továbbértékesítés céljával használja.

A rosszhiszeműséget illetően Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett részére több alkalommal felszólító levelet küldött, amelyre válaszul Kérelmezett a domain nevet 1462 euróért Kérelmezőnek eladásra kínálta fel. Ez alapján Kérelmező szerint arra lehet következtetni, hogy a domain nevet azért igényelték, hogy azt az arra jogosultra ellenérték fejében átruházhassák. Kérelmező tudomása szerint a swarovskiekszer.hu domain nevet 2007. január 30. óta, a delegálás időpontjától kezdve sosem használták. Kérelmező továbbá kifogásolta, hogy a SWAROVSKI ékszerek után érdeklődő felhasználókat Kérelmezett a saját honlapjára irányítja, ezáltal Kérelmező szakmai tevékenységét zavarja.

Kérelmező a swarovskiekszer.hu domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.


II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzat 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett előadta, hogy a domain nevet törvényes úton, 1462 euró összegért vásárolta. Kérelmezett arra hivatkozott, hogy az oldalon semmilyen törvénybe ütköző tartalom nem érhető el, ezért álláspontja szerint semmilyen kár nem éri tevékenysége révén Kérelmezőt.

Kérelmezett kijelentette, hogy Kérelmező javára hajlandó lemondani a domain névről, amennyiben azt megvásárolja tőle 1462 euróért.


III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező észrevételében arra hivatkozott, hogy Kérelmezett azon állítását, miszerint a domain nevet 1462 euróért vásárolta semmilyen módon nem bizonyította. Kérelmező kiemelte, hogy Kérelmezett érdemi védekezésében csupán megismételte a felszólító levélre adott ajánlatát a domain név ellenérték fejében történő átruházásával kapcsolatban. Kérelmező szerint Kérelmezett fent említett nyilatkozata ismételten alátámasztotta rosszhiszeműségét.

Kérelmező ismételten kérte a domain név részére történő átruházását.


IV. Döntés indoklása

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapításra került, hogy Kérelmező a jogosultja a kérelemhez csatolt 000120576 lajstromszámú SWAROVSKI közösségi szóvédjegynek, valamint a 303389 lajstromszámú SWAROVSKI nemzetközi szóvédjegynek. Mindkét védjegy bejelentési napja megelőzi a Kérelmezett domain regisztrációjának napját.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák.

A Döntnök elé terjesztett bizonyítékokból kiderül, hogy a swarovskiekszer.hu domain név alatt érdemi tartalom jelenleg nem érhető el, a felhasználókat onnan egy másik oldalra irányítják át. Kérelmező javára lajstromozott SWAROVSKI megjelölés azonos a Kérelmezett által használt swarovskiekszer.hu domain név első és egyben domináns elemével. Ennek okáért Kérelmező felszólító levelet küldött Kérelmezettnek védjegybitorlás abbahagyására. Kérelmezett válaszlevelében, továbbá jelen eljárásban előterjesztett érdemi védekezésében a swarovskiekszer.hu domain nevet a Kérelmezőnek 1462 euróért átruházásra kínálta fel. Ezzel a magatartásával megvalósította az Eljárási Szabályzat 31. a) pontja szerinti rosszhiszeműséget.


A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. és 31. pontja alapján elrendeli a swarovskiekszer.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2013. február 1.


Pintz György döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum