Elfelejtettem a jelszót.

baxter


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a baxter.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Baxter International Inc Kérelmező által Vékony László Kérelmezett ellen a  baxter.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a baxter.hu domain nevet Vékony László Kérelmezettől  visszavonja, és azt a Baxter International Inc Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás


 

A baxter.hu domain név ügyében a Baxter International Inc kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező a cégük javára többek között a (i) 000102442 lajstromszámú "Baxter" közösségi szóvédjegyre, a (ii) 114303 lajstromszámú "Baxter" nemzeti szóvédjegyre, a (iii) 119445 lajstromszámú "Baxter" nemzeti szóvédjegyre (iv) 126867 lajstromszámú "Baxter" nemzeti szóvédjegyre és a (v) 002532836 lajstromszámú "Baxter Capital" közösségi szóvédjegyre, valamint a Kérelmező és leányvállalat cégnevére hivatkozva igazolta, hogy a kérelmezett név olyan elnevezés, amelyet javára közösségi és hazai jogszabály is véd.

 

A Kérelmező hivatkozott a védjegyek és földrajzi árújelzők oltalmáról szóló törvény mellett a Ptk. 77.§ (4) bekezdésére, Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5. pontjára, a Tanácsadó Testület 4/2000. Elvi Állásfoglalására, valamint a bírói gyakorlatra, amelynek értelmében a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza (BDT2008. 1740.).. Kérelmező kérte, hogy a domain nevet – mivel az azonos a Kérelmező javára a közösségi és/vagy hazai jogszabály álétal védett névhez – a regisztrációs Döntnök vonja vissza, és ruházza át Kérelmezőre.

 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, a domain nevet nem gazdasági tevékenysége körében használja, nem használja azt megfelelően, és feltételezhető, hogy azt abból a célból igényelte, hogy megakadályozza Kérelmezőt abban, hogy a domain nevet a maga javáéra regisztráltathassa, illetve feltételezhető, hogy azt ellenérték fejében át kívánja ruházni.  

 

Kérelmezett a kérelemre nem terjesztett elő érdemi védekezést. A Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett hallgatása következtében vélelmezte az Eljárási Szabályzat 24. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történikA Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező igazolta, hogy a „baxter” szóra, mint szóvédjegyre őt védjegyoltalom illeti meg, továbbá cégkivonattal igazolta azt is, hogy a kifejezés azonos cégnevének vezérszavával.

 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, a domain név használatához való jogát vagy jogos érdekét nem bizonyította, és ilyenre nem is hivatkozott.

 

A Kérelmezettnek a névhez fűződő joga az eljárási anyagokból sem volt megállapítható.

 

Az Eljárási Szabályzat szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

 

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név alatt a döntés meghozatalakor már érdemi tartalom nem érhető el.

 

Nyilvánvaló, hogy a domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése, így a jogos érdek b.) pont alatti kritériuma sem volt megállapítható. és a Kérelmezett domain használathoz fűződő jogos érdekét az eljárás adataiból  a c.) pont alapján sem lehetett megállapítani.

 

A Kérelmezett domain név használatához fűződő jogát vagy jogos érdekét tehát nem lehetett megállapítani.

 

 A domain név Kérelmezett által történő rosszhiszemű használatát is vizsgálta a Döntnök.

 

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

A rosszhiszemű domain név használat a Döntnök megítélése szerint a fentebb kifejtettek értelmében a b.ii) pont alapján ugyancsak megállapítható.

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2009. február 8.

 

 

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum