Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Alternatív Vitarendező Fórum » Kérelem benyújtása
Domain név adatai
.hu
Kérelmező adatai
Számlázási cím
(Csak akkor kell kitölteni ha eltérő a Kérelmező adataitól.)
Kérelmező képviselőjének adatai
Kérelmezett (domain használó) adatai
Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartója
A kérelem elbírálása

Eljárási díj egy vagy két domain név esetén:

 • Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 100.000,- Ft +ÁFA
 • Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 150.000,- Ft +ÁFA

Eljárási díj három vagy annál több domain név esetén:

 • Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 150.000,- Ft +ÁFA
 • Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 200.000,- Ft +ÁFA
A Kérelmező a kérelem elbírálását*
Kérelem visszavonása/átruházása
Kérelmező a domain névnek a kérelmezettől történő*
(Kérjük, jelölje meg kérelmét!)
Kérelmező névhasználati joga

Kérjük fejtse ki, hogy a kérelmezett domain név használatához milyen joga fűződik.

A Regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 29. pontja szerint:

A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. (Így különösen : védjegy, kereskedelmi név, cégnév, üzletjelző, szerzői jogi oltalom alatt álló név,stb.)

A domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít

Kérelmezettnek nem fűződik joga

Kérjük fejtse ki, hogy Kérelmezettnek miért nem fűződik joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névhez

A Regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 30. pontja szerint:

30. Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

 • Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
 • Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
 • Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Kérelmezettnek nem fűződik joga, vagy jogos érdeke, mert:

Kérelmezett rosszhiszeműségének indoka

A Regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja szerint:

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 • a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
 • a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
  • Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
  • a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
 • a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
 • a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
 • a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.
Csatolt dokumentumok

A Kérelemhez csatolt bizonyítékok, ügyvédi meghatalmazás, egyéb dokumentumok.

  Tallózás
  Kérelmező nyilatkozatai

  Jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok és a kérelmem indokaként előadottak valósak.

  Kijelentem, hogy:

  • alávetem magam a Regisztrációs Döntnök döntésének,
  • hozzájárulok ahhoz, hogy az eljárással összefüggésben a Regisztrációs Döntnök a személyes adataimat kezelje,
  • hozzájárulok ahhoz, hogy a Regisztrációs Döntnök döntését a Kérelmező adataival együtt nyilvánosságra hozzák,
  • tudomásul veszem, hogy a kérelmezett domain névvel kapcsolatos követeléseim és jogorvoslati jogaim kizárólag a Kérelmezett ellen érvényesíthetők, és lemondok minden követelésemről és jogorvoslatomról az eljáró Döntnökkel, a Regisztrációs Döntnököt fenntartó jogi személlyel, a Nyilvántartóval és a Regisztrátorral szemben kivéve, ha ezen személyeknek az üggyel összefüggő szándékos jogellenes magatartása bizonyítható.

  Kijelentem, hogy a Regisztrációs Döntnök eljárási díját a kérelem megindításával egyidejűleg az Infomediátor CIB Banknál vezetett: 10700378-42510602-51100005 számú számlájára megfizettem.

  (Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási szabályzat szerint az eljárást csak a teljes eljárási díjnak a bankszámlára történő beérkezését követően tudjuk megindítani!)
  *-gal megjelölt mezők kötelezőek.
  Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum