Elfelejtettem a jelszót.

www.creatop.hu/www.creatonet


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a creatop. hu és a creatonet.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

 

 

A CREATON Hungary Kft Kérelmező (8960 Lenti Cserépgyár u. 1) által a CREATOP Kft 2800 Tatabánya, Bódihegyi u.7. Kérelmezett ellen a creatop. hu és a creatonet.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a creatop.hu név tekintetében a Kérelmet elutasítja.

A Regisztrációs Döntnök a creatonet.hu név tekintetében a Kérelemnek helyt ad, és a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 28. pontja alapján annak visszavonását és Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

 

Indokolás

A Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a www.creatonet.hu és a www.creatop.hu oldalakat tudatosan a „CREATON” nevének felhasználásával működteti, hogy ezáltal vevőket szerezzen. A jóhiszemű érdeklődő a honlapok, e-mail elérhetőségek, ill. azok felépítése (lsd. oldalak tartalma) alapján meg van győződve, hogy a gyártó „CREATON” honlapján tartózkodik. A Kérelmező által csatolt, egy a Kérelmezett által kiadott árajánlat is ezt bizonyítja, ahol nem került feltüntetésre a Kérelmezett cégneve, székhelye. Kérelmezett az ajánlatban tudatosan a CREATON, mint gyártó nevében jár el. A honlapok (www.creatonet.hu, www.creatop.hu) elnevezése, azok tartalma és felépítése is ezt támasztja alá. A honlapon valótlan adat került feltüntetésre, mivel a Creatop kft nem a CREATON Hungary Kft szerződött partnere.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történi.

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet megküldte a Kérelmezettnek, valamint annak regisztrátorának is. A regisztrátor visszaigazolta az értesítést, és azt a tájékoztatást adta, hogy a kérelmet továbbította a domain név használó Kérelmezett részére. Az értesítésben szerepelt az arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy amennyiben a Kérelmezett a kérelemre 30 munkanap alatt nem terjeszt elő érdemi védekezést, akkor vélelmezni kell, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatja.

Kérelmezett azonban a figyelmeztetés ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést, ezért a Regisztrációs Döntnök a kérelem, annak mellékletei, valamint a weben nyilvánosan elérhető információk alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a kérelemben jelzett mindkét weblapot, és ott a Kérelmező állításával egyezőeket tapasztalt.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A „creatop.hu” domain név esetében nyilvánvalóan nem teljesülnek a fenti a) pontban foglaltak, hiszen a domain név azonos a Kérelmezett Creatop Kft cégnevének vezérszavával, a Kérelmezettnek tehát nyilvánvaló jogos érdeke fűződik az azonos domain névhez. Ezért e tekintetben a Döntnök nem vizsgálta azt, hogy esetlegesen megvalósul-e a rosszhiszeműség. Ugyanis a saját nevének domain névként történő használatától csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (vagy bíróság ítélete alapján) tiltható el egy használó.

A „creatonet.hu” domain név esetében azt kellett a Döntnöknek vizsgálnia, hogy rosszhiszeműen használja-e a domain nevet a Kérelmezett.

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint:

„31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

c)   a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

 

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

 

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

A fenti a) és e) pontok a jelen esetben nem alkalmazhatók. A Döntnök azt vizsgálta, hogy megalapozza-e a Kérelmezett domain név használathoz fűződő jogos érdekét az, hogy forgalmazza a termékeket. E tekintetben tehát azt kell vizsgálni, hogy a „creatonet” kifejezés Creatop Kft. általi használata, kelti-e azt a látszatot, hogy a Creatop Kft. a Creaton AG hivatalos forgalmazója.

A fenti célból a Döntnök a Kérelmező honlapját is megvizsgálta és megállapította, hogy Kérelmező, mint a Creaton AG hivatalos magyar forgalmazója különböző további szolgáltatásokat is nyújt eladáson kívül a vásárlók részére (kereskedelmi tanácsadás például), amelyek a Creaton AG termékeinek eladásához kapcsolódó minőséget biztosítják.

Ugyanakkor a Kérelmező nem nyilatkozott arról, hogy védjegyoltalom alatt áll-e a kifejezés, és nem csatolt a Creaton AG-től származó nyilatkozatot a tekintetben, amely megerősítené, hogy más magyar vállalkozás nem jogosult a termékek forgalmazására. Ezeket az érveket a Döntök tehát az erre vonatkozó hivatkozás hiányában nem vizsgálhatta.

A két honlap tanulmányozását követően a Döntnök arra az álláspontra jutott, hogy – függetlenül attól, hogy a „creaton” kifejezés használatára védjegyjogi alapon jogosult-e a Kérelmezett — a honlap tartalma és a „creatonet” kifejezés használata együttesen alkalmas arra, hogy megzavarja a Kérelmező tevékenységét és megtévessze a fogyasztókat. E tekintetben a Döntnök külön figyelembe vette, hogy a Kérelmező honlapján (creaton.hu) minőségi szolgáltatás is elérhető, továbbá azt, hogy a Kérelmezett semmilyen védekezést nem adott elő, nem nyilatkozott arról, hogy milyen alapon használja a „creaton” kifejezést domain névként (creatonet formájában).

Az eljárási Szabályzat 28. pontja szerint:

28. A Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.

A fentiek alapján a Döntnök a domain név visszavonását rendelte el, továbbá annak átruházását a kérelmező javára.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. március 12

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum