Elfelejtettem a jelszót.

myfaves.hu


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a myfaves.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A  Deutsche Telekom AG Kérelmező által a Lad-Alk Center Kft. Kérelmezett ellen a myfaves.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

 

D Ö N T É S T

 

 

A Regisztrációs Döntnök a myfaves.hu domain nevet  a Lad-Alk Center Kft.-Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező Deutsche Telekom AG részére átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás:


 

 

1. Kérelmező arra hivatkozással kérte a domain részére történő átruházását, hogy a kérelmezett domain név azonos, illetve az összetéveszthetőségig hasonló a Kérelmező javára lajstromozott MYFAVES 2006. november 26.-i elsőbbségű közösségi védjeggyel, illetve az Amerikai Egyesült Államokban 2006. május 18.-i elsőbbséggel lajstromzott MY-FAVES védjegyekkel.

Kérelmező a kérelemhez csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát.

 

Kérelmező hivatkozott továbbá arra is, hogy 2006. június 1.-vel, tehát a Kérelmezett hazai domain igénylését megelőzően, számos felső szintű domain alatt regisztráltatta a myfaves szót.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és annak javára történő átruházását kérte, mivel Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, és Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte illetve használja. Kérelmezett rosszhiszemű domain név használatát az támasztja alá, hogy a domain nevet nem használja áruk vagy szolgáltatások értékesítésére, ugyanakkor Kérelmezett sikertelenül kifogásolta a my-faves.hu domain név Kérelmező részére történő delegálását, amely kifogást a Tanácsadó Testület állásfoglalása alaptalannak tartott. Kérelmezett a Kérelmező más védjegyeinek domináns elemét tartalmazó „t-„ kezdetű domain nevet is regisztráltatott, amelyek közül a t-center.hu domain névvel kapcsolatban született bírósági ítélet Kérelmező a kérelméhez csatolta.

 

2. Kérelmezett érdemi védekezésében arra hivatkozott, hogy jogszerű domainnév használatát éppen a Kérelmező 2008. áprilisi ajánlata alpozza meg, amelyben felajánlja számára, hogy a korábbi közöttük folyamatban volt per költségeit elengedi, amennyiben Kérelmezett átruházza rá a kérelmezett domain nevet.

 

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a domain név igényléséhez nem szükséges igazolni, hogy joga fűződne az adott névhez. Az a tébny, hogy Kérelmezett nemr endelkezik hasonló védjeggyel, nem igazol semmit.

 

Kérelmezett rosszhiszeműsége ugyancsak nem bizonyítható, azt nem támasztja alá semmi.

 

3. A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerinti feltételek vizsgálata alapján az alábbiak szerint hozta meg döntését.

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Regisztrációs Döntnök alaposnak találta a Kérelmező arra vonatkozó előadását, hogy a doamin név azonos a javára lajstromozott MYFAVES közösségi védjeggyel. Ugyanakkor megállapította a Regisztrációs Döntnök, hogy a védjegyhez képest a Kérelmezett domain név igénylése bír elsőbbséggel. Ezzel kapcsolatban azonban a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező más védjegyeire, a korábban, több felső szintű domain alá regisztrált domain neveire tekintettel megállapította, hogy a Kérelmező kereskedelmi neveként a védjegyoltalom keletkezését megelőzően ismertté vált a myfaves kifejezés, ezért annak használatára jogszabály alapján jogosult.

 

Kérelmezett azonban maga is elismerte, hogy a domain névhez sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik.

 

A Kérelmezett rosszhiszemű domain név használatát az Eljárási Szabályzat 33.b.) ii. pontja alapján szintén megállapíthatónak tartja, mivel tény, hogy a domainnév alatt tartalom nem érhető el, annak ahsználatára vonatkozó előadást vagy bizonyítékot a Kérelmezett nem terjesztett elő. Ezzel megvalósul a 33. pontban foglatak szerint a rosszhiszemű domainnév használat, mivel a Kérelmezett megakadályozza azt, hogy a védjegy jogosult Kérelmező a védjegyével megegyeező domain nevet regisztráltasson a .hu felső szintű domain név alá.

 

A Regisztrációs Döntnök a döntést az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján  Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg. 

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2008.december 18.

 

 

 
 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum