Elfelejtettem a jelszót.

theodora

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a theodora.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zrt, (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) Kérelmező által Gajdocsi Tibor (6456 Madaras, Dózsa György u. 48.) Kérelmezett ellen a theodora.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a theodora.hu domain nevet a Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A theodora.hu domain név tárgyában a Kérelmező képviselője, dr. Orbán Zsombor ügyvéd (1031 Budapest, Szentendrei út 208.) által, elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől történő átruházást kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy ő a kizárólagos jogosultja a THEODORA (lajstromszáma: 180089); a THEODORA (lajstromszáma: 180090); THEODORA (lajstromszáma: 180086) megújítás alatt álló ábrás; a THEODORA (lajstromszáma: 176094); a THEODORA (lajstromszáma: 176093) ábrás, valamint a THEODORA QUELLE (lajstromszáma: 177143); és a THEODORA (lajstromszáma: 176092) szó védjegyeknek, melyek mindegyike a 32. áruosztályban, a különböző vizekre, illetve alkoholmentes italokra élvez oltalmat.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy 1923 óta foglalkozik ásványvíz palackozásával és forgalmazásával. A Theodora nevet 2000 óta használja, mely védjegy a magyar fogyasztók széles körében ismert ásványvíz márkanévként, illetve Kérelmező hivatkozik arra is, hogy az intenzív védjegy használatnak köszönhetően a név jó hírnévnek örvend.

A rosszhiszeműséget illetően Kérelmező előadta, hogy a theodora.hu domain név alatt működő oldalon a regisztráció óta nincs tartalom, ennek igazolására csatolt egy közjegyzői ténytanúsítványt. Kérelmező szerint az a tény, hogy Kérelmezett nem nyújt érdemi tartalmat a domain név alatt, arra enged következtetni, hogy azt tisztességtelenül, továbbértékesítés céljával használja. Erre utal a felek közötti levélváltás is, melyben a kérelmezett arról nyilatkozik, hogy vételi ajánlat fejében hajlandó átengedni a domain nevet.


Kérelmező a theodora.hu domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.


II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezést a kitűzött határidőn belül nem nyújtott be.


III. Döntés indoklása

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.


A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett nem nyújtott be érdemi védekezést. A Szabályzat 22. pontja kimondja, hogy amennyiben a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti.

Ennek megfelelően a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján döntött.

A Regisztrációs Döntnök által megállapításra került a becsatolt bizonyítékok alapján, hogy Kérelmező a jogosultja a kérelemhez csatolt THEODORA (lajstromszáma: 180089); a THEODORA (lajstromszáma: 180090); THEODORA (lajstromszáma: 180086) megújítás alatt álló ábrás; a THEODORA (lajstromszáma: 176094); a THEODORA (lajstromszáma: 176093) ábrás, valamint a THEODORA QUELLE (lajstromszáma: 177143); és a THEODORA (lajstromszáma: 176092) szó védjegyeknek.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák.
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon


A Döntnök elé terjesztett bizonyítékokból kiderül, hogy a theodora.hu domain név alatt érdemi tartalom jelenleg nem érhető el. Kérelmező javára lajstromozott THEODORA megjelölés azonos a Kérelmezett által használt theodora.hu domain névvel. Ennek okáért Kérelmező felszólító levelet küldött Kérelmezettnek védjegybitorlás abbahagyására. Kérelmezett válaszlevelében elismerte, hogy ellenérték fejében ruházná csak át a szóban forgó domaint. Ezzel a magatartásával megvalósította az Eljárási Szabályzat 31. a) pontja szerinti rosszhiszeműséget.

A Döntök megállapította, hogy a Kérelmező által benyújtott ténytanúsítvány szerint a theodora.hu domain név alatt több éve nincs tartalom (ez alapján a Szabályzat 31. b) ii. pontja is megállapítható).


A fent említett bizonyítékok alapján, illetve arra tekintettel, hogy a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő (és ezzel a kérelemben foglaltakat elismerte) a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. és 31. pontja alapján elrendeli a theodora.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2013. szeptember 16.


Pintz György
Dr. Mayer Erika
Dr. Verebics János
döntnökök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum