Elfelejtettem a jelszót.

nafnaf.hu és naf-naf.hu

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a nafnaf. hu és naf-naf.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

 

 

A NAF NAF S.A.S. mint kérelmező által jogi képviselője útján a Btech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/B.) Kérelmezett ellen a nafnaf. hu és naf-naf.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a nafnaf.hu és naf-naf.hu domain neveket a Btech Magyarország  Kérelmezettől  visszavonja, és azt a NAF NAF  S.A.S. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

 

Indokolás

A Kérelmező előadta és bizonyította, hogy 1983. március 30-i elsőbbséggel jogosultja az IR 479 460 lajstromszám alatt regisztrált „NAF NAF” nemzetközi ábrás védjegynek, 1990. július 13-i elsőbbséggel jogosultja az IR 564 614 lajstromszám alatt regisztrált „NAF NAF” nemzetközi ábrás védjegynek, valamint 1998. szeptember 22-i elsőbbséggel jogosultja az IR 710 174 lajstromszám alatt regisztrált „NAF NAF” nemzetközi ábrás védjegynek. Előadta továbbá, hogy mindegyik ábrás védjegy hangsúlyos eleme a „NAF NAF” karaktersor. 2005. május 3-i elsőbbséggel jogosultja továbbá a 004419297 lajstromszám alatt regisztrált „NAF NAF” közösségi szóvédjegynek.

Indokolásul előadta, hogy Kérelmezett a domain neveket anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítja, hogy a kérelmezett ügyvezetője a Kérelmezett részére küldött ügyvédi felszólító levélre válaszul írt levelében a domain nevek Kérelmezőnek való átruházására 2.500.000,- Ft + ÁFA összeg megfizetése ellenében mutatott hajlandóságot. A levél másolatát csatolta.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit azzal küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az arra vonatkozó érdemi védekezését 30 munkanapon belül terjessze elő. Felhívta egyúttal a Kérelmezett figyelmét arra is, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy a Döntnök vélelmezi a kérelemben foglaltak elismerését. A figyelmeztetés ellenére a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök a kérelem, és a weben nyilvánosan elérhető információk alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A „nafnaf.hu” esetében nyilvánvalóan nem teljesülnek a fenti a) pontban foglaltak, ezért a döntnök a rosszhiszeműséget vizsgálta.

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint:

„31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

c)   a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

 

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

 

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

A fenti a) pont alapján megállapítható a Kérelmezett nyilvánvaló rosszhiszeműsége, amelyet alátámaszt az is, hogy a domain név Kérelmezett weblapjára irányít, amelyen árusítás folyik. Az értékesített termékeknek ugyanakkor semmi köze nincs a Kérelmező termékeihez.

Az eljárási Szabályzat 28. pontja szerint:

28. A Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.

A fentiek alapján a Döntnök a domain név visszavonását rendelte el, továbbá annak átruházását a kérelmező javára.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2009. március 30.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum