Elfelejtettem a jelszót.

inggroup.hu


  

 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az inggroup.hu.hu domain név tárgyában indult eljárásban

Az ING Biztosító Zrt. Kérelmező által a Fishup.hu Kft. Kérelmezett ellen az inggroup.hu.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

Döntést

 A Regisztrációs Döntnök az inggroup.hu.hu domain nevet a Fishup.hu Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt az ING Biztosító Zrt. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

Indokolás

Az inggroup.hu.hu domain név tárgyában Kérelmező a következőkre hivatkozott:

A kérelmezett domain név tartalmazza az ING nevet, amely nemzetközi védelem alatt álló, bejegyzett védjegy. Az ING Group N.V. amszterdami székhelyű cég jogosult használni az ING szót és annak használatát a magyarországi leányvállalata, az ING Biztosító Zrt. számára biztosítja. Kérelmező egyben súlyosan sérelmesnek tartja azt is, hogy a domain név a felhasználó számára az ING-hez való kötődésre utal, de a kérelmezett domain név alatt a Generali Biztosító Zrt-nek, az ING Biztosító Zrt. egyik piaci versenytársának, a honlapja érhető el. Kérelmező egyben Kérelmezett rosszhiszeműségét alátámasztandó hivatkozott arra, hogy Kérelmezett egyik tulajdonosa e-mailt jutatott el hozzá, amelyben jelezte a domain név létezését és utalt arra, hogy a domain eladó.

Kérelmező kérelmében az Eljárási Szabályzat 31. és 33. a) pontjaira, valamint a Ptk. 77.§-ában meghatározott névhasználi jog sérelmére, továbbá a védjegyek és a földrajzi árújelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27.§-a szerint védjegybitorlásra hivatkozott.

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet megküldte a Kérelmezettnek, akinek képviselője a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a kérelmet átvette.  

Kérelmezett a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában megszabott 30 munkanapos határidő alatt érdemi védekezést nem terjesztett elő. A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata értelmében, amennyiben a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozza meg döntését.

 Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai/vagy közösségi jog által biztosított jogsultsága a 31. pont értelmében a kérelmezett név használatára.

A Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásából megállapítható, hogy az ING Group N.V. amszterdami székhelyű cég jogosult használni az ING szót. A védjegy jogosultja annak használatát a magyarországi leányvállalata, így az ING Biztosító Zrt. számára biztosítja.

Megállapítható tehát, hogy Kérelmező jogosult az INGGROUP név használatára, amelynek domain névként történő leképzése a kérelmezett domain névvel azonos.

A kérelmezett érdemi védekezésének hiányában is megállapítható, hogy a Kérelmezett gazdasági társaság sem az ING Biztosító Zrt-vel, sem az ING Group N.V.-vel nem áll jogi kapcsolatba, részére sem a Kérelmező, sem pedig a védjegy jogosultja nem engedélyezte a védjegy használatát, az ING kereskedelmi nén használatára nem jogosult.

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne az adott név használatához, ezt támasztja alá az is, hogy Kérelmezett a domain nevet nem használja, és érdemi védekezést az ügyben nem terjesztett elő.

Mivel a domain név visszavonásához illetve a Kérelmező javára történő átruházásához elegendő, ha 31. pont egyik, az a.) vagy b.) pontjában foglaltak fennállása bizonyítható, a Regisztrációs Döntnök a domainnév használatával kapcsolatos rosszhiszeműséget már nem vizsgálta. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzi a Döntnök, hogy a rosszhiszeműségre önmagában utal az a tény is, hogy a domain név alatt tényleges tartalom jelenleg nem található.

 A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 

Budapest, 2009. február 24. 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum