Elfelejtettem a jelszót.

www.rillcatering
  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a rillcatering.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Rill Catering Kft. Kérelmező által a Passione Bt.  Kérelmezett ellen a rillcatering.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a rillcatering.hu domain nevet a Passione Bt. Kérelmezettől  visszavonja, és azt a Rill Catering Kft. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás


 

A Kérelmező a névhez való jogosultsága indokaként a javára regisztrált 194434 lajstromszámú RILL CATERING KFT. Importőr és nagykereskedő színes ábrás védjegyre hivatkozott, amelynek elsőbbsége 2007. október 31. Kérelmező előadta, hogy az általa használt domain név:: www.rillcatering.com. Kérelmező hivatkozott arra is, hogy  kérelmezte a fenti védjegynek a nemzetközi védjegylajstromba történő bejegyzését is, amelyet különösen Romániára kért kiterjeszteni.

 

Kérelmező előadta, hogy Kérelmezettnek soha nem adott jogot a névhasználathoz. A Kérelmező és Kérelmezett között fennálló üzleti kapcsolatból ilyen jog nem illeti meg a Kérelmezettet.

 

Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen használja, mivel a kérelmezett domain név alatt működtetett web oldal felépítése megegyezik a Kérelmező által üzemeltetett web oldalával.

Kérelmezett többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel a jogsértő domain név használattal.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte a regisztrációs Döntnöktől.

 

Kérelmező többek között csatolta a védjegyokiratot, valamint a Kérelmezett részére küldött ügyvédi felszólító levelet.

 

Kérelmezett a kérelemre előterjesztett érdemi védekezésében vitatta, hogy a domain nevet jogellenesen, jogos érdek nélkül, vagy rosszhiszeműen használná.

 

Kérelmezett előadta, hogy a Kérelmező tegyik tulajdonosával és ügyvezetőjével közösen 2006.-ban létrehozták a Rill Catering SRA. Romániában bejegyzett gazdasági társaságot, amely ezzel a tulajdonosi körrel 2008. január 21.-ig működött. A Kérelmező tulajdonos aés ügyvezetője kiválása a társaságból sérelmes helyzetet teremtett a társaság 50%-át tulajdonló további tagok számára, akik egyúttal a Kérelmezett cég tagjai is. A társaság ezt követően Brill Catering SRA néven folytatta tevékenységét.

 

Kérelmezett arra hivatkozott, hogy a kérelmezett domain név regisztrálására azért került sor, mer a .ro alatt már foglalt volt ez a név, és hogy a .hu alatti regisztráláshoz a a Kérelmező két tagja, akik egyúttal a romániai cégnek is  tagjai voltak,  hozzájárulásukat adták, és azóta sem kérték a domain átruházást, nem felel meg a valóságnak, hogy erre felszólítást kaptak volna.

 

Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név a Brill Catering SRA oldalára mutat, és ez a megoldás Kérelmezőnek is érdeke, mivel Romániában így tudják árujukat értékesíteni.

 

Kérelmezett rámutatott továbbá arra,hogy a domain név delegálásának napja 2007. október 18., míg a védjegy elsőbbsége 2007. október 31.

 

Kérelmező észrevételében kérelmét változatlanul fenntartotta.

Kérelmező cáfolta a Kérelmezett érdemi védekezésében foglaltakat. Előadta, hogy Kérelmezett Magyarországon nem folytat gazdasági tevékenységet, így semmi nem indokolja, hogy a .hu alatti domain nevet használja. A Kérelmező ügyvezetőjének és tulajdonosának családi nevét magába foglaló domain név használathoz Kérelmezettnek nincs joga, erre jogot Kérelmező nem adott részére, és ezt semmilyen üzleti cél nem indokolhatja. Kérelmezett több alkalommal felajánlotta a domain név átruházást, azonban azt méltánytalan mértékű ellenértékhez kötötte.

 

Kérelmezett domain név használata komoly üzleti zavarokat okoz Kérelmező számára,mivel üzletfelei úgy rendelnek Kérelmezettől, hogy azt hiszik, hogy a Kérelmezővel léptek üzleti kapcsolatba. Kérelmezett ezáltal megtéveszti az internet felhasználókat, mikor úgy tünteti fel magát, mintha Kérelmező lenne.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történikA Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező igazolta, hogy a „Rill Catering” kifejezést is magában foglaló ábrás védjegyre őt védjegyoltalom illeti meg. Kérelmező ugyan nem hivatkozott rá, de egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név azonos cégnevének vezérszavával is.

 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett a felek között a tulajdonosi kör átfedésével is bizonyított üzleti kapcsolatra hivatkozva látta megalapozottnak a névhasználathoz fűződő jogát és jogos érdekét.

 

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint azonban a Kérelmezett domain használó és a Kérelmező között fennálló, mindkét fél által elismert üzleti kapcsolatból Kérelmezettnek a névhasználathoz fűződő joga nem keletkezett. Kérelmezett ugyan állította, de okiratokkal nem bizonyította, hogy a Kérelmező két tulajdonosa a domain név regisztrálásához belegyezését adta. A Döntnök rámutat arra, hogy erre vonatkozó okirati bizonyíték esetén sem szerezhetne jogot Kérelmezett a névhasználathoz, mivel azt nem Kérelmező, hanem csupán annak két tulajdonosa saját nevében adta volna, amely nem pótolja Kérelmező jognyilatkozatát.

 

Az Eljárási Szabályzat szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

 

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

 

A Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy jogos érdek sem állapítható meg a Kérelmezett javára a domain név használattal kapcsolatban. A Döntnök egyetért a Kérelmezővel abban, hogy önmagában a románia üzleti tevékenység nem indokolja a .hu alatti domain név regisztrálását, amely elsősorban nyilvánvalóan a magyarországi vevőkörnek szóló információ szolgáltatásra jött létre.

 

Tény ugyan, hogy a Kérelmező javára szóló védjegyoltalom elsőbbségét a domain név regisztrálásának időpontja megelőzi, azonban a 2002.02.04.-vel a cégjegyzékbe bejegyzett Kérelmező névhasználathoz fűződő joga ellenében a Kérelmezettnek egyértelműen bizonyítania kellett volna, hogy Kérelmezőtől a domain név delegálásra engedélyt kapott. Kérelmezett azonban ilyen bizonyítékot nem csatolt, sőt mindkét fél előadásából azt lehetett megállapítani, hogy ilyen engedélyt Kérelmezett  még szóban sem kapott.

 

A Kérelmezett domain név használatához fűződő jogát vagy jogos érdekét tehát nem lehetett megállapítani.

 

 A domain név Kérelmezett által történő rosszhiszemű használatát is vizsgálta a Döntnök.

 

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

Az a.) pontra való hivatkozását Kérelmező nem támasztotta alá okirattal, így ezt a Döntnök nem tudta megállapítani, a b.i. és d.) pont alapján a rosszhiszemű domain név használat azonban a Döntnök megítélése szerint ugyancsak megállapítható.

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2009. július 31.

 

 

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum